Log In

Rząd przyjął budżet na 2016 rok

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2016, przedłożony przez ministra finansów.

W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zaplanowano:

 • dochody budżetu państwa –  313.788.526 tys. zł,
 • wydatki budżetu państwa – 368.528.526 tys. zł,
 • deficyt nie większy niż 54.740.000 tys. zł.

Projekt ustawy budżetowej na 2016 r. uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano: dochody – 62.400.147 tys. zł, wydatki – 71.640.528 tys. zł, ujemny wynik budżetu środków europejskich –  9.240.381 tys. zł.

Potrzeby pożyczkowe netto oraz przychody i rozchody budżetu państwa

W 2016 r. założono deficyt budżetu państwa w wysokości 54.740,0 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 9.240,4 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 10.696,8 mln zł.

W rezultacie planowane w 2016 r. potrzeby pożyczkowe netto ukształtują się na poziomie 74.677,2 mln zł. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto będzie na poziomie 51.203,1 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 23.474,1 mln zł.

Założono, że kwota łącznych przychodów i rozchodów (krajowych, zagranicznych oraz z prywatyzacji) w 2016 r. – bez uwzględniania zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych między rachunkami ministra finansów – wyniesie odpowiednio: 336.211,2 mln zł i 272.230,8 mln zł.

Sektor finansów publicznych

Deficyt sektora finansów publicznych w 2016 r. planowany jest na poziomie 69,8 mld zł. Największy wpływ na wynik tego sektora będą miały planowany wynik budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, których łączny deficyt w 2016 r. przewidywany jest na poziomie 64,0 mld zł, wobec 53,4 mld zł w 2015 r.

Uwzględniając dostosowanie metodyki krajowej do metodyki Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA’2010), wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8 proc. PKB.

Państwowy dług publiczny

Założono, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 56,2 mld zł w 2015 r. i o 42,0 mld zł w 2016 r. Relacja długu do PKB wyniesie 49,1 proc. pod koniec 2015 r. i 49,0 proc. w 2016 r. Z kolei relacja do PKB – kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym – wyniesie na koniec roku 2015 i 2016  odpowiednio: 47,5 proc. i 48,6 proc.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2016 r. znaczącą większość (powyżej 90 proc.) państwowego długu publicznego będzie stanowić dług Skarbu Państwa.

Dochody

Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2016 r. wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych:

wzrostu PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),

średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,7 proc.),

nominalnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3,6 proc.),

wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8 proc.),

wzrostu spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5 proc.).

Najistotniejszymi zmianami podatkowymi, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2016 r. będą m.in.:

 • wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych,
 • wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.

Dodatkowo na poziom dochodów budżetu państwa w 2016 r. pozytywnie wpłynie wpłata z tytułu opłat jednorazowych, wynikających z wpływów zadeklarowanych przez uczestników aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz, w wysokości 9.233.270 tys. zł.

Dochody podatkowe w 2016 r. wyniosą 276.120.000 tys. zł, co stanowi 14,6 proc. PKB prognozowanego na 2016 r.

W 2016 r. przewiduje się dochody z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3,2 mld zł. Dywidendy i wpłaty z zysku zaplanowano w wysokości 4.799.670 tys. zł, a wpływy z cła w wysokości 3.034.000 tys. zł.

Wydatki

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków, o którym mowa w art. 52 ustawy o finansach publicznych, na 2016 r. wynosi 368.528.526 tys. zł i jest wyższy od zaplanowanego w projekcie znowelizowanej ustawy budżetowej na 2015 r.
o 31.848.526 tys. zł, tj. o 9,5 proc.

W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zapewniono:

