Log In

Komisja d/s Energii i Skarbu Państwa (21.12.15)

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa /ESK/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 134).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Wojciech Zubowski (PiS).
Projekt ma na celu odroczenie o 6 miesięcy wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w szczególności dotyczących uruchomienia systemu akcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW.
Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na: zmianie tytułu ustawy w związku z rozszerzeniem zakresu regulacji także o nowelizację ustawy – Prawo energetyczne, wypełnieniu luki prawnej uniemożliwiającej podmiotom w pierwszym półroczu 2016 r. realizację obowiązku przedstawienia do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia wydanego dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego oraz uiszczenia opłaty zastępczej, a także poprawki odnoszące się do sposobu obliczania opłaty zastępczej i poprawki legislacyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Wojciech Zubowski.

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk nr 135).
Uzasadnienie projektu przedstawiła poseł Barbara Dziuk (PiS).
Projekt ma na celu wydłużenie okresu zbywania mienia przedsiębiorstw górniczych na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się likwidacją, a także wydłużenie terminu uprawniającego pracowników przedsiębiorstw górniczych do skorzystania z możliwych świadczeń.
Komisja przyjęła poprawki redakcyjno-legislacyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Ewa Malik (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Energetyki – Grzegorz Tobiszewski oraz prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Maciej Bando.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druki nr 120 i 125).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 3 poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Poprawki miały na celu m.in.: zabezpieczenie rynku gazowego przed wyciekiem obrotu za granicę, doprecyzowanie wysokości procentowej obowiązku przedstawienia i umorzenia świadectw efektywności energetycznej w roku 2016.
Sprawozdawca – poseł Maciej Małecki (PiS).

Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 134 i 139).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 4 poprawki. Komisja wnosi o przyjęcie 2 poprawek i odrzucenie 1 poprawki. Wnioskodawcy wycofali 1 poprawkę.
Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, miały na celu m.in.: wprowadzenie zasad obliczania średniej rocznej energii elektrycznej, dodanie terminów wejścia w życie przepisów dotyczących taryf dla energii elektrycznej.
Poprawka, którą Komisja proponuje odrzucić, miała na celu wyłączenie z vacatio legis zasad rozliczeń mikroinstalacji do 10KW.
Sprawozdawca – poseł Wojciech Zubowski (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Energii – Grzegorz Tobiszewski.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px