Log In

Trwa 7. posiedzenie Sejmu

Debata nad projektem budżetu państwa na 2016 r. będzie głównym punktem porządku obrad 7. posiedzenia Sejmu. Posłowie będą również pracować m.in. nad podniesieniem wieku szkolnego do 7 lat oraz propozycją wprowadzenia tzw. podatku bankowego. Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do zmian w ustawie o OZE oraz w ustawie o efektywności energetycznej.

Banki, SKOK-i, ubezpieczyciele i firmy pożyczkowe zapłacą podatek od aktywów
Posłowie rozpatrzą zaproponowane przez Komisję Finansów Publicznych poprawki do poselskiego  projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 75). Podatek będzie stanowił dochód budżetu państwa. Zgodnie z pierwotnym projektem miesięczna stawka podatku miała wynieść 0,0325 proc. w przypadku banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Natomiast krajowe zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz oddziały i główne oddziały zagranicznych firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych miały zapłacić 0,05 proc. podatku miesięcznie. Podatek miałby być naliczany od sumy aktywów, która przekracza 4 mld zł, w przypadku m.in. banków i SKOK-ów pomniejszonej o fundusze własne. Wprowadzenie progu, powyżej którego instytucje finansowe będą musiały płacić podatek, ma na celu ochronę powstających banków i zakładów ubezpieczeń. Gdyby zostały one opodatkowane, mogłyby mieć trudności finansowe. Całkowicie zwolniony z podatku będzie Bank Gospodarstwa Krajowego i ewentualne inne banki państwowe, które mogą powstać w przyszłości. Podatek bankowy ma być wprowadzony od 1 lutego 2016 r. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Po pierwszym czytaniu projekt trafił do prac w Komisji Finansów Publicznych. Posłowie zasiadający w tej komisji zaproponowali objęcie podatkiem także firm pożyczkowych oraz zrównali jego stawkę do poziomu 0,0325 proc. dla wszystkich podmiotów. Zróżnicowana została natomiast suma aktywów, powyżej której podatek będzie trzeba opłacać. Banki i SKOK-i zapłacą podatek od nadwyżki ponad 4 mld zł, firmy ubezpieczeniowe – 2 mld zł, a firmy pożyczkowe – 200 mln zł. Sprawozdanie z prac komisji na forum Sejmu przedstawi poseł Wiesław Janczyk.

Propozycje zmian w ustawie o służbie cywilnej
Sejm zajmie się też poprawkami do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 119), które zaproponowali posłowie zasiadający z Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Pierwotny projekt zakładał uelastycznienie zasad zatrudniania na wyższe stanowiska w służbie cywilnej – osoby te miałyby  być powoływane zgodnie z procedurami przewidzianymi w Kodeksie pracy. Cel tych zmian to zapewnienie sprawniejszego funkcjonowanie administracji. Przedstawione w druku nr 119 rozwiązania miały pierwotnie objąć osoby zatrudniane na stanowiskach dyrektora generalnego, kierujące departamentami i komórkami równorzędnymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach i urzędach centralnych, a także m.in. osoby kierujące wydziałami lub komórkami równorzędnymi w urzędach wojewódzkich. Zgodnie z pierwotnymi propozycjami osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej, w tym kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej, miały zakończyć pracę po 30 dniach od wejścia w życie proponowanych zmian. Nie będzie to dotyczyć osób, którym zostaną zaproponowane nowe  warunki pracy lub płacy i które je zaakceptują. Projekt (druk nr 119) przewiduje, że odchodzące osoby będą mogły liczyć na odprawy uzależnione od stażu pracy, w wysokości od jednego do trzech wynagrodzeń. Postępowania dotyczące naboru wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów nie byłyby kontynuowane. W pierwotnym projekcie znalazła się też propozycja zniesienia Rady Służby Cywilnej.  Pracująca nad projektem komisja zaproponowała m.in., by nabór na wszystkie stanowiska w służbie cywilnej był otwarty i konkurencyjny oraz rezygnację z przepisów dotyczących wygasania po 30 dniach stosunków pracy z osobami zajmującymi wyższe stanowiska w służbie cywilnej, odpraw i wstrzymania postępowań dotyczących naboru wszczętych na podstawie dotychczasowych przepisów. Ponadto komisja zaproponowała m.in. zastąpienie Rady Służby Cywilnej Radą Służby Publicznej, która podobnie jak RSC działałaby przy Prezesie Rady Ministrów jako organ opiniodawczo-doradczy. Projekt wpłynął do Sejmu jako inicjatywa grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Po pierwszym czytaniu trafił do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdanie z prac komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Arkadiusz Czartoryski.

Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków
Zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 106). Sejm rozpatrzy  w drugim czytaniu poprawki zaproponowane do niego przez posłów zasiadających w komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Głównym celem projektu jest zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków. Projekt zakłada, że obowiązek szkolny będą miały dzieci 7-letnie. Natomiast dzieci 6-letnie zostaną objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej będzie mogło rozpocząć także dziecko 6-letnie urodzone do końca sierpnia 2010 r. Warunkiem będzie odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego albo przedstawienie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. Obowiązkowo opinię poradni będą musieli przedstawić rodzice 6-latków urodzonych po 1 września 2010 r. Projektowane przepisy zakładają też możliwość kontynuacji nauki w klasie pierwszej przez 7-latki, które obowiązek szkolny rozpoczęły w roku szkolnym 2015/2016. Wniosek o kontynuowanie nauki rodzice będą mogli złożyć do dyrektora szkoły do końca marca 2016 r. W myśl projektu do 1 września 2019 r. samorządy przekształcą szkolne oddziały przedszkolne w przedszkola. Projekt wzmacnia też rolę kuratora oświaty. Będzie on powoływany i odwoływany przez ministra edukacji (obecnie przez wojewodę). Kurator będzie uprawniony m.in. do weta wobec decyzji samorządu o likwidacji szkoły. Obecnie kurator opiniuje decyzję samorządu, ale jego opinia nie jest wiążąca. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze czytanie przeprowadzone zostało w komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje doprecyzowały m.in., że minister właściwy do spraw oświaty będzie powoływał kuratora oświaty na wniosek wojewody. Natomiast minister będzie mógł odwołać kuratora z własnej inicjatywy. Komisje zaproponowały także, by określić dzienną datę, do której każdego roku rodzice będą mogli wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o odroczenie rozpoczęcia przez ich dziecko nauki, pomimo osiągnięcia przez nie wieku, w którym powinno obowiązkowo pójść do szkoły. Wniosek ten będzie można złożyć do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Marzena Machałek.

KKB_1365.viewPoczątek prac parlamentarnych nad budżetem państwa na przyszły rok (druk nr 146)
Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy budżetowej na 2016 r. Zgodnie z projektem, szacowane dochody wyniosą 313,79 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 368,53 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 54,74 mld zł. Podstawowe dane makroekonomiczne zostały przez rząd oszacowane następująco: wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8 proc., średnioroczna inflacja 1,7 proc. a nominalny wzrost wynagrodzeń 3,6 proc. Zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc., a spożycie prywatne (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) o 5,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie 69,8 mld (ok. 2,8 proc. PKB). Wśród dochodów budżetowych są m.in. dochody podatkowe oraz niepodatkowe. W przypadku dochodów podatkowych na sumę 276,12 mld zł złożą się m.in. wpływy z: VAT (ok. 128,7 mld zł), akcyzy (ok. 64,1 mld zł), podatku od gier (1,38 mld zł), CIT (26,05 mld zł), PIT (46,89 mld zł) i podatku od kopalin (1,53 mld zł). Ponadto w 2016 r. są zaplanowane dochody z tytułu dwóch nowych podatków: od niektórych instytucji finansowych (tzw. bankowego) w kwocie 5,5 mld zł oraz od sklepów wielkopowierzchniowych, który ma przynieść budżetowi dochody w wysokości 2 mld zł. Dochody niepodatkowe mają przynieść budżetowi ok. 35,93 mld zł (w tym dochody z dywidend ok. 4,8 mld zł, ceł ok. 3 mld zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne niepodatkowe 22,9 mld zł, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 1,97 mld zł i wpłaty z zysku NBP 3,2 mld zł). Dodatkowo dochody zwiększy o 9,23 mld zł wpłata z tytułu opłat jednorazowych, wynikających z wpływów zadeklarowanych przez uczestników aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz. Po stronie wydatkowej w projekcie budżetu na 2016 r. zapewniono m.in. środki na finansowanie programu „Rodzina 500+”, oraz jednorazowe dodatki dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Budżet dofinansuje też restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego, a także zapewni środki na podniesienie wydatków na obronę narodową do 2 proc. PKB. Przewidziane są ponadto pieniądze na wyższe świadczenia rodzinne, w tym m.in. świadczenia rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie  dla osób, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego oraz realizację tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę”, zgodnie z którym rodziny przekraczające kryterium dochodowe będą miały obniżone świadczenia tylko o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy. Z budżetu centralnego zostaną też przekazane fundusze na dofinansowanie rozwoju sieci dziennych domów „Senior-WIGOR” oraz realizację zadań przewidzianych w ustawie o zdrowiu publicznym. W kasie państwa są też takie pozycje jak finansowanie specjalizacji w ramach rezydentur wszystkim absolwentom uczelni medycznych, przekształcenie Instytutu Reumatologii w Warszawie w Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Finansowanie będzie też miał zapewnione program „Bezpieczna+”, dotyczący m.in. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz przeciwpożarowego. Środki publiczne zostaną też wyasygnowane na nieodpłatną pomoc prawną  m.in. dla osób ubogich, rodzin wielodzietnych, osób do 26. roku życia oraz 65+, świadczenia pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Projekt przewiduje też pieniądze na budowę Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej oraz zwiększone dopłaty do paliwa rolniczego. Dodatkowo w projekcie zapewniono środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych. Są to wydatki m.in. na zwiększenie dostępu do przedszkoli, programy „Rodzina na swoim” oraz „Mieszkanie dla Młodych”, ochronę odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz modernizację infrastruktury, w szczególności transportowej. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Finansów.

