Log In

Pierwsze posiedzenie Rady Ministrów w 2016r.

Podczas dzisiejszych obrad rząd przyjął założenia polskiej polityki zagranicznej na 2016 r. (dokument rozpatrywano w trybie zastrzeżonym).

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Ministrowie zapoznali się z informacją na temat projektów ustaw planowanych do rozpatrzenia przez rząd wraz wykazem prac legislacyjnych Rady Ministrów.

*  *  *  *  *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

Projekt nowelizacji ustawy wdraża do polskiego prawa przepisy Komisji Europejskiej (decyzja 2009/750/WE) w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej, czyli European Electronic Toll Service – EETS. Jest to usługa umożliwiająca użytkownikowi drogi elektroniczne uiszczenie opłaty na wszystkich obszarach EETS za pomocą jednego urządzenia pokładowego (zamontowanego w pojeździe). W efekcie pobór opłat na drogach krajów Unii Europejskiej, na których pobierane są opłaty w formie elektronicznej, w tym również w Polsce, zostanie uproszczony.

Usługa ma charakter uzupełniający wobec krajowych usług opłaty elektronicznej w państwach członkowskich UE. Projektowana nowelizacja nie reguluje nowego systemu pobierania opłat, nie wprowadza też obowiązku ponoszenia nowej opłaty za poruszanie się po drogach krajowych i przede wszystkim nie wpłynie na poziom obowiązujących cen za przejazd drogami w Polsce.

Użytkownik drogi będzie mógł zdecydować, czy skorzysta z usług świadczonych przez dostawców EETS, a jeśli tak, to z którym z nich zawrze umowę. Zatem dla kierowców wdrażane przepisy oznaczają fakultatywną możliwość skorzystania z usługi EETS, nie będzie to więc obowiązek.

Kierowca, który będzie chciał korzystać z usługi EETS, otrzyma: jedną umowę, którą zawrze z jednym dostawcą EETS; jedno rozliczenie za naliczone mu opłaty pobierane w postaci elektronicznej za przejazdy po obszarze Unii Europejskim w danym okresie oraz jedno interoperacyjne urządzenie pokładowe. Urządzenie pokładowe (dostarczane przez dostawcę EETS), używane w pojazdach poruszających się po drogach zarządzanych przez GDDKiA, będzie współdziałać z systemem via Toll.

W ramach świadczenia usługi EETS – dostawca EETS dostarczy użytkownikowi urządzenie pokładowe do pobierania opłat (instalowane w pojeździe). Urządzenie ma spełniać określone wymogi techniczne, powinno być interoperacyjne i zdolne do komunikowania się między systemami elektronicznego pobierania opłat używanymi przez różne podmioty pobierające opłaty na ich obszarach EETS.

Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie w Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – system via Toll.

Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi Generalna Dyrekcja jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy dotyczące świadczenia tej usługi, będą wpływać na konto Krajowego Funduszu Drogowego.

*  *  *

Rada Ministrów zapoznała się z informacją na temat projektów ustaw planowanych do rozpatrzenia przez rząd wraz wykazem prac legislacyjnych Rady Ministrów, przedłożonymi przez ministra, przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów.

Przedkładany Radzie Ministrów wykaz zawiera informacje o projektach dokumentów, planowanych do przyjęcia przez rząd:

  • projekty ustaw, w tym projekty realizujące exposé premier Beaty Szydło;
  • założenia do projektów ustaw;
  • projekty uchwał Rady Ministrów.

Pełny wykaz prac legislacyjnych rządu jest na bieżąco aktualizowany w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów (link do wykazu). Zawiera on m.in.: informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projektach, istotę rozwiązań ujętą w danym projekcie, wskazuje ministra odpowiedzialnego za opracowanie projektu.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px