Log In

Porządek dzienny 22. posiedzenia Sejmu w dniach 5, 6 i 7 lipca 2016 r.

Porządek dzienny 22. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 lipca 2016 r. (wtorek – czwartek)

Początek obrad w dniu 5 lipca 2016 r. o godz. 9.00

1. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe (druki nr 570 i 622)
– sprawozdawca poseł Wojciech Skurkiewicz.

2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (druk nr 644)
– uzasadnia Minister Środowiska.

3. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 574)
– uzasadnia poseł Jarosław Sachajko.

4. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 653)
– uzasadnia poseł Maciej Małecki.

5. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (druk nr 205) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia (druk nr 595)
– wystąpienia Ministra Zdrowia oraz poseł Urszuli Ruseckiej.

6. Sprawozdania z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2014 i w roku 2015 (druki nr 116 i 582) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 619)
– wystąpienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz posła Andrzeja Matusiewicza.

7. Wybór posła oskarżyciela w postępowaniu przed Trybunałem Stanu w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego Ministra Skarbu Państwa Emila Wąsacza (druk nr 633).

Pytania w sprawach bieżących.

Informacja bieżąca.
____________________________________________________
Porządek dzienny może być uzupełniony o:

1.  Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druki nr 432 i )
– sprawozdawca poseł Tomasz Latos.

2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (druki nr 557 i )
– sprawozdawca poseł Krzysztof Zaremba.

3. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 545 i )
– sprawozdawca poseł Piotr Polak.

4. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (druki nr 571 i )
– sprawozdawca poseł Józefa Hrynkiewicz.

5. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 648 i )

6. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. (druki nr 645 i )

7. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druki nr 600 i )

8. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o:
– obywatelskim projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym,
– poselskim projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym,
– poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym,
– poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druki nr 550, 558, 569, 129 i )

9. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druki nr 615 i )

10. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 642 i )

11. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druki nr ).

Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px