Obecne przepisy dotyczące efektywności energetycznej będą funkcjonować do końca 2017 r.
Zakłada to nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej (pierwotny druk nr 120). Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu, który uchwalił nowelizację z jedną poprawką. Nowelizacja m.in. przesuwa z 31 grudnia 2016 r. na 31 grudnia 2017 r. termin, do którego ma obowiązywać ustawa o efektywności energetycznej. 21 października br. Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego wdrożenia do prawa krajowego przepisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Dyrektywa ta miała zostać wdrożona do 5 czerwca 2014 r. Zgodnie z jej założeniami państwa członkowskie są zobowiązane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć określony poziom oszczędności energii. Mają to zrobić poprzez wykorzystanie systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych działań mających na celu poprawę tej efektywności w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie. Nowelizacja ma zapewnić funkcjonowanie systemu wsparcia inwestycji proefektywnościowych i zasobooszczędnych w 2016 r., w którym konieczne będzie przyjęcie nowego modelu finansowania działań proefektywnościowych, dostosowanego do unijnych wymagań. Senatorowie zaproponowali poprawkę dotyczącą katalogu podmiotów, którym wydawane są tzw. białe certyfikaty. 31 grudnia 2015 r. kończą się uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do wydawania świadectw efektywności energetycznej podmiotom, które wygrały przetargi na zasadach starej ustawy. Poprawka daje możliwość prezesowi URE wydawanie tych certyfikatów po Nowym Roku. Propozycję Senatu rozpatrzy Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Odroczenie wejścia w życie regulacji dotyczących wsparcia dla odnawialnych źródeł energii
Sejm zajmie się poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (pierwotny druk nr 134). Przesuwa ona z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. termin wejścia w życie przepisów ustawy o OZE, które dotyczą uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji OZE oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach do 10 kW. Zmiany zawarte w nowelizacji umożliwią przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenie mechanizmów umożliwiających uniknięcie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych i ich dalszy rozwój. Nowelizacja pozwoli też na przygotowanie niezbędnych przepisów w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie. Nowe regulacje mają również umożliwić dokończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do końca bieżącego roku. Dodatkowe sześć miesięcy pozwoli oddać te inwestycje do użytkowania i umożliwi wytwórcom energii elektrycznej skorzystanie z prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów) wydawanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla instalacji OZE. Zgodnie z nowelizacją, przepisy wykonawcze do ustawy o OZE wyda minister właściwy do spraw energii, a nie gospodarki. Senat zaproponował m.in., aby utrzymana została data wejścia w życie (1 stycznia 2016 r.) przepisów umożliwiających prosumentom (jednoczesnym producentom i konsumentom energii z niewielkich OZE) korzystanie z półrocznego okresu rozliczeniowego. Dzięki temu będą oni mogli rozliczyć wartość sprzedanej i zakupionej energii na korzystniejszych warunkach. Senat wprowadził też poprawkę przesądzającą, że nowe zasady uzyskiwania świadectw pochodzenia energii z OZE będą dotyczyły energii wytworzonej w instalacji spalania wielopaliwowego od 1 stycznia 2016 r. Poprawki Senatu zostały skierowane do sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w celu rozpatrzenia.

Zmiany w ustawie o Policji (druk nr 154)
To kolejny punkt bieżącego posiedzenia Izby. Projekt reguluje przesłanki stosowania kontroli operacyjnej i dostępu do danych telekomunikacyjnych, rodzaje środków niejawnego pozyskiwania informacji i okres prowadzenia kontroli operacyjnej. W projekcie mają zostać także określone zasady i procedury weryfikacji i niszczenia danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych zbędnych dla prowadzonego postępowania, procedury kontroli pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz zasady postępowania z materiałami, które mogą zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową albo są objęte zakazami dowodowymi. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Wnioskodawców reprezentuje poseł Marek Opioła.

KKB_1191.viewzdjęcia: Krzysztof Białoskórski

źródło: Sejm RP

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px