Log In

Rozpoczęło się 21. posiedzenie Sejmu

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w umowach zlecenia oraz o świadczenie usług to tylko niektóre z proponowanych zmian w prawie, nad którymi będą pracować posłowie podczas 21. posiedzenia Sejmu. Izba ma też kontynuować prace m.in. nad zmianami w systemie oświaty, dotyczącymi zniesienia egzaminu szóstoklasistów oraz wprowadzenia możliwości odwoływania się od wyników pisemnych matur. Ponadto omówione zostaną komisyjne poprawki do projektu uszczelnienia systemu VAT. Izba omówi także sprawozdania Komisji Kultury i Środków Przekazu do pięciu projektów uchwał związanych z przypadającymi w 2017 r. rocznicami.

Złożenie przysięgi przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego
21 czerwca br. przysięgę przed Sejmem złoży prezes NBP prof. Adam Glapiński, wybrany na to stanowisko 10 czerwca br.

Początek sejmowych prac nad trzema projektami ustaw

Rząd proponuje wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. 12 zł minimalnej stawki godzinowej brutto
To istota projektu nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600). Projekt wprowadza minimalną stawkę godzinową dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Będzie ona corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poselska propozycja powołania Rzecznika Praw Przedsiębiorcy
Projekt ustawy w tym zakresie (druk nr 573) wsparła swoimi podpisami grupa posłów KP Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podstawowym zadaniem Rzecznika ma być ochrona praw przedsiębiorców. Projekt określa też m.in. jego prawa i obowiązki, zasady powoływania, odwoływania oraz finansowania. Projekt uzasadni poseł Mieczysław Kasprzak.

Podatek od sprzedaży detalicznej zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r.
To główne założenie rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 615). Zgodnie z projektem przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Kwota wolna od opodatkowania jest ustalona na 17 mln zł miesięcznie. W myśl projektu podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym. Będą dwie stawki i dwa progi podatkowe: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie. Reprezentantem rządu w parlamentarnych pracach legislacyjnych jest Minister Finansów. Zgodnie z Regulaminem Sejmu jest to punkt sporny – o jego włączeniu do porządku obrad posłowie zdecydują w bloku głosowań zaplanowanym na 22 czerwca 2016 r.

Kontynuacja w drugim czytaniu prac nad ośmioma projektami ustaw

Odbiurokratyzowanie uczelni oraz lepsze wykorzystanie ich potencjału naukowego
Tych zagadnień dotyczy rządowy projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 556). Uczelnie, zarówno publiczne jak i niepubliczne, mają być odciążone od obowiązków biurokratycznych, zwłaszcza sprawozdawczych oraz informacyjnych dotyczących składania oświadczeń i stosowania skomplikowanych procedur odnoszących się do działalności uczelni.  Nowe rozwiązania mają także zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie uczelni i podniesienie jakości kształcenia doktorantów. Projekt dotyczy też zatrudniania i awansowania pracowników naukowych. Pierwsze czytanie odbyło się w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która w przyjętym sprawozdaniu wnosi o jego przyjęcie z poprawkami, które na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Iwona Michałek.

Zniesienie sprawdzianu szóstoklasistów, możliwość odwoływania się od wyników pisemnej części egzaminów maturalnych oraz możliwość ich fotografowania
To istota rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 559). Rząd proponuje, by od roku szkolnego 2016/2017 został zniesiony obowiązkowy egzamin przeprowadzany w VI klasie szkoły podstawowej. Od 2017 r. zdający przystępujący do części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mieli możliwość odwołania się od wyników do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Projekt przewiduje ponadto, że zdający podczas dokonywania wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej będą mogli ją sfotografować. Dotyczyć to ma egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pierwsze czytanie projektu zostało przeprowadzone na posiedzeniu plenarnym. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która wnosi o jego przyjęcie z poprawkami. Sprawozdawcą komisji jest posłanka Marzena Machałek.

Zmiana zasad nadzorowania wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
To cel poselskiego projektu nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (pierwotny druk nr 572). Kompetencje te mają zostać przeniesione z zarządów województw na ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Szef resortu rolnictwa będzie nadawał w drodze zarządzenia statuty tym jednostkom, powoływał dyrektorów według jednolitych kryteriów odnośnie do osób pełniących to stanowisko oraz powoływał członków Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Rolnictwa Rozwoju Wsi. Na bieżącym posiedzeniu Izba zajmie się omówieniem zaproponowanych przez tę komisję poprawek do projektu. Sprawozdawcą komisji jest poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

Powstanie Rada Mediów Narodowych
Poselski projekt ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw (pierwotny druk nr 592) określa zadania, kompetencje i organizację i kompetencje Rady oraz zasady i tryb powoływania jej członków. RMN ma liczyć 5 członków, powoływanych na sześcioletnią kadencję. Projekt gwarantuje klubom opozycyjnym udział w pracach tego gremium: trzech członków Rady ma powoływać większość sejmowa, a pozostałe dwie osoby powoływać ma prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez największe kluby opozycyjne zasiadające w parlamencie. Projekt trafił po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu do dalszych prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Poprawki zaproponowane przez tę komisję przedstawi na forum Sejmu posłanka Elżbieta Kruk.

