Log In

18. posiedzenie Sejmu

Warunki umowy o pracę będzie trzeba potwierdzać przed dopuszczeniem pracownika do pracy – takie rozwiązanie zawiera jeden z projektów, nad którym posłowie będą pracować podczas 18. posiedzenia Sejmu. W trakcie trzydniowych obrad Izba rozpatrzy także m.in. propozycję wprowadzenia tzw. klauzuli obejścia prawa, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Posłowie zajmą się również rozwiązaniami upraszczającymi procedury w zamówieniach publicznych. W porządku obrad jest też projekt jednoznacznie przesądzający, że świadczenie z programu 500+ nie ma wpływu na wysokość alimentów.

Obrady Sejmu rozpoczną się od rozstrzygnięcia w głosowaniu punktu spornego: rządowy „Raport o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)”. Posłowie zdecydują także, czy do porządku zostanie włączona Informacja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie korespondencji z Komisją Wenecką dotyczącej zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, o co wnioskował KP Platforma Obywatelska. Sejm zagłosuje również nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży-Kraków 2016 (druk nr 446).

Zwiększenie ochrony praw pracowników i ograniczenie ich nielegalnego zatrudniania

Sejm będzie pracować w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu pracy (pierwotny druk nr 298). Projekt wprowadza obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Regulacja ta ma ograniczyć zatrudnianie pracowników w szarej strefie oraz zwiększyć ochronę ich praw, czyli ułatwić im dochodzenie przysługujących świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także umożliwić korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych. Chodzi np. o możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia i płatnego urlopu wypoczynkowego. Nowe przepisy będą także korzystne dla uczciwych pracodawców, którzy zatrudniając legalnie ponoszą wyższe koszty pracy, przez co stają się mniej konkurencyjni niż nieuczciwi przedsiębiorcy. Zgodnie z obecnymi regulacjami, umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, to pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Oznacza to, że takie potwierdzenie powinno być dostarczone pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy. Po zmianach – każdy pracownik będzie musiał mieć pisemną umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, jeśli nie została ona zawarta w formie pisemnej – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Nowe przepisy ułatwią inspektorom pracy stwierdzanie przypadków nielegalnego zatrudniania pracowników. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Dalsze prace były prowadzone w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, w tym w podkomisji stałej do spraw nowelizacji kodeksu pracy. Komisja przyjęła projekt z poprawkami – zmieniła m.in. termin wejścia w życie projektowanej nowelizacji z 6 tygodni od ogłoszenia na 1 września 2016 r. Sprawozdawcą komisji jest posłanka Barbara Bartuś.

Wdrożenie przepisów UE dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy

W porządku obrad jest także drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 382). Celem projektu jest prawidłowe wykonanie dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Projekt ma także zapewnić zgodność nowelizowanego przepisu z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Zmiana polega na doprecyzowaniu artykułu art. 176 Kodeksu pracy. Zgodnie z projektowanym przepisem, prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia nie mogą być wykonywane przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią. W projekcie doprecyzowano także upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przy których nie wolno zatrudniać kobiet. Zaproponowane w projekcie upoważnienie przewiduje określenie wykazu prac, których kobiety w ciąży i karmiące piersią nie będą mogły wykonywać ze względu na to, że mogłyby one niekorzystnie wpływać na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie piersią. Chodzi o prace związane m.in. z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, czy warunkami w jakich praca jest wykonywana. Proponowane przepisy powodują też konieczność zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W ustawach tych będą uwzględnione zakazy wykonywania przez kobiety (żołnierzy) obowiązków służbowych, funkcji lub zadań służbowych, które są niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia w okresie ciąży lub karmienia piersią. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu, po czym projekt trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która przyjęła go z poprawkami redakcyjnymi. Sprawozdawcą komisji jest poseł Jan Mosiński.

