Log In

Trwa 24. posiedzenie Sejmu

Projekt specustawy mającej złagodzić skutki wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) to jedna z propozycji, nad którymi będą pracować posłowie na 24. posiedzeniu Sejmu. Izba zajmie się także m.in. nowymi przepisami w zakresie zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przedmiotem prac Sejmu będą również senackie poprawki do kilku ustaw, w tym np. do ustawy obniżającej CIT dla małych firm, regulacji wydłużających działanie specustawy lotniskowej, czy też ustawy, która zmienia zasady rozliczania VAT przez samorządy. Posłowie rozpatrzą też dokumenty dotyczące działalności Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajowej rady Sądownictwa w zeszłym roku.

Obrady rozpoczną się od dyskusji i głosowania nad wnioskiem grupy posłów KP Platforma Obywatelska o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z zajmowanej przez niego funkcji.

Początek sejmowych prac nad projektami ustaw

Propozycje zmian w ustawie o działach administracji rządowej
Wniesiony przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projekt z druku nr 750 ma na celu stworzenie ministrom właściwym do spraw gospodarki morskiej, rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej instrumentów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań. Chodzi o prowadzenie spójnej polityki w zakresie gospodarki morskiej, rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej. Wnioskodawcy proponują redystrybucję kompetencji organów administracji publicznej pomiędzy działami administracji rządowej poprzez zmianę 29 ustaw. Proponowane rozwiązania zmierzają w szczególności do rozszerzenia uprawnień ministra właściwego ds. żeglugi śródlądowej. W ramach pierwszego czytania projekt uzasadni poseł Marcin Horała.

Kontynuacja prac nad projektami ustaw w drugim czytaniu

W Sejmie o projekcie specustawy mającej ochronić rolników i firmy przed skutkami ekonomicznymi ASF
Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pierwotny druk nr 793) zakłada wykup zdrowych świń od rolników ze strefy ochronnej ASF, którzy nie mogą sprzedać świń w rynkowych warunkach, i przerobienie mięsa z tych świń na konserwy. Projekt przewiduje, że świnie byłyby skupowane przez zakłady przetwórcze po cenie nie niższej niż średnia rynkowa w regionie. Przed ubojem byłyby dwukrotnie badane na obecność ASF. Mięso ze zdrowych zwierząt byłoby przetwarzane w procesie obróbki cieplnej w wysokiej temperaturze. Wytworzona tak żywność będzie najwyższej jakości (nie będzie zawierała dodatków niskiej jakości). Konserwy będą mogły kupić bez przetargu jednostki finansów publicznych na cele związane z ich działalnością, np. dla wojska lub na cele charytatywne. Produkty te mogą również trafić do sprzedaży rynkowej. Jak podkreśla wnioskodawca, mięso zdrowych świń, pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF może być przetwarzane i spożywane przez ludzi bez jakiegokolwiek ryzyka, gdyż obowiązujące przy zwalczaniu wirusa restrykcyjne wymagania weterynaryjne są bezwzględnie wypełniane przy produkcji i wprowadzaniu na rynek żywności, którą wyprodukowano ze zdrowych zwierząt pochodzących z takich obszarów. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przygotowanie do stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
Rządowy projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (pierwotny druk nr 713) stanowi pierwszy etap prac w tym zakresie. Tzw. rozporządzenie eIDAS m.in. umożliwi wzajemne uznawanie środków identyfikacji elektronicznej, zwłaszcza przez instytucje sektora publicznego. Rozporządzenie znacznie poszerza katalog usług zaufania i zobowiązuje do ustanowienia nadzoru nad kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi usługami zaufania. Projekt m.in. przewiduje, że organem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o usługach zaufania będzie Minister Cyfryzacji. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Projekt trafił do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, która przyjęła go z poprawkami. Sprawozdawcą komisji jest poseł Witold Czarnecki.

Wdrożenie tzw. dyrektywy koncesyjnej – nowe regulacje dotyczące zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi
Zostały one zaproponowane w rządowym projekcie regulującym zasady i tryb zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi (pierwotny druk nr 612) określa też przysługujące wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej oraz organ właściwy w tych sprawach. Projekt wykonuje tzw. dyrektywę koncesyjną z 2014 r., która ma ograniczyć niepewność prawną przy zawieraniu umów koncesji i ułatwić realizację projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarach infrastruktury i usług strategicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszego stosunku jakości do ceny. Nowe rozwiązania powinny zwiększyć udział małych i średnich firm w tym rynku. Pierwsze czytanie projektu przeprowadzono w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Zaproponowane przez komisję poprawki do projektu przedstawi na forum Sejmu poseł Waldemar Olejniczak.

