Log In

Zakończyło się 34. posiedzenie Sejmu

Sejm zdecydował dziś o zaostrzeniu przepisów karnych za wyłudzenia VAT na podstawie fikcyjnych faktur. Posłowie uchwalili też nowelizację ustawy o swobodzie gospodarczej zgodnie z którą projekty aktów normatywnych, dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej przed ich uchwaleniem będą badane pod kątem wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Przez aklamację Sejm uczcił dziś również pamięć generała Mariusza Zaruskiego. 31 stycznia przypada 150. rocznica jego urodzin.

Posłowie upamiętnili dziś też osobę poety i prozaika Bolesława Leśmiana w 140. rocznicę urodzin i w 80. rocznicę śmierci.

Izba minutą ciszy oddała także hołd: Ofiarom Holocaustu (w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu) oraz zmarłemu 11 stycznia br. dr Bohdanowi Szuckiemu.

Sejm uchwalił dziś zmiany do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Nowelizacja dostosowuje przepisy regulujące nadzór nad spółdzielczych kasami oszczędnościowo-kredytowymi do potrzeb małych kas, prowadzących działalność o ograniczonym zasięgu i słabszej pozycji na rynku. W obowiązujących przepisach były dotąd przewidziane wyłącznie środki nadzoru adekwatne do funkcjonowania kas o dużych rozmiarach. Na konieczność zróżnicowania zasad z uwagi na wielkość kas i zasięg ich działalności kredytowo-depozytowej zwrócił uwagę w 2015 r. Trybunał Konstytucyjny. Ustawa wprowadza definicję „małej kasy” – spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekraczała 20 mln zł, a średnioroczna liczba członków w ostatnim roku obrotowym nie przekraczała 10 tys. osób. Małe kasy mają zostać zobowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o spełnieniu i utracie tego statusu, jak również o tym, że nie wyrażają woli posiadania takiego statusu w kolejnym roku obrotowym. Zmianie ulega też nadzór KNF nad kasami i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Izba wprowadziła też zmiany do ustawy o ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nowelizacja uchyla obowiązek ogłaszania wezwań, związanych z nabywaniem akcji spółek publicznych, uregulowany w art. 72 ustawy o ofercie publicznej. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Posłowie znowelizowali też ustawę o rzecznikach patentowych. Znosi ona stawki minimalne pobierane przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami. Stawki minimalne pozostaną wyłącznie na potrzeby ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędem Patentowym orzekającym w postępowaniu spornym. Kolejny etap parlamentarny to Senat.

Sejm wprowadził też ustawową zasadę, aby wszystkie projekty aktów normatywnych, dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane przed ich uchwaleniem pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Inicjatywę legislacyjną w tej sprawie wniósł do Sejmu Prezydent. Teraz nad ustawą pracować będzie Senat.

Weterani otrzymają prawo do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni wojskowych, co będzie wyrazem uznania dla ich niezłomnej postawy i zasług w walce o niepodległość Polski. Wynika to z przyjętych dziś zmian do ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Na mocy nowych przepisów uhonorowani zostaną członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej, tj. m.in. Żołnierze Wyklęci, Powstańcy Warszawscy, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej będzie miał prawo do jednorazowego, bezpłatnego otrzymania ubioru mundurowego na własność oraz jego noszenia w określonych sytuacjach wraz z oznakami stopni wojskowych. Elementy ubioru mundurowego, okoliczności i sposób jego noszenia wraz z oznakami stopni wojskowych oraz jego wzór zostałyby określone w rozporządzeniu przez szefa resortu Obrony Narodowej. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Sejm zagłosował dziś też za zaostrzeniem odpowiedzialności karnej za wyłudzenia VAT na podstawie fikcyjnych faktur (pierwotny druk nr 888). Zgodnie z nowelizacją za podrabianie lub przerabianie faktur grozić będzie od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Za wyłudzanie VAT na podstawie fikcyjnych faktur o wartości powyżej 10 mln zł będzie grozić do 25 lat więzienia.Nadrzędnym celem ustawy jest uszczelnienie systemu podatkowego.  Ustawa wejdzie w życie 1 marca 2017. Teraz nad ustawą pracować będą senatorowie.