Zasady finansowania dokończenia budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba

Izba będzie pracować w drugim czytaniu nad określającym je poselskim projektem ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (pierwotny druk nr 427). Koniec budowy ma nastąpić w 2017 r. Zbiornik powstający na rzece Skawie jest zaporowym zbiornikiem retencyjnym. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 1986 r. Inwestycja została podzielona na zadania: I – Zbiornik, II – Przebudowa dróg, III – Przebudowa linii kolejowej i IV – Ochrona zlewni zbiornika. W przypadku zadania IV inwestycje zostały zakończone w 2008 r. Program jest realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród działań niezbędnych do wykonania przed napełnieniem zbiornika znajdują się m.in.: wycinka drzew i krzewów oraz rozbiórka dróg asfaltowych w czaszy zbiornika przed rozpoczęciem rozruchu; rozruch zapory, czaszy zbiornika wodnego Świnna Poręba oraz elektrowni; budowa drogi gminnej Brankówka – Wodniakówka – Gołębiówka (konieczna ze względu na zaburzony budową zbiornika układ komunikacyjny w gminach), a także ustabilizowanie osuwisk. Zadania te znajdowały się w programie inwestycji – nie są dodatkowe, a co za tym idzie nie powodują wzrostu kosztów przedsięwzięcia. Zgodnie z projektem koszt dokończenia budowy nie przekroczy 53.230 tys. zł, z czego 46.530 tys. zł w roku bieżącym oraz 6.700 tys. zł w roku 2017. Wnioskodawcy przypominają, że w 2013 r. zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego zostało zaktualizowane, w wyniku czego kosztorys obniżono o około 200 mln. zł. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu, a następnie nad projektem pracowała Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która zaproponowała poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Anna Paluch.

Szkody wyrządzone m.in. przez dziki i sarny oraz podczas polowań pokryje Skarb Państwa

To istota poselskiego projektu zmian w Prawie łowieckim (pierwotny druk nr 219), którego drugie czytanie jest zaplanowane w porządku obrad bieżącego posiedzenia Izby. Projekt przewiduje, że szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania będą pokrywane przez Skarb Państwa. Będzie to zadanie wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Dotychczas do wypłaty odszkodowań zobowiązani byli dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich. Projekt określa tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz ustalania wysokości odszkodowań. Wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę, na podstawie protokołu sporządzonego po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód oraz opinii rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona. W celu zapewnienia finansowania szkód łowieckich projekt przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie wojewoda. Środki będą pochodzić ze składek wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 czerwca 2016 r. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Jego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Prace nad dokumentem były kontynuowane w Komisjach: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w przyjętym sprawozdaniu zaproponowały m.in. uszczegółowienie zasad tworzenia protokołu oględzin i szacowania szkód. Komisje m.in. doprecyzowały, że wysokość odszkodowania będzie ustalana nie na podstawie protokołu oraz opinii rzeczoznawcy, a po wzięciu pod uwagę tych dokumentów. Ponadto w projekcie znalazło się m.in. upoważnienie dla ministra środowiska do ustalania rocznego planu finansowego Funduszu Odszkodowawczego. Sprawozdawcą jest poseł Jan Duda.

Zmiany w funkcjonowaniu instytucji wspierania rozwoju

Znalazły się one w rządowej propozycji zmian do ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 405). Posłowie będą kontynuowali prace nad projektem w drugim czytaniu. W myśl projektu, przewidziane w „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” zintegrowanie istniejących instytucji wspierania rozwoju wymaga zmian prawnych dotyczących ich funkcjonowania. Na bazie zintegrowanych instytucji ma powstać Grupa Polski Fundusz Rozwoju SA. Zgodnie z projektem, minister właściwy do spraw gospodarki, którym jest obecnie minister rozwoju, ma też sprawować nadzór nad: Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, niektórymi spółkami Skarbu Państwa zajmującymi się wspieraniem rozwoju gospodarki oraz Urzędem Zamówień Publicznych. Nadzór nad Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostanie przekazany ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej BGK będzie powoływał i odwoływał prezes Rady Ministrów na wniosek ministra rozwoju, a członków poszczególnych ministrów na wniosek szefów resortów, których przedstawiciele wchodzą w skład rady. Pierwsze czytanie projektu przeprowadzono na posiedzeniu Sejmu, po czym trafił on do dalszych prac w Komisjach: Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju. Komisje m.in. doprecyzowały przepisy odnoszące się do vacatio legis proponowanej ustawy. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Wojciech Zubowski.

Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego prawa podatkowego

Taką propozycję zawiera rozpatrywany w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 367). Zdaniem rządu rozwiązanie to uszczelni i uporządkuje system podatkowy, wyznaczając granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej. Analogiczne rozwiązania prawne znajdują się w systemach prawnych wielu krajów, m.in. w Australii, Austrii, Belgii, Kanadzie, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Nowej Zelandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. Wnioskodawca proponuje uzupełnienie Ordynacji podatkowej o nowy dział – Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, w ramach którego m.in. zdefiniowana zostanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania oraz określone postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania. Projekt definiuje unikanie opodatkowania jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzeczną z celem przepisu ustawy. Rząd proponuje, by w takiej sytuacji, jeśli sposób działania był sztuczny, czynność taka nie skutkowała osiągnięciem korzyści podatkowej. Projekt uznaje za sztuczny taki sposób działania, który nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Skutki podatkowe czynności mają być określone w porównaniu do tzw. czynności odpowiedniej, czyli dokonanej przez podatnika, który nie działa w sposób sztuczny. Klauzula ma nie mieć zastosowania m.in. w sytuacji, jeśli korzyść podatkowa nie przekroczy w okresie rozliczeniowym 100 tys. zł. Projekt przewiduje utworzenie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Ma ona być niezależnym organem powoływanym przez Ministra Finansów na czteroletnią kadencję. Jej zadaniem ma być opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli w indywidualnych sprawach. W skład rady mają wchodzić m.in. osoby wskazane przez Ministra Finansów, prezesa NSA, naukowcy, przedstawiciel samorządu terytorialnego, doradca podatkowy wskazany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, przedstawiciel resortu sprawiedliwości oraz Rady Dialogu Społecznego. Rząd proponuje, by zainteresowane podmioty mogły zwrócić się do Ministra Finansów o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej. Dokument taki będzie mógł zostać wydany, jeżeli szef resortu finansów publicznych uzna, że przedstawione we wniosku czynności nie stanowią unikania opodatkowania. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Prace legislacyjne były kontynuowane w Komisji Finansów Publicznych, która zaproponowała m.in., by podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych zostały zobowiązane do przekazywania bez wezwania do resortu finansów informacji o ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku VAT. Ma się to odbywać elektronicznie, za okresy miesięczne, do 25. dnia kolejnego miesiąca, poczynając od danych za lipiec 2016 r. Z obowiązku tego mają być do końca 2017 r. zwolnieni mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Sprawozdanie Komisji przedstawi poseł Jerzy Gosiewski.

Uproszczenie i uelastycznienie procedur przetargowych – wprowadzenie czytelnych reguł dotyczących zamówień publicznych