Dostosowanie Prawa celnego do unijnego kodeksu celnego
To główny cel rządowego projektu nowelizacji Prawa celnego oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 513). Unijny kodeks celny wraz z rozporządzeniami unijnymi stosowany jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od 1 maja 2016 r. Chodzi o  poprawę funkcjonowania unii celnej jako całości, w tym m.in. jednolite stosowanie przepisów celnych na całym obszarze celnym UE przez krajowe służby celne państw członkowskich. Do projektu nowelizacji wprowadzono także przepisy regulujące kwestię elektronicznej wymiany informacji (w szczególności deklaracji i zgłoszeń) i dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną. Po pierwszym czytaniu, które odbyło się na posiedzeniu plenarnym, dokument trafił do Komisji Finansów Publicznych.

Zmniejszenie tzw. szarej strefy oraz zwiększenie wpływów z podatku VAT – uszczelnienie systemu poboru VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi
To główne cele rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 554). Jego wejście w życie ma zapobiegać wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczyć negatywny wpływ tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych. Ma zmniejszyć tzw. szarą strefę oraz zwiększyć wpływ z podatku VAT do budżetu państwa. Proponowana nowelizacja wprowadza także zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Ograniczenie dostępu do e-papierosów
Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (pierwotny druk nr 432) e-papierosów oraz pojemników zapasowych z płynem zawierającym nikotynę nie będzie można sprzedawać osobom niepełnoletnim. Ma zostać także zwiększony nadzór nad obrotem tymi produktami. Ponadto obejmie je m.in. zakaz palenia w miejscach publicznych, zakaz reklamy i zakupu przez internet. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisjach: Zdrowia oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiany dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych
To dwa podstawowe zagadnienia, których dotyczy poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 564). Projekt przewiduje, że firma, która pomimo obowiązku w ogóle nie przekazuje pieniędzy na ZFRON będzie zobowiązana do dokonania zwrotu całości tych środków, a ponadto do wpłaty 30 proc. tej kwoty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto projekt zawiera propozycje zmian dotyczące składu, organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Rozpatrzenie stanowisk komisji sejmowych do poprawek zaproponowanych przez Senat do pięciu ustaw

Komisja Gospodarki i Rozwoju przedstawi stanowisko do 120 poprawek Izby Drugiej do nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk uchwały Senatu nr 607). Nowelizacja przewiduje przekształcenie systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa, który wesprze „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Ustawa wdraża ponadto przepisy unijne. Procedury zamówieniowe mają być uproszczone i bardziej elastyczne, korzystne zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedstawienie na forum Izby stanowiska Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do senackich poprawek do nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw (druk uchwały Senatu nr 608) to kolejny punkt posiedzenia. Nowelizacja wykonuje przepisy unijne dotyczące równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Zgodnie z nowelizacją, prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia nie mogą być wykonywane przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią. Doprecyzowane zostało ponadto upoważnienie dla rządu do wydania rozporządzenia określającego wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przy których nie wolno zatrudniać kobiet.

Izba zajmie się też senacką poprawką do nowelizacji ustawy o instytutach badawczych (druk uchwały Senatu nr 609). Nowelizacja reguluje procedury powoływania i odwoływania dyrektorów państwowych instytutów badawczych oraz skład ich rad naukowych, w tym sposób powoływania przewodniczącego rady i jego zastępców. Izba wysłucha w tej sprawie stanowiska Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Senat zaproponował też 3 poprawki do zmian w Prawie łowieckim (druk uchwały Senatu nr 620). Podczas posiedzenia plenarnego posłowie zapoznają się z rekomendacjami w tej sprawie Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowelizacja wprowadza przejrzyste zasady odpowiedzialności za szkody łowieckie – określa tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz ustalania wysokości odszkodowań. Zgodnie z ustawą szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny będą pokrywane przez Skarb Państwa – wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę. Ma powstać Fundusz Odszkodowawczy do ich finansowania, którego dysponentem będzie szef resortu środowiska. Z kolei dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mają odpowiadać za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania.

Ostatnia z uchwał Senatu zakłada wprowadzenie 17 poprawek do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk uchwały Senatu nr 621). Nowelizacja wprowadza liczne zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii. Ustawa zmienia m.in. przepisy dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, mikroinstalacji i prosumentów oraz biomasy. Izba wysłucha rekomendacji Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w zakresie przyjęcia lub odrzucenia propozycji Senatu.

