Log In

Drugi dzień 23. posiedzenia Sejmu – podsumowanie prac plenarnych

Sejm zapoznał się dziś z informacjami  dotyczącymi wykonania budżetu państwa za 2015 r. oraz z dokumentami sprawozdawczymi. Izba pracowała też nad propozycjami usprawnienia funkcjonowania jednostek wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej. Posłowie zajęli się też nową regulacją wprowadzającą preferencyjną stawkę podatku CIT dla małych firm. Sejm rozpatrzył też m.in. komisyjne poprawki do projektu uchwały w sprawieoddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945.

Izba omówiła przyjęte przez rząd sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2015 r. (druk nr 553). Zgodnie z dokumentem zeszłoroczne dochody budżetu państwa wyniosły ok. 289 mld 136 mln 706 tys. zł, a wydatki – 331 mld 743 mln 437 tys. zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 42 mld 606 mln 731 tys. zł. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 99,1 proc., co oznacza ich spadek o 0,9 proc, a bezrobocie spadło z 11,4 do 9,8 proc. Z kolei PKB zwiększył się o 3,6 proc. i jest to wynik lepszy od odnotowanego w 2014 r. (3,3 proc.). Dokumentowi towarzyszy analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej przedstawiona przez Najwyższą Izbę Kontroli (druk nr 617). NIK rekomenduje udzielenie rządowi absolutorium. W analizie przedstawionej Sejmowi Izba oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej na 2015 r. NIK stwierdza, że sprawozdanie przygotowane przez rząd przedstawia rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, informacje i dane o wysokości dochodów, wydatków, deficytu oraz rozchodów i źródeł finansowania potrzeb finansowych budżetu państwa. Także sejmowa Komisja Finansów Publicznych w przedstawionym w tym zakresie projekcie uchwały Sejmu (druk nr 700) opowiedziała się za przyjęciem przez Sejm sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2015 r. i udzieleniem absolutorium rządowi. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Jacek Sasin.

Posłowie zajęli się też przedstawioną przez Prezesa Rady Ministrów „Informacją o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2015 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego” (druk nr 576). Zgodnie z informacją w 2015 r. udzielono 11 gwarancji Skarbu Państwa (SP), na łączną kwotę 8.502.210.200 zł, w tym: 9 gwarancji spłaty kredytów zagranicznych zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz 2 gwarancje wykonania zobowiązań. Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2015 r. wynosiły 113.202.230.652 zł i w porównaniu z 2014 r. wzrosły o 2,1 proc. Rozpatrująca informację Komisja Finansów Publicznych wnosi o jej przyjęcie. Sprawozdanie przedstawił poseł Rafał Wójcikowski.

Izba zapoznała się też ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2015 roku (druk nr 578). Sprawozdanie opisuje realizację przez NBP w 2015 r. ustawowych zadań w zakresie: polityki pieniężnej, działań na rzecz stabilności systemu finansowego, działalności emisyjnej, zarządzania rezerwami dewizowymi, działalności dewizowej, działań na rzecz systemu płatniczego, obsługi Skarbu Państwa, działalności analityczno-badawczej, statystycznej oraz edukacyjnej i informacyjnej, a także współpracy międzynarodowej. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawiła posłanka Gabriela Masłowska.

Posłowie pracowali dziś także nad propozycją obniżenia podatku CIT z 19 na 15 proc. dla małych firm. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pierwotny druk nr 669) zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. obniżoną do 15 proc. stawkę podatkową płacić będą firmy, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe. Celem regulacji jest wsparcie podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji stanowią główną barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Projekt był przedmiotem prac w Komisji Finansów Publicznych, która zarekomendowała jego przyjęcie z poprawkami o charakterze legislacyjnym. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawił poseł Jerzy Bielecki. W trakcie drugiego czytania zgłoszona została poprawka. Sejm skierował projekt do ponownego rozpatrzenia w komisji.