Sejm przeprowadzi drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 366). Proponowane w nim rozwiązania stanowią pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Będą sprzyjać realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. W dokumencie tym, w odniesieniu do tworzenia systemu inteligentnych zamówień publicznych, zapowiedziano: odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach, uwzględnianie kosztów eksploatacji, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych, promocję stabilnych miejsc pracy, preferowanie rzetelnych dostawców. Do projektu wprowadzono rozwiązania wdrażające dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz włączono do niego regulacje, które nie są związane z wykonaniem przepisów unijnych. Przewidziano uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, korzystne dla zamawiających i wykonawców, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Zostanie to zrealizowane m.in. przez lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi najlepiej odpowiadającej potrzebom zamawiającego oraz zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia. W projekcie położono nacisk na promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych. Są wśród nich takie kwestie jak: ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. Zaproponowano również ustanowienie nowego instrumentu – partnerstwa innowacyjnego, wykorzystywanego do nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku. Zaproponowano też promowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i zatrudnienia osób defaworyzowanych przez wprowadzenie szerokiej klauzuli społecznej dotyczącej np. niepełnosprawnych. Ponadto projektowane rozwiązania mają zapewnić lepszy dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorcom przez np. łatwiejsze udzielanie zamówień w częściach. W projekcie zwrócono uwagę na uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych przez m.in. podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek stosowania pełnego reżimu udzielania zamówień publicznych, a także możliwość zastosowania kryteriów jakościowych takich jak: dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług. Projekt przewiduje też m.in. wprowadzenie od kwietnia 2018 r. obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym. Ma ona dotyczyć najważniejszych dokumentów w postępowaniu. Przewidziano też sytuacje, kiedy zamawiający będzie mógł odstąpić od tego wymogu przy składaniu ofert. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu projekt trafił do Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Większa jawność rozpraw karnych, ułatwienia dla mediów w ich relacjonowaniu i szerszy udział organizacji społecznych w rozprawach

To główne cele rozpatrywanego w pierwszym czytaniu poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 451). Wnioskodawcy proponują zmiany w zakresie wyłączania jawności rozpraw, udziału organizacji społecznych w postępowaniu sądowym oraz obecności przedstawicieli środków masowego przekazu na posiedzeniach sądu. Ponadto w projekcie są m.in. propozycje zmian w zakresie i zasadach dotyczących tajemnicy lekarskiej. Zawarte w projekcie rozwiązania mają zwiększyć transparentność procesu karnego. Wzmocniona oraz powiązana z możliwością utrwalania i transmisji przebiegu procesów ma zostać konstytucyjna zasada jawności rozpraw. Zgodnie z projektem wyłączenie jawności ze względu na ważny interes pokrzywdzonego lub świadka ma następować na wniosek tej osoby, a ze względu na interes oskarżonego – tylko za zgodą oskarżyciela. Na postanowienia w przedmiocie wyłączenia jawności rozprawy ma przysługiwać zażalenie. Zasadą ma być zezwalanie przez sąd przedstawicielom środków masowego przekazu na utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, co do której nie zapadło postanowienie o wyłączeniu jej jawności. W razie zakłócania porządku rozprawy przez dziennikarzy sąd będzie uprawniony do zarządzenia opuszczenia przez niektórych z nich sali. Ponadto projekt zakłada rozszerzenie możliwości udziału w procesie przedstawicieli organizacji społecznych. W ocenie wnioskodawców umożliwi to społeczną kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości oraz prezentowanie sądom stanowisk organizacji społecznych, co stworzy lepsze warunki do wydawania trafnych orzeczeń. Zgodnie z projektem udział przedstawiciela organizacji społecznej ma być obligatoryjny, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wyrazi na to zgodę. Ponadto sąd, niezależnie od stanowiska stron, będzie mógł ze względu na interes wymiaru sprawiedliwości zawsze dopuścić przedstawiciela organizacji społecznej. Wnioskodawcy proponują ponadto, by przed wydaniem wyroku przedstawicielowi organizacji społecznej był udzielany głos obligatoryjnie, a nie tylko w razie potrzeby. W projekcie znalazła się też zmiana, która umożliwia odbieranie pism adresowanych do profesjonalnych uczestników postępowań karnych przez osoby upoważnione na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Ma to ułatwić adwokatom i radcom prawnym prowadzenie postępowań karnych. Wnioskodawcy proponują też zmianę zakresu tajemnicy lekarskiej. Zgodnie  z projektem jej dysponentem po śmierci pacjenta mają być osoby bliskie, do których ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zalicza małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta. Osoby bliskie mają też mieć prawo sprzeciwu wobec zwolnienia z tajemnicy w sytuacji, gdy uznają, że ujawnienie informacji objętych tajemnicą w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony naruszy dobra osobiste. Zmiany te mają uniemożliwić wykorzystywanie tajemnicy lekarskiej do ukrywania błędów w leczeniu. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Wnioskodawców reprezentuje posłanka Agata Borowiec.

