Log In

Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy PGNiG Obrót Detaliczny

Cena gazu w taryfie spada o 20,5 proc. Jednak obniżka ta nie przekłada się na cenę dla odbiorców taryfowych.

Urząd Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje poziom cen na rynku i podejmuje niezbędne i adekwatne do sytuacji działania. W związku ze znacznymi spadkami cen gazu na rynkach hurtowych w stosunku do cen obowiązujących do grudnia ubiegłego roku, Prezes URE wezwał szereg podmiotów podlegających obowiązkowi zatwierdzania przez regulatora taryfy na sprzedaż gazu – w tym PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) – do obniżenia cen paliw i przedłożenia wniosków o zmianę taryf.

10 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy sprzedawcy gazu PGNiG OD oraz przedłużył okres jej obowiązywania do 31 grudnia 2023 r. Ceny gazu w zmienionej taryfie spadły o 20,5 proc. (z poziomu: 649,92 zł/MWh do poziomu  516,73 zł/MWh).

Co istotne – cena w zatwierdzonej zmianie jest wypadkową zakontraktowanych ilości paliw gazowych w dotychczasowych warunkach rynkowych oraz ilości planowanych do dokupienia przez PGNiG OD na okres obowiązywania taryfy.

Szczególne rozwiązania chroniące odbiorców w 2023 r.

Ze względu na trwającą od ponad roku wyjątkową sytuację na europejskim i krajowym rynku gazu, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań, które w 2023 r. mają chronić odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej[1] przed szokiem cenowym spowodowanym bezprecedensowym poziomem cen gazu ziemnego[2]. W związku z tym:

  • cena gazu dla odbiorców uprawnionych zamrożona została na poziomie 200,17 zł/MWh[3],
  • stawka opłaty abonamentowej[4] została zamrożona na poziomie obowiązującym 1 stycznia 2022 r.,
  • stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych[5] zostały zamrożone w 2023 r. na poziomie stawek dystrybucyjnych z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego, stosowanej w dniu 31 grudnia 2022 r.

Zatem zatwierdzona dziś zmiana taryfy nie ma wpływu na wysokość płatności kompleksowa netto odbiorców taryfowych. Od poziomu taryf uzależniona jest natomiast wysokość rekompensat, które będą wypłacane przedsiębiorcom[6].

***

  • Zmiana taryfy PGNiG OD została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe.
  • Zmiana taryfy będzie obowiązywała do 31 grudnia 2023 roku.
  • O taryfie PGNiG OD na 2023 rok oraz o szczególnych rozwiązaniach chroniących odbiorców gazu więcej pisaliśmy tutaj.

[1] Pełen katalog odbiorców uprawnionych do rozliczania na podstawie taryf zawiera art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2022.1385 z późn. zm.).

[2] ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687; dalej: „ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r.”)

[3] Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.

[4] Art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.

[5] Art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.

[6] Zgodnie z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px