Log In

Orlen: rozważają emisję kolejnych euroobligacji

Rada nadzorcza PKN Orlen zgodziła się na ewentualną emisję euroobligacji w ramach grupy kapitałowej tej spółki. Według płockiego koncernu, w przypadku korzystnych warunków rynkowych emisja ta miałaby być zrealizowana w 2016 r. przez spółkę zależną Orlen Capital AB.

Pierwszą emisję euroobligacji PKN Orlen przeprowadził w 2014 r. za pośrednictwem tej samej szwedzkiej spółki celowej Orlen Capital AB – była to emisja 7-letnich papierów dłużnych na kwotę 500 mln euro z oprocentowaniem 2,5 proc. w skali roku. Jak tłumaczył wtedy płocki koncern, celem emisji było pozyskanie środków, służących dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i spłacie kredytów bankowych.

PKN Orlen podał w poniedziałek (16 maja), że rada nadzorcza tej spółki „wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji euroobligacji w ramach grupy kapitałowej Orlen”.

„Jeśli po zakończeniu prac przygotowawczych do emisji pojawią się korzystne warunki rynkowe, emisja zostanie dokonana przez spółkę Orlen Capital AB, PKN Orlen będzie pełnił rolę gwaranta emisji, a emisja zostanie przeprowadzona do końca 2016 r.” – podkreślił w komunikacie płocki koncern.

Wyemitowane przez PKN Orlen w czerwcu 2014 r. 7-letnie euroobligacje uzyskały wówczas od Agencji Fitch Ratings i Moody’s Investors rating na poziomie odpowiednio: BBB- i Baa3. Emisja ta została poprzedzona spotkaniami przedstawicieli płockiego koncernu z inwestorami głównych europejskich centrów finansowych, w tym w Niemczech, Anglii, Francji, Szwajcarii, a także w krajach Beneluksu. Globalnymi koordynatorami tej emisji były wtedy BNP Paribas i HSBC.

Zgodę na emisję euroobligacji w maju 2014 r. wydała rada nadzorcza płockiego koncernu. Wcześniej PKN Orlen informował, że maksymalna wartość, jaką mogłaby osiągnąć emisja euroobligacji to 1 mld euro z okresem ich wykupu nawet do 10 lat, a ze względu na ówczesny charakter rynku minimalna kwota emisji została wyznaczona na poziomie 500 mln euro. Termin wykupu euroobligacji płockiego koncernu to 30 czerwca 2021 r.

Przy okazji emisji euroobligacji w 2014 r., a wcześniej obligacji, PKN Orlen argumentował, że „koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju”.

Pod koniec kwietnia 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern w ramach różnicowania źródeł finansowania wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Papiery dłużne zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

W 2015 r. grupa kapitałowa PKN Orlen osiągnęła zysk netto w wysokości 3 mld 233 mln zł, a sam płocki koncern wypracował zysk netto na poziomie ponad 1 mld 47 mln zł. Z kolei zysk netto grupy kapitałowej PKN Orlen za I kw. 2016 r. wyniósł 336 mln zł przy 868 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast sam płocki koncern w I kw. 2016 r. odnotował stratę 80 mln zł przy zysku netto 258 mln zł rok wcześniej.

Zadłużenie netto grupy PKN Orlen na koniec marca 2016 r. wyniosło 5 mld 467 mln zł i było niższe o 1 mld 343 mln zł w porównaniu z końcem 2015 r.

Według danych PKN Orlen ze stycznia, najbardziej aktualnych, akcje PKN Orlen posiadają: Skarb Państwa – 27,52 proc., Nationale-Nederlanden OFE – 9,12 proc., Aviva OFE – 7,34 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 56,02 proc.

Warsaw

Banner 468 x 60 px