Powstanie Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Ruchu Drogowego

To cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym (druk nr 459) – jego pierwsze czytanie jest zaplanowane w porządku dziennym bieżącego posiedzenia Sejmu. Rejestr ma powstać na podstawie rejestrów funkcjonujących już w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz ewidencji prowadzonych w starostwach i miastach na prawach powiatu. Ma składać się z trzech ewidencji: przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, poważnych naruszeń przepisów określających obowiązki lub warunki ruchu drogowego oraz osób uznanych za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji. Dane gromadzone w ewidencji przedsiębiorców mają być jawne i publicznie dostępne, z wyjątkiem danych osobowych takich jak data i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania. Dane z pozostałych dwóch projektowanych ewidencji będą udostępniane na wniosek starostom, wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, wojewódzkim komendantom Policji, komendantowi głównemu Straży Granicznej, komendantom oddziałów Straży Granicznej, dyrektorom izb celnych, Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg i sądom oraz szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rejestr prowadzić będzie elektronicznie Główny Inspektor Transportu Drogowego. Dane w nim gromadzone będą wymieniane z państwami członkowskimi przez punkty kontaktowe. W ocenie rządu dostęp do aktualnych danych poprawi bezpieczeństwo transportu drogowego poprzez wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców oraz stworzy warunki do uczciwej konkurencji przewoźników. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Zmiany w zasadach funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów

Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (pierwotny druk nr 215). Proponowana ustawa wprowadza nowe rozwiązania dotyczące m.in. składek wpłacanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i firmy inwestycyjne do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Projekt wykonuje dyrektywę unijną 2014/59/UE z 15 maja 2014 r., ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD). Wdraża też dyrektywę 2014/49/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (DGSD).  Zgodnie z projektem, organem ds. przymusowej restrukturyzacji w Polsce będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Projekt reguluje szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji, w tym zasady współpracy BFG z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Ministrem Finansów i Narodowym Bankiem Polskim oraz analogicznymi organami z innych państw w przypadku postępowania wobec grup bankowych. Dotychczasowe kompetencje BFG i KNF zostaną rozszerzone o te związane m.in. z procesem przygotowania i prowadzenia przymusowej restrukturyzacji. Zgodnie z projektem, pobierana dotychczas od banków opłata ostrożnościowa, zasilająca fundusz stabilizacyjny, zostanie zlikwidowana i zastąpiona składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych oraz SKOK-i będą wnosiły składki na finansowanie systemu gwarantowania depozytów oraz finansowanie przymusowej restrukturyzacji. Składki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji będą też wpłacać firmy inwestycyjne. W myśl projektu minimalny poziom środków systemu gwarantowania depozytów banków i kas to 0,8 proc. środków gwarantowanych. Ma on zostać osiągnięty do końca 2016 r. w przypadku banków, a jeśli chodzi o kasy – do 31 grudnia 2020 r. Termin osiągnięcia docelowego poziomu – 2,8 proc. środków gwarantowanych – określono w odniesieniu do banków i kas na 3 lipca 2024 r. Ponadto projekt zakłada, że minimalny poziom środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji banków i firm inwestycyjnych oraz kas ma wynosić 1 proc. środków gwarantowanych. Docelowy poziom – 1,4 proc. środków gwarantowanych – ma zostać osiągnięty do końca 2024 r. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Komisja skierowała go do rozpatrzenia w podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych.