Sprawozdania Komisji Kultury i Środków Przekazu o pięciu projektach uchwał okolicznościowych związanych z przypadającymi w 2017 r. rocznicami

Inicjatorem dwóch projektów jest sama komisja kultury. Posłanka Elżbieta Kruk przedstawi komisyjne uwagi do projektu zakładającego ustanowienie 2017 r. rokiem Rzeki Wisły w 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu (pierwotny druk nr 439). Poseł Piotr Babinetz zreferuje uwagi do projektu (pierwotny druk nr 437) ustanowienia przyszłego roku rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego w 160-rocznicę urodzin pisarza.

Autorem kolejnych propozycji, w myśl których 2017 r. ma być także rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta (w br. przypada 100. rocznica urodzin, a w przyszłym roku 130 lat, od kiedy zaczął on nosić habit zakonny i przyjął imię Albert) oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego (przypada wówczas 150. rocznica jego urodzin) jest grupa posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Korekty do pierwotnych tekstów projektów obu uchwał, zawartych w drukach nr 360 i 491, przedstawią odpowiednio posłanka Anna Elżbieta Sobecka i poseł Piotr Babinetz.

Ostatnią z projektowanych uchwał okolicznościowych, zaproponowaną przez grupę posłów KP Platforma Obywatelska, Sejm ma uczcić Tadeusza Kościuszkę w 200. rocznicę śmierci tego bohatera narodowego, przywódcy insurekcji kościuszkowskiej. Uwagi komisji kultury do pierwotnego projektu zawartego w druku nr 345 przedstawi na forum Sejmu wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Dokumenty o charakterze sprawozdawczym za rok 2015 przedstawią: KRRiT, RPD i MSWiA

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawi sprawozdanie z działalności w 2015 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w tym roku (druk nr 392). Dokument podsumowuje realizację ustawowych zadań KRRiT, w tym m.in. tych dotyczących prowadzenia postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych i organizowania współpracy międzynarodowej. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu, wraz z projektem uchwały z rekomendacją odrzucenia sprawozdania (druk nr 616) przedstawi na forum Sejmu posłanka Elżbieta Kruk.

Rzecznik Praw Dziecka poinformuje posłów o swojej działalności w ub. r. oraz przedstawi uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 388). Zgodnie z informacją działalność Rzecznika w ramach ochrony praw dziecka koncentrowała się na takich obszarach jak prawo do życia i ochrony zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych, do nauki oraz do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Ze złożoną przez RPO dokumentacją zapoznały się Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Sprawozdawcą jest poseł Kazimierz Moskal.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprezentuje na forum Sejmu sprawozdanie z realizacji w 2015 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 391). Dokument zawiera m.in. informacje o wydanych zezwoleniach, rodzaju i obszarze oraz terytorialnym rozmieszczeniu nieruchomości, których dotyczą zezwolenia. Dokument opisuje też zasady udzielania zezwoleń oraz przyczyny wydawania decyzji odmownych. Sprawozdanie rozpatrywała Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych i wnosi o jego przyjęcie. Stanowisko komisji przedstawi poseł Michał Jach.

Zmiany w Regulaminie Sejmu: sprawy z zakresu normalizacji będą trafiały do Komisji Gospodarki i Rozwoju (pierwotny druk nr 529)
To propozycja przedstawiona przez ówczesną Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich (obecnie jest to Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych). Dotychczas sprawami z zakresu normalizacji zajmowała się Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Zgodnie z uzasadnieniem, takie przyporządkowanie to pozostałość wynikająca z systemu gospodarki planowej, w której zaliczano normalizację do działalności naukowej. Zdaniem wnioskodawców jest to działalność techniczna wspomagająca ogół gospodarki, a Polski Komitet Normalizacji to instytucja z otoczenia biznesu. Pierwsze czytanie projektu zostało przeprowadzone w istniejącej wówczas Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która wnosi o przyjęcie projektu bez poprawek. Sprawozdawcą jest poseł Łukasz Schreiber.

Głosowania
Bloki głosowań są wstępnie zaplanowane na godziny wieczorne 22 czerwca br. oraz przedpołudniowe 23 czerwca br. Posłowie rozstrzygną w nich m.in. wniosek grupy posłów KP Platforma Obywatelska o uzupełnienie porządku obrad o informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odwołania prezesów stadnin koni w Janowie Podlaskim oraz w Michałowie. Informacja ta była już przedstawiona na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Podczas 21. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji rządu w sprawie szczegółów zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misje wojskowe, które mają być prowadzone poza granicami Polski, na terenach zajętych przez tzw. Państwo Islamskie. O jej przedstawienie wnioskował KP Platforma Obywatelska. Przedstawiciele rządu będą też odpowiadać na pytania poselskie w sprawie m.in. dostępności internetowej rejestracji do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz dalszej rozbudowy linii nr 2 warszawskiego metra. Posłowie mają też pytać o takie kwestie jak np. trudna sytuacja Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Poselskie pytania będą też dotyczyć przyczyn zadłużenia Grupy Tauron Polska Energia. Pełna lista pytań w sprawach bieżących jest dostępna tutaj.

źródło: Sejm RP

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px