Log In

INFORMACJA O PRACACH W KOMISJI ESK w dniu 16 grudnia 2015.

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa /ESK/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 120). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Piotr Naimski (PiS).
Projekt ma na celu zapewnienie funkcjonowania systemu wsparcia inwestycji proefektywnościowych i zasobooszczędnych w roku 2016, w którym konieczne będzie przyjęcie nowego modelu funkcjonowania działań proefektywnościowych, dostosowanego do unijnych wymagań. Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na umożliwieniu Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dokończenia postępowań z przetargu ogłoszonego w 2016 r. i wydania wszystkich świadectw pochodzenia również na początku 2017 r. oraz zakończenia rozliczenia wykonania obowiązków przez podmioty zobowiązane za 2016 r. na zasadach określonych w ustawie.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Maciej Małecki (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: minister energii – Krzysztof Tchórzewski oraz prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Maciej Bando.

Komisja do Spraw Petycji /PET/ rozpatrzyła petycję w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na cele mieszkaniowe zgodnie z załączonym projektem ustawy.
Petycję przedstawił przewodniczący Komisji – poseł Sławomir Jan Piechota (PO).
Petycja dotyczy podjęcia prac nad inicjatywą ustawodawczą dotyczącą nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na cele mieszkaniowe. W załączonym projekcie ustawy zaproponowano przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności na rzecz osób fizycznych w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Następowałoby to z mocy ustawy i byłoby nieodpłatne. Sąd z urzędu miałby dokonywać wpisów w księdze wieczystej.
Po zaprezentowaniu petycji, wysłuchaniu stanowiska strony rządowej oraz odbytej dyskusji Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Zapis przebiegu posiedzenia komisji
16-12-2015

Komisje:
 • Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa /nr 3/
Mówcy:
 • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando
 • Poseł Zdzisław Gawlik /PO/
 • Poseł Zbigniew Gryglas /N/
 • Poseł Andrzej Jaworski /PiS/
 • Poseł Jan Klawiter /niez./
 • Poseł Piotr Naimski (PiS) – spoza składu Komisji
 • Poseł Maciej Małecki /PiS/
 • Legislator Konrad Nietrzebka
 • Przewodniczący poseł Marek Suski /PiS/
 • Minister energii Krzysztof Tchórzewski

Wersja publikowana w formacie PDF

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, obradująca pod przewodnictwem posła Marka Suskiego (PiS), przewodniczącego Komisji, przeprowadziła:– pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 120).

W posiedzeniu udział wzięli: Krzysztof Tchórzewski minister energii wraz ze współpracownikami, Maciej Bando prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sławomir Grzelak dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli.

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Wiesław Kozioł i Iwona Kubaszewska – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; Konrad Nietrzebka – legislator z Biura Legislacyjnego.

Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Dobry wieczór państwu. Witam wszystkich państwa na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Stwierdzam kworum. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 120). Zatem witam wszystkich państwa, witam pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego – ministra energii. Widziałem, że jest pan minister. Pana Tomasza Dąbrowskiego – dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii. Nie wiem, czy jest pani Mariola Linkiewicz? Jest, witam serdecznie panią naczelnik. Witam pana Stanisława Głuszka. Jest pan Stanisław? Nie ma. Pan Andrzej Guzowski? Jest obecny, witam pana. Pan Maciej Bando – prezes Urzędu Regulacji Energetyki, witam serdecznie. Pan Sławomir Grzelak – dyrektor departamentu Najwyższej Izby Kontroli. Witam serdecznie wszystkich państwa.Szanowni państwo, otrzymaliście porządek dzienny. Zapytam, czy jest jakiś wniosek o uzupełnienie bądź uwagi do porządku dziennego? Nie słyszę, dziękuję bardzo. Zatem uznaję, że porządek dzisiejszego posiedzenia został przyjęty.