Świadczenia wychowawcze z programu 500+ bez wpływu na wysokość alimentów i wyłączone z egzekucji komorniczej

To założenia przestawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 448). Zgodnie z projektem w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ma znaleźć się przepis wyraźnie wskazujący, że świadczenie wychowawcze z programu 500+, wprowadzone ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nie będzie wpływało na wysokość alimentów. Ponadto prezydent proponuje, by także świadczenia rodzinne oraz pieniądze przysługujące na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej nie były uwzględniane przy ustalaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. W projekcie znalazła się też propozycja, by kwoty świadczenia z programu 500+ oraz innych wskazanych w nowelizacji świadczeń były wyłączone z egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego. W tym celu projekt zakłada odpowiednie zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz Prawie bankowym. W pracach nad projektem prezydenta reprezentuje Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera.

Powołanie uczelni wojskowej – Akademii Sztuki Wojennej

Zakłada to rządowy projekt ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druk nr 460). Posłowie rozpoczną nad nim prace na obecnym posiedzeniu Sejmu. Projekt ma na celu powołanie uczelni wojskowej – Akademii Sztuki Wojennej w celu zapewnienia polskiej armii nowoczesnych studiów strategicznych. Celem działalności Akademii będzie kształcenie, szkolenie i prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz w zgodności ze sztuką wojenną. Zgodnie z projektem ustawy, minister obrony narodowej będzie mógł polecić akademii utworzenie i prowadzenie studiów podyplomowych odpowiadających potrzebom Sił Zbrojnych RP, a także kursów dokształcających i szkoleń. Projekt wprowadza też obowiązek uzgadniania z ministrem obrony narodowej tworzenia i prowadzenia kierunków studiów. Umożliwi to opracowywanie programu studiów zapewniających absolwentom kwalifikacje i kompetencje zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy w obszarze obronności państwa. W myśl projektu siedzibą Akademii będzie Warszawa. Akademia ma  doskonalić kwalifikacje kadry oficerskiej wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Ma spełniać też istotną rolę w systemie przygotowania oraz doskonalenia zawodowego kadr dowódczych, sztabowych i logistycznych Sił Zbrojnych RP na wszystkich poziomach dowodzenia: taktycznego, operacyjnego i strategicznego. Będzie też mogła kształcić osoby cywilne w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, w szczególności na potrzeby administracji centralnej i samorządu terytorialnego. W projekcie ustawy uregulowano także kwestie związane z zachowaniem ciągłości pracy dydaktycznej i badawczej oraz działalności organizacyjnej, po rozwiązaniu Akademii Obrony Narodowej.     Zdaniem wnioskodawców Akademia Sztuki Wojennej zapewni polskiej armii nowoczesne studia strategiczne. Ponadto nowa uczelnia ma być ośrodkiem eksperckim prowadzącym m.in. badania, analizy i kwerendy na temat sytuacji geopolitycznej oraz militarnej w wybranych częściach świata. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Obrony Narodowej.

Ograniczenie czasu pracy w Wielki Piątek i Wigilię

To poselska propozycja, którą zawiera projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 435). Sejm rozpatrzy go w pierwszym czytaniu.  Projekt dodaje do dni wolnych od pracy: Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego oraz Wigilię – 24 grudnia. Jednocześnie projekt określa też niektóre zasady wykonywania pracy w te dni. Wnioskodawcy proponują m.in., aby czas pracy w Wielki Piątek i Wigilię nie przekraczał 4 godzin na dobę. Projekt został wniesiony do Sejmu z inicjatywy grupy posłów Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wnioskodawców reprezentuje poseł Krzysztof Paszyk.

Propozycja usunięcia niezgodności konstytucyjnej w Ordynacji podatkowej

To główne założenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 449) nad którą Sejm rozpocznie prace. Celem projektu jest usunięcie z porządku prawnego przepisu, którego zgodność z Konstytucją zakwestionował 8 października 2013 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt 40/12). Chodzi tu o uchylenie w ustawie – Ordynacja podatkowa art. 70 § 8. Zgodnie z  tym przepisem nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Zdaniem wnioskodawców istnienie jednostki redakcyjnej, której norma prawna jest niezgodna z Konstytucją oraz nie jest stosowana w praktyce jest bezcelowe. Projekt został wniesiony przez grupę posłów Klubu Poselskiego Kukiz’15. W ich imieniu projekt uzasadni poseł Jakub Kulesza.