Rozpatrzenie rekomendacji komisji wobec stanowiska Senatu do ustawy

Usprawnienie funkcjonowania jednostek wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej
Posłowie zajmą się stanowiskiem sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie senackich poprawek do nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 679). Nowelizacja ma wyeliminować niekorzystne rozwiązania dotyczące funkcjonowania jednostek zajmujących się wspieraniem rodziny, systemem pieczy zastępczej oraz pomocą społeczną. Chodzi w szczególności o możliwość łączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych z ośrodkami pomocy społecznej i umiejscawiania ich w jednym budynku i na jednym terenie. Nowe przepisy zmierzają też do zapewniania tym jednostkom – w sposób bardziej racjonalny – wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Samorządy będą rozliczać VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi
Sejm rozpatrzy rekomendację sejmowej Komisji Finansów Publicznych wobec stanowiska Senatu do ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (pierwotny druk nr 709). Ustawa wprowadza od 1 stycznia 2017 r. obowiązkową centralizację rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Do końca 2016 r. nie będą kwestionowane rozliczenia z zastosowaniem dotychczasowego modelu. Nowe przepisy zostały uchwalone w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 września 2015 r., który stwierdził, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Oznacza to, że gmina, jako podatnik VAT, będzie zobowiązana do rozliczania także czynności dokonywanych przez jej zakłady i jednostki budżetowe.

Obniżenie podatku CIT z 19 na 15 proc. dla małych firm
Izba zajmie się także stanowiskiem sejmowej Komisji Finansów Publicznych w sprawie senackich poprawek do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pierwotny druk nr 669). Zgodnie z ustawą od 1 stycznia 2017 r. obniżoną do 15 proc. stawkę podatkową płacić będą firmy, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe. Celem regulacji jest wsparcie podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji stanowią główną barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa.

Działanie tzw. specustawy lotniskowej będzie wydłużone o 5 lat
Rozpatrzenie rekomendacji sejmowej Komisji Infrastruktury wobec stanowiska Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (pierwotny druk nr 715) to kolejny punkt porządku obrad 24. posiedzenia Sejmu. Ustawa wydłuża o 5 lat, do 31 grudnia 2020 r., termin, w którym zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie mogła korzystać z rozwiązań przewidzianych w tzw. specustawie lotniskowej, czyli ustawie z 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Specustawa lotniskowa określa zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, zasady nabywania nieruchomości pod takie inwestycje oraz organy, które są właściwe w tych sprawach.

Sejm zapozna się z dokumentami sprawozdawczymi dotyczącymi działalności RPO i KRS w 2015 r.

Zgodnie z Informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 580) w ubiegłym roku do RPO skierowano ogółem 57 627 wniosków. Ponadto pracownicy Biura Rzecznika przyjęli 5 656 osób, zaś w ramach działającej w Biurze Rzecznika bezpłatnej infolinii przeprowadzili rozmowy telefoniczne z 38 074 osobami, udzielając porad i wyjaśnień. W okresie objętym informacją Rzecznik skierował 21 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, przystąpił do 12 postępowań wszczętych skargą konstytucyjną, a także do 5 postępowań zainicjowanych pytaniem prawnym sądu oraz do 4 postępowań wszczętych w wyniku wniosku innych podmiotów. Dokument trafił do rozpatrzenia w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Informacja o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2015 r. (druk nr 577) przedstawia m.in. najważniejsze zadania i priorytetowe cele KRS w okresie sprawozdawczym. Omówiona została też działalność KRS odnośnie spraw z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz etyki zawodowej. W dokumencie zostało też przedstawione m.in. rozpatrywanie przez Radę skarg, wniosków i petycji oraz działalność KRS na arenie międzynarodowej. Informacja została skierowana do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia.

Głosowania
W drodze głosowania Sejm podejmie również decyzję m.in. w sprawie wniosku o odrzucenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, uzgodnieniach Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych oraz planowanych środkach wsparcia i programie rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px