Szanowni państwo, Marszałek Sejmu powołując się na art. 37 ust. 1 i art. 40 regulaminu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, notabene jednogłośnej, skierował w dniu 15 grudnia 2015 r. powyższy projekt ustawy do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa do pierwszego czytania. Zgodnie z art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu pierwsze czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom druku projektu, chyba że Sejm lub komisja postanowi inaczej. Proponuję przystąpienie do pierwszego czytania bez zachowania 7-dniowego terminu. Mam pytanie – czy jest sprzeciw wobec przejścia do pierwszego czytania? Nie słyszę.

Przechodzimy do pierwszego czytania. Bardzo proszę pana Piotra Naimskiego, przedstawiciela wnioskodawców, o przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem do niego. Bardzo proszę o zabranie głosu.

Poseł Piotr Naimski (PiS) – spoza składu Komisji:

Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze, mamy przed sobą projekt drobnej nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej. Ustawy, która od 2011 r. wprowadza do polskiego systemu wsparcie dla działań związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. ma według obecnych przepisów obowiązywać do 31 grudnia 2015 r. Równocześnie mamy konieczność wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy unijnej o efektywności energetycznej. Ustawa implementująca przepisy dyrektywy miała zostać uchwalona do 5 czerwca 2014 r. Poprzedni rząd nie przedłożył jej Sejmowi i ustawa nie została uchwalona. Mamy zatem sytuację, w której wygasa ustawa dająca wsparcie dla efektywności energetycznej. Równocześnie mamy potrzebę i konieczność uchwalenia ustawy o efektywności, która będzie wdrażała unijną dyrektywę. O ile wiem, taki projekt ustawy jest przygotowywany przez rząd i lada moment trafi do Sejmu, ale równocześnie będzie procedowany dość intensywnie – nie chcę powiedzieć długo, bo jak najszybciej, ale intensywnie. To jest bardzo duża ustawa. W związku z tym istnieje niebezpieczeństwo, czy właściwie pewność, że gdybyśmy nie wydłużyli działania ustawy o wsparciu dla efektywności energetycznej, która traci moc z końcem tego roku, to byłaby przerwa, po prostu luka i okazałoby się, że białe certyfikaty przestaną funkcjonować.Zatem żeby dać sobie czas na przeprowadzenie właściwej ustawy, w której też będą zawarte przepisy tego dotyczące, chcemy przedłużyć działanie obecnej ustawy o rok, do 31 grudnia 2016 r. i to jest istota nowelizacji. To jest bardzo krótki projekt. Wydaje mi się, że nie ma tu specjalnych kontrowersji. Projekt powoduje pozytywne skutki, bo brak ustawy powodowałby skutki negatywne, mówiąc krótko. Projekt ma pozytywną opinię, co do zgodności z prawem europejskim i pozytywną opinię Biura Analiz Sejmowych. Chodzi o to, byśmy byli zdolni w Sejmie przeprowadzić pierwsze, drugie i trzecie czytanie tak, żeby projekt mógł wejść w życie z końcem roku. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Przypominam, że pierwsze czytanie obejmuję debatę, pytania, odpowiedzi przedstawicieli wnioskodawców, także wszelkie wątpliwości mogą być rozwiane. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan poseł.Poseł Zbigniew Gryglas (N):

Mam pytanie do pana ministra – jak obecnie funkcjonuje system wsparcia? Gdyby pan minister powiedział nam trochę szczegółów na ten temat.Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

To jest pytanie do pana ministra czy do wnioskodawcy? Do pana ministra. Proszę bardzo o odpowiedź.Minister energii Krzysztof Tchórzewski:

Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, zanim rozpocznie się dyskusja, chciałbym stwierdzić w imieniu rządu, że pomimo tego, iż projekt nie zapewnia pełnego wdrożenia dyrektywy 2012/27/UE, to jednak z punktu widzenia uzasadnienia przedstawionego w imieniu grupy posłów jest słuszny, jeśli chodzi o zapewnienie ciągłości funkcjonowania. Natomiast są pewne mankamenty, które trzeba byłoby uzupełnić i jest ze strony rządowej propozycja. Pan prezes URE przygotował poprawki do rozważenia przez Komisję, m.in. jedna z nich obejmuje bardzo ważną sprawę, którą należy dookreślić w ustawie, czyli wysokość jednostkowej opłaty zastępczej na 2016 r. To bardzo istotne, żeby była ona ustalona, bo inaczej powodowałoby to duże wątpliwości co do sposobu funkcjonowania ustawy. Dlatego też ze strony rządu chcielibyśmy zaproponować ustami pana prezesa URE trzy poprawki, bo to on je przygotował. Jeżeli Komisja zechciałaby, to jest prośba o ich przyjęcie.Druga sprawa jest bardzo istotna. W nawiązaniu do pytania pana posła, kwestia jest taka, że wraz z wygaśnięciem ustawy przestałyby funkcjonować certyfikaty, więc nie mielibyśmy w ogóle systemu wsparcia. Z punktu widzenia funkcjonowania rynku przedłużenie jest niezbędne.

Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony państwa posłów? Bardzo proszę, pan poseł Gawlik.Poseł Zdzisław Gawlik (PO):

Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałem tylko nawiązać do opinii BAS, o której mówił pan poseł Naimski, jeżeli chodzi o zgodność z prawem UE, bo w zdaniu drugim w punkcie pierwszym jest informacja o tym, że podstawowym celem projektu jest przesunięcie terminu, do którego ma obowiązywać ustawa o efektywności z dnia 31 grudnia 2016 r. na dzień 31 grudnia 2017 r. Czy tak ma być? Mówimy o tym, że ustawa wygasa i traci swoją moc do końca 2015 r. Oczywiście terminy obowiązywania niektórych przepisów są zmienne i nie wiem…Poseł Piotr Naimski (PiS) – spoza składu Komisji:

Przepraszam. To jest tak, że przesuwamy o rok działanie ustawy, ale rozliczenie wsparcia jest do kwietnia następnego roku. Tak przynajmniej jest w tej chwili – do kwietnia 2016 r., o ile dobrze pamiętam. Tak, do 1 kwietnia 2016 r. i chodzi o to, żeby równocześnie przesunąć na 2017 r. rozliczenie z 2016 r. Poseł Zdzisław Gawlik (PO):

Czyli powinno być napisane „31 grudnia 2016 r.” na „31 grudnia 2017 r.”, czy „31 grudnia 2015 r.” na „31 grudnia 2016 r.”?Poseł Piotr Naimski (PiS) – spoza składu Komisji:

Powinno być przesunięcie z grudnia 2015 r. na grudzień 2016 r. i rozliczenie do 2017 r.Poseł Zdzisław Gawlik (PO):

Tak rozumiałem wypowiedź pana ministra, ale jest…Poseł Piotr Naimski (PiS) – spoza składu Komisji:

Tak, dziękujemy panu posłowi za zwrócenie uwagi.Poseł Zdzisław Gawlik (PO):

Nie wiem, czy to jest prawdziwe czy nie? W którym momencie jesteśmy w porządku?Poseł Piotr Naimski (PiS) – spoza składu Komisji:

Zdroworozsądkowo jesteśmy w porządku.Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Prośba o włączanie mikrofonów, bo się nie nagrywa i nie będzie później stenogramu. Bardzo proszę, zgłasza się pan poseł.Poseł Jan Klawiter (niez.):

Klawiter. Rozumiem, że ten czas będzie wykorzystany, żebyśmy razem przedyskutowali nową propozycję dotyczącą efektywności energii. Osobiście wiem, że po pierwsze wiele przedsiębiorstw nie mogło z niej korzystać, bo czerpało środki z funduszy unijnych na termomodernizację. A po drugie możliwości pozyskania finansów z białych certyfikatów były raczej symboliczne. Traktowało się, że jest, bo jest, ale mało zachęcały. Rozumiem, że będzie intensywna praca, żeby to jakość zadziałało, bo oszczędność jest naszym najważniejszym wyzwaniem. Z tym zawsze można zrobić więcej, niż wymyślając nowe źródła. Dziękuję.Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Dziękuję bardzo. Czy pan poseł Naimski chciałby się odnieść do wypowiedzi?Poseł Piotr Naimski (PiS) – spoza składu Komisji:

Jeżeli można, panie przewodniczący, chciałbym się odnieść do propozycji pana ministra Tchórzewskiego.Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

To jeszcze przed nami, bo propozycje nie zostały przedstawione. Na razie jest dyskusja ogólna, a przy szczegółowej dyskusji będziemy omawiali poprawki. Nie ma już więcej pytań. Zatem, szanowni państwo, stwierdzam zakończenie pierwszego czytania i proponuję przystąpienie do szczegółowego rozpatrzenia projektu ustawy z druku nr 120. Czy jest sprzeciw co do przejścia do rozpatrzenia? Nie słyszę sprzeciwu. W związku z tym stwierdzam przyjęcie propozycji przejścia do szczegółowego omawiania projektu.Przystępujemy w związku z tym do rozpatrywania projektu. Szanowni państwo, czy są uwagi do tytułu ustawy? Nie słyszę uwag do tytułu. Zatem przyjęliśmy tytuł. Nie musimy chyba głosować, jeśli nie ma sprzeciwu.

Przechodzimy teraz już do treści art. 1. Czy są uwagi do art. 1? Nie słyszę. Zatem uważam art. 1 za przyjęty.

Zmiana nr 1, nowe brzmienie art. 27 ustawy. Chodzi o prawa majątkowe. Czy są uwagi do artykułu? Nie słyszę, dziękuję. Zatem zmiana nr 1 została przyjęta.

Zmiana nr 2, nowe brzmienie art. 48: „Ustawa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r.” – to jest to, o czym mówiliśmy. Oczywiście… Proszę bardzo.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski:

Chciałbym poprosić, żeby pan prezes URE w naszym imieniu przedstawił poprawki, które przygotował.Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

A to będzie do art. 48? Tak, to proszę bardzo.Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando:

Dziękuję bardzo. Można, panie przewodniczący?Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Proszę bardzo. Jeśli można prosić o mówienie do mikrofonu, żeby się nagrało.Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando:

Nie chciałbym zastępować pana ministra, ale przejrzeliśmy ustawę, ponieważ jesteśmy jej wykonawcą z ramienia rządu i realizując politykę energetyczną kraju spełniamy obowiązek wydawania białych certyfikatów i przeprowadzania przetargów. Jeżeli można, chciałbym paniom i panom posłom zaproponować rozważenie trzech poprawek, które mają na celu po pierwsze dać możliwość łagodnego przejścia i wejścia w nową ustawę o efektywności energetycznej, która – absolutnie zgadzam się z panem posłem Naimskim – jest potrzebna i niezbędna, nie tylko ze względu na wypełnienie obowiązków narzucanych przez Komisję Europejską, ale wynika to z naszego bilansu energetycznego.Zanim zacznę szczegółowo przedstawiać propozycje i prosić o ich rozważenie, chciałbym bardzo podziękować za inicjatywę, bo istotnie znajdujemy się na dwa tygodnie przed wygaśnięciem terminu obowiązywania ustawy. Ustawa nakłada na mnie obowiązek ogłoszenia kolejnego przetargu. On zostanie ogłoszony, ale nie może być rozstrzygnięty, bo ustawa nie będzie obowiązywała, więc wpadamy w swego rodzaju kuriozalne regulacje.