Posłowie skierowali do dalszych prac w Komisjach: Gospodarki i Rozwoju oraz Finansów Publicznych pakiet legislacyjny ułatwiający dochodzenie wierzytelności. To pierwszy etap realizacji rządowego planu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”. Głównym celem zmian jest usprawnienie i ułatwienie dochodzenia należności. Nowe rozwiązania miałyby poprawić płynność finansową przedsiębiorstw oraz przeciwdziałać zatorom płatniczym, uznawanym za jedną z podstawowych barier rozwoju gospodarczego.  Miałyby też zwiększyć możliwości prawidłowej oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta oraz poprawić skuteczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Po pierwszym czytaniu Sejm zdecydował też o kontynuowaniu prac nad rządowym projektem nowelizującym przepisy Kodeksu karnego (druk nr 1186) w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Celem projektu jest pozbawienie sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynu zabronionego. Jak podkreśla rząd proponowane rozwiązania z jednej strony uderzą w oszustów gospodarczych działających wbrew zasadom uczciwej konkurencji, z drugiej – zapewniają ochronę przedsiębiorcom przed przestępcami udającymi biznesmenów. Nowe regulacje mają też uniemożliwić czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków. Zmiany dotyczą tzw. konfiskaty rozszerzonej. Sprawca będzie musiał wykazać legalność posiadanego majątku w ostatnich 5 latach.

Do prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa trafi też poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 1062). Projekt zakłada zmiany w procedurze powoływania członków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Po przeprowadzeniu pierwszego czytania Sejm skierował do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rządowy projekt zmian w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1181). Proponowane zmiany mają usprawnić zarządzanie kadrami w sądach powszechnych. Dotyczą m.in. zasad powoływania i odwoływania dyrektorów sądów oraz ich zastępców i zasad podległości służbowej dyrektorów sądów. Projekt w sposób jednoznaczny oddziela funkcje z zakresu administracji sądowej, związane z wykonywaniem zadań orzeczniczych, należących do kompetencji prezesa sądu, od czynności administracyjnych należących do kompetencji dyrektora sądu.

Sejm skierował też do Komisji Rolnictwa i rozwoju wsi rządowe projekty ustawy tworzące Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (druk 1216) i ustawę o przepisach wprowadzających ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 2017). Proponowane zmiany mają na celu poprawę istniejący stanu w obszarze agencji rolnych, prowadząc do racjonalizacji podziału zadań i optymalizacji ponoszonych na nie wydatków. Na podstawie projektowanej ustawy KOWR będzie instytucją przygotowaną strukturalnie i posiadającą odpowiednie kompetencje do tego, aby przejąć i twórczo rozwinąć zadania związane z doradztwem rolniczym, programami pomocowymi dla rolnictwa. KOWR docelowo będzie zarządzać także nowymi instrumentami wsparcia i stabilizacji sytuacji w rolnictwie, takich jak na przykład ochrona dochodów rolniczych, marketing rolny oraz scalanie i wymiana gruntów.

Sejm przeprowadził też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (druk 1194) ma na celu przede wszystkim wykonanie prawa Unii Europejskiej, m.in. wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Rady 1999/32/WE ustanawiającej zasady dotyczące pobierania próbek w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych oraz dyrektywy Rady 2014/89/UE ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz rezolucji Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu. Zaproponowane zmiany mają umożliwić właściwe egzekwowanie przepisów unijnych dotyczących m.in. recyklingu statków; monitorowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego. Projekt ma na celu wdrożenie zmian wprowadzonych do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencja SOLAS). Prace nad projektem kontynuować będzie Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Sejm pracował też w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem  ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (druk 1182) Określa on zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Zasadniczym celem budowy kanału żeglugowego jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w regionie. Jednocześnie nowa droga wodna umożliwi swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, co pozwoli utworzyć piąty duży polski port na Bałtyku. Spowoduje to szybszy rozwój gospodarczy regionu. Pilna realizacja inwestycji jest również niezbędna w celu umożliwienia swobodnego i nieograniczonego dostępu jednostek Marynarki Wojennej i Straży Granicznej do portów Zalewu Wiślanego. Przyjęcie ustawy umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych już w 2018 r., a budowa nowej drogi wodnej mogłaby zakończyć się w 2022 r. Sejm skierował go do prac w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W bloku głosowań posłowie odrzucili poselski projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1137) oraz komisyjny projekt nowelizacji – Kodeksu postępowania administracyjnego (druk nr 984).

Sejm przyjął też rządową informację z „Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019” za okres 18 listopada 2015-17 listopada 2016 r.

Posłowie mieli dziś także okazję zadawać pytania przedstawicielom rządu m.in. w sprawach: realizacji procesu przywracania posterunków Policji zlikwidowanych za rządów koalicji PO-PSL i współpracy w tym zakresie z samorządami, braku reakcji rządu na protest głodowy w Dobrzeniu Wielkim oraz zmiany algorytmu finansowania szkolnictwa wyższego.

Minister Środowiska Jan Szyszko przedstawił informację rządu w sprawie działań, do których zobowiązany jest rząd oraz przedstawienia planowanych zamierzeń mających na celu wyeliminowanie problemu smogu.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px