Rozpatrzenie stanowiska Senatu do przepisów wprowadzających nowe narzędzia do walki z pedofilią

Posłowie zajmą się poprawkami zaproponowanymi przez Senat do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (pierwotny druk nr 189), która wprowadza nowe narzędzia umożliwiające realną kontrolę sprawców przestępstw na tle seksualnym, w tym przede wszystkim pedofilów, tak by zapobiec recydywie. Ustawa zakłada m.in. utworzenie Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Pracodawcy oraz organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci będą mieli obowiązek sprawdzenia w rejestrze osoby, którą zamierzają zatrudnić. Rejestr będzie się składał z dwóch baz: Rejestru z dostępem ograniczonym i Rejestru publicznego, do którego dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń. Prawo dostępu do rejestru ograniczonego będą miały m.in.: sądy, prokuratorzy, Policja, ABW, Służba Celna, CBA oraz organy administracji rządowej i samorządowej. Będą w nim gromadzone dane m.in. o: osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, osobach, którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o takie przestępstwa oraz o osobach, wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające. Dane zamieszczane w rejestrze będą pochodziły z Krajowego Rejestru Karnego. Będą zamieszczane z urzędu jako następstwo prawomocnych orzeczeń. Zgodnie z ustawą powstanie też m.in. policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym zawierająca aktualne informacje o miejscach szczególnie niebezpiecznych. Będzie ona dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji. Zaproponowane przez Senat poprawki mają głównie charakter porządkujący i doprecyzowujący. Ponadto jedna z nich zakłada, że w rejestrze publicznym nie byłoby informacji o wieku małoletniego pokrzywdzonego. Chodzi o ochronę jego i jego bliskich „przed utratą anonimowości i stygmatyzacją”. Dane te zawierałby rejestr z dostępem ograniczonym. Senat proponuje też określony tryb prostowania szczegółowych danych z rejestru w przypadku wykrytych pomyłek lub uchybień.

Ułatwienia dla posiadaczy Karty Polaka

Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 157). Nowelizacja wprowadza rozwiązania ułatwiające posiadaczom tego dokumentu osiedlanie się w Polsce, w tym poprzez pakiet adaptacyjny czy ułatwienia przy ubieganiu się o obywatelstwo polskie. Zawiera ona m.in. nowy rozdział dotyczący form i trybu przyznawania świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Osoba przyjeżdzająca do Polski w ramach procesu repatriacji będzie mogła w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobytu otrzymywać wypłacany co miesiąc zasiłek finansowy na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, a przez kolejne 6 miesięcy 60 proc. tej kwoty. Nowelizacja przewiduje także m.in. wprowadzenie możliwości ubiegania się o Kartę Polaka za pośrednictwem wojewody, który będzie drugim, obok konsula, organem upoważnionym do jej przyznawania. Rada Ministrów będzie mogła wskazywać tych wojewodów i urzędy wojewódzkie, które będą mogły wydawać Kartę Polaka. Będzie ona mogła też określić kraje, których obywatele będą mogli starać się o otrzymanie tej karty. Nowelizacja umożliwia przyznanie Karty Polaka dziecku, którego rodzic (rodzice) zmarli, nie otrzymawszy Karty, a byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Nowe przepisy zwalniają też posiadacza Karty Polaka z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę krajową oraz za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego. Nowelizacja przewiduje też m.in., że Rada do Spraw Polaków na Wschodzie usytuowana zostanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a właściwym do powoływania i odwoływania członków Rady, a także do określania zasad jej funkcjonowania będzie minister właściwy ds. zagranicznych. Zaproponowane przez Senat poprawki mają w większości charakter korygujący. Senatorowie uregulowali m.in. zasady utraty ważności Karty Polaka oraz doprecyzowali przepisy odnoszące się do vacatio legis ustawy. Poprawki Izby drugiej zostały skierowane do rozpatrzenia w Komisjach: Łączności z Polakami za Granicą oraz Spraw Zagranicznych.