W drugim czytaniu Sejm pracował nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest zapewnienie przejrzystego i racjonalnego procesu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia, która będzie miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Chodzi o dostosowanie podaży usług medycznych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, a w efekcie ograniczenie marnowania pieniędzy publicznych. Aby spełnić to zadanie, ocena celowości inwestycji zostanie oparta na racjonalnych i wiarygodnych przesłankach. Wojewoda będzie wydawał opinie w tym zakresie przede wszystkim w oparciu o: mapy potrzeb zdrowotnych (dla danego województwa), priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podstawą do wydania pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie jej ocena dokonywana w oparciu o formularz zwany Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Przed wydaniem opinii wojewoda będzie również musiał uzyskać stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W przyszłości NFZ lub jego następca będzie kontraktował świadczenia mając na uwadze rzeczywiste potrzeby mieszkańców danego regionu, wynikające z map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej. Jednocześnie podmioty będą miały możliwość uzyskania dodatkowych punktów w konkursie w przypadku prowadzenia inwestycji pozytywnie ocenianych przez wojewodów z wykorzystaniem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Najwyżej premiowana będzie racjonalność i efektywność udzielanych świadczeń, przy zachowaniu odpowiedniej ich jakości i dostępności, a także kompleksowość oraz ciągłość. Brak pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie skutkował przyznaniem mniejszej liczby punktów, a podmiot w takiej sytuacji będzie musiał przedstawić ofertę znacznie korzystniejszą od innych, które uzyskały pozytywną opinię wojewody. W przypadku wielu inwestycji infrastrukturalnych w ochronie zdrowia uzyskanie pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie konieczne przy składaniu wniosków o dofinansowanie z UE. Również w sytuacji  gdy podmiot leczniczy będzie chciał zrealizować inwestycję z własnych środków, posiadanie opinii będzie ważną informacją o zasadności jego działań. Rozpatrująca projekt Komisja Zdrowia przyjęła go z poprawkami legislacyjnymi. Stanowisko komisji na forum Sejmu przedstawił poseł Grzegorz Raczak. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Posłowie kontynuowali w drugim czytaniu prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Projekt przesuwa o rok – z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. – termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Ma to umożliwić samorządom wywiązanie się z zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz wyeliminować ryzyko utraty przez pasażerów dostępu do ulgowych biletów. O rok później ma wejść w życie m.in. przepis, zgodnie z którym rekompensatę otrzymywać będą wyłącznie przewoźnicy, z którymi organizatorzy, czyli jednostki samorządu terytorialnego, zawarli umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, a nie jak do tej pory wszyscy przewoźnicy stosujący ulgi ustawowe. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Infrastruktury, która wprowadziła do niego poprawki redakcyjne. Sprawozdanie przedstawił poseł Jan Kilian. Trzecie czytanie projektu zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.

Izba zapoznała się też ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Projekt wydłuża o 5 lat, do 31 grudnia 2020 r., termin, w którym zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie mogła korzystać z rozwiązań przewidzianych w tzw. specustawie lotniskowej, czyli ustawie z 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Specustawa lotniskowa określa zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, zasady nabywania nieruchomości pod takie inwestycje oraz organy, które są właściwe w tych sprawach. Nowelizacja przewiduje, że przepisy specustawy znajdą zastosowanie do wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego złożonych do właściwego wojewody do 31 grudnia 2020 r. Zdaniem wnioskodawców zaproponowane rozwiązanie wpłynie korzystnie na proces usprawniania i unowocześniania regionalnych portów lotniczych, a tym samym poprawi dostępność transportową Polski, co z kolei ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty krajowe i zagraniczne. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Jego pierwsze czytanie zostało przeprowadzone na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, która zaproponowała do niego poprawki o charakterze redakcyjnym. Na forum Sejmu sprawozdanie przedstawił poseł Tomasz Ławniczak. Do trzeciego czytania projektu Izba przystąpi w głosowaniach.

W imieniu rządu  „Informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2015 r.” przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dokument ten podsumowuje funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w 2015 r. i obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: lokalizację i stopień zagospodarowania każdej ze stref oraz efekty ich funkcjonowania z uwzględnieniem liczby udzielonych zezwoleń, utworzonych miejsc pracy, wartości i struktury branżowej zrealizowanych inwestycji oraz krajów pochodzenia kapitału. Specjalna strefa ekonomiczna to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, gdzie przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje mogą korzystać z pomocy regionalnej w formie zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego z działalności określonej w zezwoleniu. W Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Sejmowa Komisja Komisję Gospodarki i Rozwoju wnosi o przyjęcie informacji. Stanowisko w tej sprawie przedstawił poseł Marek Sowa.

Komisje: Kultury i Środków Przekazu oraz Łączności z Polakami za Granicą przedstawiły sprawozdanie w sprawie uchwały Sejmu dotyczącej oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945. Dokument powstał w wyniku pracy nad dwoma projektami uchwał w tej sprawie (druki nr 625 i 640). W obecnym brzmieniu – zaproponowanym przez komisję – projekt uchwały (druk nr 723) ustanawia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach polskich. Jak czytamy w uchwale w lipcu tego roku przypada 73. rocznica apogeum zbrodni, której dokonały na ludności cywilnej Kresów Wschodnich oddziały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii, dywizja SS Galizien oraz inne ukraińskie formacje współpracujące z Niemcami. W projekcie uchwały Sejm oddaje też hołd wszystkim obywatelom polskim bestialsko zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów. W projekcie uchwały Sejm wyraża także m.in. przekonanie, że jedynie pełna prawda o historii jest najlepszą drogą do pojednania oraz wzajemnego wybaczenia. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Michał Dworczyk. W dyskusji zgłoszone zostały poprawki. Sejm skierował projekt do ponownych prac w komisjach.

Izba rozpatrzyła też w drugim czytaniu poprawki Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu wyeliminowanie niekorzystnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania jednostek zajmujących się wspieraniem rodziny, systemem pieczy zastępczej oraz pomocą społeczną. Chodzi w szczególności o możliwość łączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych z ośrodkami pomocy społecznej i umiejscawiania ich w jednym budynku i na jednym terenie. Projektowane przepisy zmierzają też do zapewniania tym jednostkom – w sposób bardziej racjonalny – wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Ewa Tomaszewska. W dyskusji zgłoszone zostały poprawki. Projekt trafi ponownie do komisji.

Warsaw

Banner 468 x 60 px