Log In

Od 3 listopada dodatek węglowy na nowych zasadach

W czwartek, 3 listopada weszły w życie znowelizowane przepisy o dodatku węglowym, które mają rozwiązać problem „jeden adres jeden dodatek”. To oznacza nowe obowiązki dla samorządów.

Tzw. ustawa węglowa, która określa zasady dystrybucji węgla przez gminy, znowelizowała także przepisy dotyczące dodatku węglowego. 
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, wszystkim im przysługiwał tylko jeden dodatek, a dostawało go to, które wystąpiło, jako pierwsze. Takie brzmienie przepisów sprawiło, że dodatku nie mogły otrzymać np. rodziny, ogrzewające się oddzielnymi piecami.

Konieczna stała się więc nowelizacja. Początkowo do ustawy planowano wprowadzić zapis, w myśl którego dodatek węglowy przysługiwałby gospodarstwom z jednym adresem, o ile mają oddzielne źródła ciepła zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków i osobnie złożone deklaracje śmieciowe. Ostatecznie sprawę zdecydowano rozwiązać inaczej.

Dodatek węglowy dla gospodarstw z jednym adresem

W myśl obowiązującej już ustawy, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. 

Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego musi zostać sporządzona notatka służbowa. 

Wójt będzie również dokonywał wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji. 

Jeden lokal jeden dodatek

Jeden dodatek węglowy w takim przypadku będzie przysługiwał wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkujących w tym lokalu.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami wójt będzie mógł przyznać dodatek węglowy z urzędu. „W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku” – stanowi ustawa. 

Ustawa zwiększyła też budżet na wypłaty dodatku węglowego – z 11,5 mld zł do 13,5 mld zł. 

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł mające zrekompensować wzrost cen węgla i uchronić najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym.

Nowelizacja weszła w życie w czwartek, 3 listopada.

źródło: Portal Samorządowy PAP

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px