Log In

Zakończyły się konsultacje planu rozwoju elektromobilności

Ministerstwo Energii zakończyło konsultacje społeczne Planu Rozwoju Elektromobilności. Wzięło w nich udział blisko 30 organizacji i instytucji reprezentujących zarówno biznes, świat nauki, jak i organizacje pozarządowe. Partnerzy społecznie zgłosili ponad 100 uwag, z których część została uwzględniona w Planie. 

Jakie uwagi zostały przyjęte  

Spośród zgłoszonych uwag:

 • część  została uwzględniona i wprowadzona do tekstu Planu Rozwoju Elektromobilności;
 • część – przede wszystkim ze względu na ich szczegółowy charakter – zostanie poddana przez pracowników ME analizie na etapie prac nad ustawą o elektromobilności.

Nie uwzględniliśmy przede wszystkim uwag:

 • wykraczających poza zakres dokumentu lub
 • wskazujących na potrzebę dokonania szczegółowych przesądzeń już na etapie Planu.

Plan zarysowuje płaszczyzny rozwoju elektromobilności i określa cele w tym obszarze. Szczegółowe przesądzenia – wraz z ich analizą – zostaną przedstawione przez ME w projekcie ustawy o elektromobilności, która również zostanie skierowana do konsultacji.

Jakie uwagi zostały uwzględnione w Planie

Po konsultacjach zdecydowaliśmy się wprowadzić następujące zmiany:

 • podkreślić znaczenie budowania infrastruktury ładowania także wzdłuż głównych korytarzy transportowych:
  • zdaniem strony społecznej jest to niezbędne, aby samochód elektryczny uzyskał funkcjonalność porównywalną z samochodem spalinowym;
 • wskazać na potrzebę szukania synergii między infrastrukturą ładowania autobusów, a infrastrukturą dla pojazdów osobowych;
 • podkreślić potrzebę zdefiniowania usługi ładowania jako nowej usługi odrębnej od usługi sprzedaży energii elektrycznej;
 • rozbudować fragment dot. budowy i rozwoju dedykowanych publicznym stacjom lub punktom ładowania systemów łączności cyfrowej:
  • chodzi o zagwarantowanie bezpieczeństwa danych;
 • podkreślić potrzebę integracji planów rozbudowy sieci przez OSD z planami samorządów
  w zakresie elektromobilności;
 • dodać fragment wskazujący, że nowych uregulowań prawnych będzie wymagać nie tylko sprzedaż usługi ładowania, ale także usługa odsprzedaży energii elektrycznej z pojazdu do sieci w przypadku rozwoju technologii V2G.

Pełny raport z konsultacji Planu w formie tabeli. 

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px