Jeżeli można, po art. 1 chciałem zaproponować art. 2 – może inaczej, art. 1 pkt 2, który będzie brzmiał następująco…

Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Czyli w zmianie? Rozumiem, że w zmianie nr 1?Prezes URE Maciej Bando:

Tak jest.Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Zmianę nr 1 przyjęliśmy, to w zmianie nr 2.Prezes URE Maciej Bando:

Art. 1 pkt 2: „Ustawa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r.”, na co zwrócił uwagę pan poseł, „z wyjątkiem:1) art. 24, który obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.;

2) art. 12-13, art. 15, art. 16 z zastrzeżeniem, że ostatni przetarg Prezes URE ogłasza w 2016 r., art. 18-21, art. 23 ust. 3-6, art. 24, art. 26 i art. 27, które obowiązują do dnia 31 marca 2017 r.”, to są przepisy, które umożliwią rozliczenie certyfikatów do końca pierwszego kwartału 2017 r.,

„3) art. 25, który obowiązuje do dnia 1 kwietnia 2017 r.”.

Poprawka ma na celu zapewnienie Prezesowi URE możliwości dokończenia postępowań z przetargu ogłoszonego w 2016 r. i wydanie wszystkich świadectw pochodzenia również na początku 2017 r.

Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Dziękuję. Wydaje mi się, że zgubiliśmy gdzie art. 16? Czy można by prosić o poprawkę na piśmie, żebyśmy mogli dać wnioskodawcy? A, wnioskodawca ma – bo będzie się musiał odnieść do zmian. Czy jeszcze jakieś poprawki? Proszę bardzo.Prezes URE Maciej Bando:

Tak jest. Po art. 1 dodaje się art. 2 w brzmieniu: „1. Do wykonania i rozliczenia wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 oraz w art. 23 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 za okres do dnia 31 grudnia 2016 r. stosuje się przepisy tej ustawy”.Kolejna propozycja – po art. 2 dodaje się art. 3 w brzmieniu: „Na potrzeby obliczenia ilości energii pierwotnej”…

Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Rozumiem, że byłaby zmiana nr 3?Prezes URE Maciej Bando:

Po art. 2 dodaje się art. 3 – więcej artykułów. „Na potrzeby obliczenia ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa, które jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy, ustala się wskaźnik procentowy za rok 2016 w wysokości 1,5%”.Poprawka polega na dodaniu przepisów umożliwiających ustalenie poziomu obowiązku w zakresie umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej za 2016 r., z uwagi na fakt, że wskaźnik ten został określony na lata 2013, 2014, 2015, a więc przepis był dostosowany do poprzedniego brzmienia art. 48. Dziękuję, to wszystko.

Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Poprosiłem panią z sekretariatu, żeby zrobiła ksero, aby dostarczyć poprawki wszystkim państwu posłom, a teraz bardzo proszę wnioskodawcę o odniesienie się do propozycji.Poseł Piotr Naimski (PiS) – spoza składu Komisji:

Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. W imieniu wnioskodawców przychylam się do poprawek pana prezesa. Przejmiemy je i wniesiemy do projektu jako poselskie.Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Dobrze. Szanowni państwo, mam propozycję, żebyśmy zrobili pięć minut przerwy na zrobienie poprawek, bo trudno by było, żebyście państwo posłowie debatowali nad poprawkami, których nie widzicie. Także pięć minut przerwy.[Po przerwie]

Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Czy już wszyscy otrzymali poprawki? Czy ktoś ich jeszcze nie otrzymał? Nie słyszę. Zatem szanowni państwo. Też prosiłbym o jakiś egzemplarz poprawek. Czy Biuro Legislacyjne otrzymało? Dobrze. To bardzo proszę, Biuro Legislacyjne zgłasza się do głosu. Proszę bardzo.Legislator Konrad Nietrzebka:

Jeśli mogę, Konrad Nietrzebka, Biuro Legislacyjne. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, jeśli chodzi o poprawki zaprezentowane przed chwilą oraz projekt z druku, zwracam się z uprzejmą prośbą do państwa o udzielenie Biuru Legislacyjnemu upoważnienia do dokonania w projekcie stricte redakcyjnych zmian, których nie będę omawiał za każdym razem w przypadku poszczególnych przepisów. Jak mówię, one mają charakter wyłącznie redakcyjny, dotyczący m.in. przecinków, stricte technicznej systematyzacji.Natomiast, panie przewodniczący, szanowni państwo, jeśli chodzi o samą treść projektu, uległ on istotnej modyfikacji na skutek przedłożonych przed momentem poprawek, mam w szczególności na myśli nowe brzmienie art. 1 pkt 2, który dotyczy nadania nowego brzmienia art. 48. Otóż, jeśli mógłbym zauważyć, mamy pewną niekonsekwencję w przepisach, które zostały przedstawione jako poprawka do artykułu. Przepraszam, panie przewodniczący, poprosiłbym tylko o jedną kopię poprawek, bo gdzieś się zapodziała. Bardzo dziękuję. Otóż, szanowni państwo, proszę zwrócić uwagę, że w zaproponowanym nowym brzmieniu art. 48 mamy następującą sytuację. Po pierwsze przyznam się szczerze, że zapoznałem się z treścią poprawki dosłownie w tym samym momencie jak szanowni państwo i trudno jest mi się odnieść w sposób szczegółowy do jej zawartości. Natomiast to, co w tej krótkiej przerwie udało mi się dostrzec, to pewną niekonsekwencję. Proszę zwrócić uwagę, że w nowym brzmieniu art. 48 w pkt 1 mamy przywołany art. 24, który ma obowiązywać do dnia 31 grudnia 2016 r. Natomiast w pkt 2 mamy ten sam art. 24, który ma obowiązywać do 31 marca 2017 r. Wydaje się, że jest to oczywista omyłka, którą należałoby z pewnością wyjaśnić i szczegółowo przeanalizować całe brzmienie tych przepisów.

Co do obowiązującej terminologii, która została zastosowana w dalszych przepisach, to oczywiście pomijam kwestię tego, że jest też oczywista pomyłka dotycząca numeracji artykułów, bo de facto mamy w projekcie z druku art. 2, czyli będzie odpowiednie przesunięcie. Natomiast można jeszcze mieć uzasadnione wątpliwości co do terminologii, np. „wskaźnik procentowy”, jak również konieczne jest uzupełnienie brzmienia proponowanego art. 3 o sformułowania o charakterze stricte legislacyjnym dotyczące określenia o jakiej ustawie jest mowa, ponieważ nie wynika to z treści zaproponowanego art. 3. W związku z czym, panie przewodniczący, sygnalizujemy konieczność doprecyzowania przepisów. Ewentualnie w przypadku przyjęcia na dalszym etapie poprawek istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich ostatecznego brzmienia. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Bardzo proszę. Rzeczywiście wydaje się, że jeżeli mówimy o art. 24, to musi albo obowiązywać do grudnia 2016 r. albo do marca 2017 r. Prosiłbym o doprecyzowanie. Bardzo proszę, panie ministrze.Minister energii Krzysztof Tchórzewski:

Panie przewodniczący, po krótkiej analizie to powinno być wykreślone z art. 48 ust. 2, a pozostawione w ust. 1. To jest oczywista pomyłka. Prawda, panie prezesie?Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Dobrze. Bardzo proszę, czy są jakieś uwagi?Minister energii Krzysztof Tchórzewski:

Natomiast, panie przewodniczący, jeżeli są niejasności legislacyjne, typu niepowołanie się na tytuł ustawy, proponowałbym, żeby upoważnić Biuro Legislacyjne do naniesienia typowo legislacyjnych poprawek.Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Oczywiście, w końcu od tego jest w Sejmie Biuro Legislacyjne. Bardzo proszę, upoważniamy.Legislator Konrad Nietrzebka:

Oczywiście, panie przewodniczący, dziękuję. Szanowni państwo, wykonamy to polecenie najlepiej, jak będziemy potrafili. Jest tylko następująca prośba, bo jeżeli przyjmiemy poprawki, to od razu należy zasygnalizować dwie kwestie. Oczywiście w ramach upoważnienia zrealizujemy w pełni drobne korekty techniczne, natomiast moja prośba jest taka, bo po pierwsze rzuca się w oczy w proponowanym brzmieniu art. 3, żeby po wyrazach „o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy” dopisać sformułowanie „zmienianej w art. 1”, jak w proponowanym brzmieniu art. 2. To jedna kwestia.Nie wiem czy też od razu, panie przewodniczący, w związku z nowym proponowanym brzmieniem art. 48 odnieść się już bezpośrednio do art. 2, czy już przy okazji przejścia do tego artykułu zasugerować pewne rozwiązanie legislacyjne?

Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Proszę zasugerować.Legislator Konrad Nietrzebka:

Dobrze, bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Otóż, biorąc pod uwagę zaproponowane brzmienie, z legislacyjnego punktu widzenia konieczne jest zmodyfikowanie art. 2 z projektu. Mianowicie ustawa nie może wchodzić w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., ponieważ zgodnie z obecnym brzmieniem art. 48 ustawy o efektywności energetycznej, dokładnie art. 48 pkt 1, część przepisów, a więc art. 16, art. 18-21 i art. 24 będą obowiązywały tylko do dnia 31 grudnia 2015 r. W związku z czym, jeżeli ustawa nowelizująca wchodziłaby z dniem 1 stycznia, czyli pozostawilibyśmy bez zmiany, to wtedy de facto nie mielibyśmy już czego nowelizować, jeśli chodzi o art. 16, art. 18-21 i art. 24, ponieważ one nie istniałyby już w systemie. Z tego też powoduje proponujemy dokonać korekty legislacyjnej i zmienić brzmienie art. 2: „Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.”. Dziękuję bardzo.Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Oczywiście wiem, że pan poseł ma przygotowaną taką poprawkę.Poseł Maciej Małecki (PiS):

Miałem ją zgłosić, także przejmuję poprawkę.Legislator Konrad Nietrzebka:

Bardzo dziękuję, panie przewodniczący.Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Czy w związku z tym są jeszcze uwagi do art. 1 pkt 2? Nie ma. Jak rozumiem możemy zatem przyjąć, że przyjęliśmy art. 1 wraz z poprawkami.Teraz art. 2. Bardzo proszę pana posła o przedstawienie poprawki do art. 2.

Poseł Maciej Małecki (PiS):

Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, według wersji omawianej na początku naszego posiedzenia to będzie art. 2. Natomiast rozumiem, że po poprawkach będzie to kolejny, ostatni artykuł w nowelizacji. „Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.”. Tak jak słyszeliśmy chodzi o to, żeby ustawa zahaczyła o przepisy, które ma nowelizować.Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu? Nie słyszę, zatem poddaję pod głosowanie wniosek o przyjęcie całego projektu ustawy wraz z przyjętymi poprawkami. Proszę bardzo. Kto jest za? (16) Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? (0) Kto się wstrzymał od głosu? (0) Dziękuję bardzo. Zatem przyjęliśmy projekt ustawy.Jest jeszcze kwestia wyboru posła sprawozdawcy. Bardzo proszę.

Poseł Piotr Naimski (PiS) – spoza składu Komisji:

Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, Wysokiej Komisji i panu ministrowi za cierpliwość w tej sprawie.Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Tak. Czy są zgłoszenia? Proszę bardzo, pan poseł.Poseł Andrzej Jaworski (PiS):

Chciałem zgłosić pana posła Małeckiego.Przewodniczący poseł Marek Suski (PiS):

Czy pan poseł wyraża zgodę na bycie sprawozdawcą? Dziękuję bardzo. Czy jest jakaś inna propozycja? Nie ma sprzeciwu wobec kandydatury pana posła. Stwierdzam zatem, że Komisja wybrała pana posła Małeckiego na sprawozdawcę Komisji.Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny posiedzenia Komisji. Dziękuję wszystkim państwu za udział. Zamykam posiedzenie. Informacyjnie – sprawozdanie jest przewidziane na 21 grudnia na godz. 15.00.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px