 • finansowanie programu „Rodzina 500+” jako priorytetu rządu (program jest instrumentem z obszaru aktywnej polityki prorodzinnej, a jego celem jest przede wszystkim pomoc rodzinom wychowującym dzieci oraz przeciwdziałanie spadkowi demograficznemu w Polsce przez przyznanie im nowego świadczenia wychowawczego);
 • zwiększenie o ponad 2 mld zł wynagrodzeń dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. „zamrożeniem” wynagrodzeń;
 • środki na jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. – łączny koszt wypłaty tych dodatków wynosi 1,41 mld zł;
 • dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego w kwocie ponad 0,9 mld zł;
 • podniesienie wydatków na obronę narodową do 2 proc. PKB, tj. o blisko 3 mld zł więcej w stosunku do 2015 r.;
 • środki na wyższe wydatki na świadczenia rodzinne w tym: na weryfikację świadczeń rodzinnych (tj. podwyższenie kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz niektórych świadczeń), na realizację nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (chodzi o przyznanie świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1.000 zł osobom nieuprawnionym do zasiłku macierzyńskiego), a także na realizację tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę” (rodzina, której dochód przekroczy kryterium dochodowe nadal będzie mogła otrzymywać świadczenia rodzinne, ale w obniżonej wysokości);
 • dodatkowe środki na weryfikację świadczeń z pomocy społecznej jako skutek podniesienia kwot kryteriów dochodowych oraz niektórych świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2015 r. (podniesienie kryteriów wpłynie na zwiększenie dostępności do świadczeń);
 • dofinansowanie działań samorządu w celu rozwoju na ich terenie sieci dziennych domów „Senior-WIGOR”;
 • realizację zadań przewidzianych w ustawie o zdrowiu publicznym (ustawa tworzy m.in. podstawę do przyjęcia Narodowego Programu Zdrowia, w ramach którego nowym zadaniem będzie program profilaktyki otyłości; minister sportu i turystyki będzie prowadzić działania mające na celu popularyzację aktywności fizycznej, sportu masowego, rekreacji i zdrowego stylu życia);
 • finansowanie specjalizacji lekarzy w ramach rezydentur dla wszystkich absolwentów uczelni medycznych;
 • środki na reorganizację Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (chodzi o powstanie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher);
 • finansowanie budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • realizację rządowego programu „Studia dla wybitnych”, mającego na celu wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu kształcenia w zagranicznych uczelniach;
 • realizację programu „Bezpieczna+” – cele programu obejmują m.in. działania dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym (doposażanie sal w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej „Ogniki” do praktycznych zajęć);
 • finansowanie rozwiązań z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w której określono zasady udzielania pomocy prawnej m.in. osobom fizycznym, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadającym Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom, osobom, które nie ukończyły 26 roku życia lub 65 lat;
 • środki na świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie oraz jednorazową pomoc pieniężną przyznawaną uprawnionym, na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie na terenie Cytadeli Warszawskiej, które będzie jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce;
 • wspieranie polskich interesów gospodarczych oraz umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw i promocji gospodarczej Polski przez rozwój Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP;
 • zwiększone dopłaty do paliwa rolniczego.

Ponadto, w projekcie budżetu zapewniono finansowanie kontynuacji zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, takich jak:

 • zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego;
 • zabezpieczenie wypłat z Funduszu Dopłat w związku z realizacją programu „Rodzina na swoim” oraz wsparcia nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych – Mieszkanie dla Młodych (MdM);
 • ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej;
 • modernizacja infrastruktury, w tym w szczególności transportu drogowego i kolejowego (w 2016 r. będą kontynuowane programy w zakresie budowy dróg krajowych oraz inwestycji kolejowych; realizowany będzie program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019, którego celem jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych);
 • działalność Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym;
 • kontynuacja Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;
 • dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dożywiania.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2016 r. wyniesie 19,5 proc. Jednocześnie prognozuje się deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 2,8 proc. PKB.

Deficyt

Założono deficyt budżetu państwa w wysokości 54.740.000 tys. zł oraz deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 9.240.381 mln zł.

Szacuje się, że przychody z prywatyzacji w 2016 r. wyniosą 221.326 tys. zł, a rozchody finansowane z tego źródła 3.433.840 tys. zł. Ujemne saldo z tego tytułu w wysokości 3.212.514 tys. zł zostanie pokryte przez zwiększenie finansowania krajowego i zagranicznego.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Dzieci nie będą odbierane rodzicom z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej rodziny – takie rozwiązanie przewidziano w projekcie nowelizacji przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowi on wypełnienie obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé, w którym wskazała, że jednym z priorytetów rządu jest wsparcie rodziny i zapewnienie jej bezpiecznego funkcjonowania.

Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać pochopnemu odbieraniu dzieci rodzicom oraz umieszczaniu ich w pieczy zastępczej, tj. rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wprowadzono zasadę, że zastosowanie przez sąd opiekuńczy środków ingerencji we władzę rodzicielską, prowadzących do oddzielenia dziecka od rodzica, może mieć miejsce jedynie po wcześniejszym wykorzystaniu przez sąd innych środków lub zastosowaniu form pomocy rodzinie, które okazały się nieskuteczne. Odebranie dziecka będzie także możliwe wtedy, gdy jest ono konieczne ze względu na poważne zagrożenie dobra dziecka, w szczególności jego życia lub zdrowia. W tych wyjątkowych sytuacjach sądy opiekuńcze muszą się kierować nadrzędną przesłanką, jaką jest dobro dziecka i zabezpieczenie jego interesów.

Przyjęto też regulację, że rozdzielenie rodziców i dzieci wyłącznie z powodu ubóstwa – wbrew woli rodziców –  nie będzie możliwe.

Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, co do zasady, będzie środkiem ostatecznym stosowanym przez sąd opiekuńczy. Wcześniej musi on zrobić wszystko, aby innymi środkami przywrócić prawidłowe funkcjonowanie rodziny, bo rodzina jest naturalnym środowiskiem dla rozwoju dziecka. 

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px