Wdrożenie unijnych regulacji dotyczących europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS)

Na bieżącym posiedzeniu Sejm ma również zająć się senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (pierwotny druk nr 190). Nowelizacja wykonuje decyzję Komisji Europejskiej 2009/750/WE w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej, czyli European Electronic Toll Service – EETS. Jest to usługa umożliwiająca użytkownikowi drogi elektroniczne uiszczenie opłaty na wszystkich obszarach EETS za pomocą jednego urządzenia pokładowego zamontowanego w pojeździe. W efekcie pobór opłat na drogach krajów UE, na których pobierane są opłaty w formie elektronicznej, w tym w Polsce, zostanie uproszczony, ale nie wpłynie na poziom obowiązujących cen za przejazd drogami w Polsce. Użytkownik drogi będzie mógł zdecydować, czy skorzysta z usług świadczonych przez dostawców EETS, a jeśli tak, to z którym z nich zawrze umowę. Dla kierowców wdrażane przepisy oznaczają fakultatywną możliwość skorzystania z usługi EETS, nie będzie to więc obowiązek. Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie w Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (system viaToll).  Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi Generalna Dyrekcja jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy dotyczące świadczenia tej usługi, będą wpływać do Krajowego Funduszu Drogowego. Senat zaproponował wprowadzenie do nowelizacji kilku poprawek – przede wszystkim doprecyzowujących, porządkujących i mających zapewnić spójność terminologiczną. Senackie poprawki zostały skierowane do rozpatrzenia w Komisji Infrastruktury.

Utworzenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Połowie będą również pracować nad propozycjami zmian Senatu do ustawy o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (pierwotny druk nr 220). Ustawa przewiduje powołanie Akademii w oparciu o istniejące struktury i zasoby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. PWSZ ma zostać zniesiona z dniem utworzenia Akademii. Powołanie nowej publicznej uczelni akademickiej w Gorzowie Wielkopolskim ma umożliwić stworzenie silnego ośrodka akademickiego, z zapleczem do badań profilowych, ukierunkowanym na rozwój dziedzin nauk technicznych, społecznych, humanistycznych, przyrodniczych oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Ustawa zawiera też m.in. przepis regulujący sytuację osób przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017. Senat wprowadził do ustawy poprawki o charakterze doprecyzowującym. Trafiły one do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

W Sejmie o realizacji „Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego” w 2014 r.

Izba zapozna się także z przedstawioną przez Radę Ministrów informacją o realizacji działań wynikających z „Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego” w 2014 roku (druk nr 176). O jej przyjęcie wnosi Komisja Zdrowia. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawi posłanka Beata Małecka-Libera.  Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego wszedł w życie na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zgodnie z informacją Program jest najbardziej aktualnym aktem prawnym dotyczącym ochrony zdrowia psychicznego. Sprawozdanie za 2014 r. składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano stan opieki psychiatrycznej w okresie sprawozdawczym. W drugiej znajdują się informacje o realizacji zadań wynikających z Programu przez m.in. Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Trzeci rozdział zawiera podsumowanie realizacji Programu oraz wnioski i rekomendacje.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Podczas 18. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji rządu na temat realizacji programu „Rodzina 500+”. O przedstawienie informacji wnioskował KP Prawo i Sprawiedliwość.  Przedstawiciele rządu będą też odpowiadać na pytania poselskie w sprawie m.in. dekomercjalizacji służby zdrowia oraz przyznania Naczelnej Izbie Lekarskiej dotacji z budżetu państwa w wysokości 16 mln zł. Posłowie mają też pytać o takie kwestie jak np. proponowane przez rząd rozwiązania w związku z trudną sytuacją na rynku mleka. Poselskie pytania będą też dotyczyć możliwości dokonania zmian w statucie Centrum Onkologii zmierzających do zapewnienia wszystkim placówkom autonomii finansowej. Pełna lista pytań w sprawach bieżących jest dostępna tutaj .

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px