Log In

Bogdanka raportuje w oparciu o światowe standardy

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka, której jednostką dominującą jest LW Bogdanka SA, najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, opublikowała Raport Zintegrowany za 2015 rok.

Jest to już trzeci raport (z jego pełną treścią można zapoznać się pod tym linkiem) przygotowany przez spółkę w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) i drugi raport zintegrowany, łączący w sobie zarówno wyniki finansowe, jak i opis pozafinansowych elementów działalności. Raport obejmuje swoim zakresem całą Grupę Kapitałową, w kształcie, w którym jest ona konsolidowana w sprawozdaniu finansowym. Ujmuje on więc jednostkę dominującą grupy kapitałowej, tj. spółkę LW Bogdanka SA, jej spółkę zależną Łęczyńską Energetykę sp. z o.o. oraz trzy mniejsze spółki (RG Bogdanka sp. z o.o., EkoTrans Bogdanka sp. z o.o., MR Bogdanka sp. z o.o.). Ze względu jednak na niewielki wpływ trzech najmniejszych spółek na obraz grupy kapitałowej tak w ujęciu fi nansowym, jak również społecznym i środowiskowym, podmioty te zostały opisane w niniejszym dokumencie w sposób ograniczony tylko do wybranych aspektów. Jest to jednak zgodne z logiką wytycznych GRI, rekomendujących raportowanie jedynie tych aspektów, które są materialne.

Nad rzetelnością opracowania raportu i jego zgodnością z wytycznymi czuwał zewnętrzny ekspert, który wspierał jego przygotowanie, niemniej nie był poddawany zewnętrznej weryfikacji.

Zawartość dotychczasowych raportów jak i obecnego została zdefiniowana w oparciu o wyniki warsztatu, który został przeprowadzony w ramach prac nad strategią CSR 2014-2017 w październiku 2013 r. (wzięło w nim udział blisko dwudziestu menedżerów). Podczas warsztatu, opierając się o obszary społecznej odpowiedzialności opisane normą PN-ISO 26000, określono te, które są istotne (tj. materialne) z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Bezpośrednie odwołanie się do normy ISO 26000 zagwarantowało zachowanie kontekstu zrównoważonego rozwoju. Od 2013 r. nie zaszły żadne istotne zmiany organizacyjne, w tym zmiany w zakresie działalności gospodarczej, które mogłyby wpływać na charakter oddziaływania społecznego lub środowiskowego grupy kapitałowej. Podobnie zresztą za aktualną uznano mapę interesariuszy wykorzystywaną przy opracowaniu strategii CSR na lata 2014-2017. Samemu tworzeniu raportu towarzyszyły wywiady przeprowadzone z menedżerami odpowiadającymi za relacje z poszczególnymi interesariuszami. Podejście takie pozwoliło w efekcie zdefiniować zawartość raportu z zachowaniem zasad materialności, kompletności i uwzględnienia interesariuszy.

Sposób zbierania, analizy i prezentacji danych w raporcie miał równocześnie na celu zachowanie najwyższej staranności w kontekście zasad wyważenia, porównywalności, dokładności, terminowości, przejrzystości i wiarygodności.

– Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu od lat stanowią integralną część strategii rozwoju Bogdanki. W ubiegłym roku nasza Spółka po raz kolejny weszła w skład prestiżowego RESPECT Index, skupiającego spółki notowane na głównym rynku warszawskiej GPW, które w najwyższym stopniu spełniają wymagania w zakresie poszanowania środowiska naturalnego, działań na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa pracowników oraz środowisk lokalnych, a także ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Publikacja raportu zintegrowanego jest więc dla nas naturalnym wyrazem stosowania zasad przejrzystości i odpowiedzialności społecznej w relacjach z naszymi interesariuszami, do których należą także inwestorzy giełdowi – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka SA.

Warsaw

Banner 468 x 60 px