Log In

Zakończyło się 35. posiedzenie Sejmu

W ostatnim dniu 35. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili pakiet ustaw finansowych, wzmacniających ochronę uczestników polskiego rynku kapitałowego oraz uszczelniających krajowy system podatkowy. Przyjęta też została m.in. ustawa, która umożliwi powołanie komisji weryfikacyjnej, która zajmie się usunięciem skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem praw.

Ostatni dzień 35. posiedzenia Sejmu posłowie rozpoczęli od podjęcia przez aklamację dwóch uchwał rocznicowych: w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania Armii Krajowej oraz w sprawie uczczenia 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”. Więcej informacji w osobnych komunikatach: tutaj i pod tym adresem.

Sejm uchwalił 13 ustaw – będą one teraz przedmiotem prac Senatu

Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 991)przenosi kompetencję do wydawania zezwoleń na prowadzenie giełd papierów wartościowych z szefa resortu finansów na Komisję Nadzoru Finansowego. Ponadto nowelizacja określa zasady funkcjonowania rachunków tzw. derywatów, czyli instrumentów pochodnych (do najpopularniejszych należą np. kontrakty terminowe). Zmiana ta umożliwi KNF dostęp do informacji o wszystkich dopuszczonych do obrotu zorganizowanego derywatach oraz o aktywności poszczególnych inwestorów w zakresie obrotu tymi instrumentami finansowymi. Nowelizacja znosi podział rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy. W ustawie znalazły się też przepisy zmierzające do pełnego wykonania tzw. unijnej dyrektywy BRRD w sprawie naprawy, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.

Posłowie wprowadzili też zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustawach (pierwotny druk nr 1097), wzmacniające ochronę uczestników polskiego rynku kapitałowego, w tym inwestorów indywidualnych w spółkach publicznych oraz zwiększające bezpieczeństwo obrotu na rynku kapitałowym. Nowelizacja wdraża przepisy unijne, m.in. dyrektywę 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa MAD) i dyrektywę 2015/2392 w sprawie rozporządzenia europejskiego nr 596/2014 w odniesieniu do zgłaszania właściwym organom rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń tego rozporządzenia. Nowe regulacje umożliwią też stosowanie rozporządzenia unijnego nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR). Nowe przepisy mają też zapewnić stosowanie rozporządzenia europejskiego nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz umożliwią stosowanie rozporządzenia 236/2012 (rozporządzenie CSDR).

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami reguluje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych oraz kontrolę ich wykonywania. Ustawa ma ograniczyć oszustwa podatkowe oraz przeciwdziałać trudnościom w określaniu wysokości zobowiązań podatkowych, wynikającym z wzrastającej liczby przeprowadzanych transakcji transgranicznych.

Zmiany w ustawie o finansach publicznych uzupełniają, doprecyzowują i zwiększają przejrzystość przepisów określających udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (np. opłat z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, kosztów postępowań sądowych) oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym (np. grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kar pieniężnych, opłat administracyjnych).

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza ułatwienia proceduralne w pozyskiwaniu 1 proc. podatku przez organizacje pożytku publicznego. Zmiany racjonalizują zasady tworzenia przez ministra właściwego ds. społecznych wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. PIT. Nowelizacja doprecyzowuje również zasady składania sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego, które utraciły ten status w okresie sprawozdawczym.

Celem zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest uregulowanie zasad weryfikacji prawomocnych decyzji emerytalno-rentowych. Zmiany dotyczą emerytur i rent przyznawanych w systemie powszechnym, z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także ubezpieczenia społecznego rolników. Zgodnie z nowelizacją uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji organu rentowego nie będzie – co do zasady – możliwa po upływie określonego w przepisach okresu, który liczony jest od dnia wydania decyzji. Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji będzie wszczynane na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. O wszczęciu postępowania z urzędu organ rentowy będzie zawiadamiał niezwłocznie osobę zainteresowaną.

Modyfikacja tzw. pakietu onkologicznego, to zasadniczy cel nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa upraszcza sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DILO). Uchwalone przepisy upraszczają też samą kartę DILO i uelastyczniają możliwości jej wystawiania.

Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wraz z przepisami wprowadzającymi tę regulację. Ma ona na celu poprawę sytuacji w obszarze agencji rolnych, w tym racjonalizację podziału zadań i optymalizacji ponoszonych na nie wydatków. Ośrodek będzie instytucją przygotowaną strukturalnie i posiadającą kompetencje do przejęcia zadań związanych z doradztwem rolniczym i programami pomocowymi dla rolnictwa. Docelowo zarządzać ma także nowymi instrumentami wsparcia i stabilizowania sytuacji w rolnictwie, np. ochroną dochodów rolniczych, marketingiem rolnym oraz scalaniem i wymianą gruntów.

Nowelizacja przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych upraszcza procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Dotychczas powoływanie jej członków odbywało się na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Nowelizacja reguluje tę czynność na poziomie ustawowym. Ustawa określa też sposób rozstrzygania odwołań od decyzji dotyczących przejmowania mienia prywatnego i państwowego przez podmioty komunalne oraz tryb i zasady pracy Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów przewiduje, że systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy. Monitorowanie przewozu towarów umożliwi rejestr zgłoszeń, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego.

Celem ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa jest ostateczne uregulowanie praw do nieruchomości położonych w Warszawie oraz roszczeń byłych właścicieli, którym prawo własności odebrano na podstawie tzw. Dekretu Bieruta, a następnie zwrócono z naruszeniem prawa. Ustawa powołuje specjalną komisję weryfikacyjną. Ustawa ma też pomóc ujawnić nadużycia związane z wydawaniem decyzji reprywatyzacyjnych. Umożliwi też usunięcie skutków decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, powodujących uszczerbek majątkowy w zasobie mienia komunalnego lub krzywdzenie lokatorów przez właścicieli kamienic.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obejmuje prawem do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Inne decyzje podjęte w bloku głosowań

Posłowie przyjęli poprawkę Senatu do nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, zaostrzającej kary za wyłudzanie VAT na podstawie fikcyjnych faktur. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

W bloku głosowań Izba zdecydowała ponadto o przyjęciu informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 r.

Posłowie zdecydowali też o odrzuceniu czterech wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o informacje: Prezesa Rady Ministrów o umowie gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą – CETA, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie faktycznych przyczyn odwołania dyrektorów oddziałów ZUS oraz przyszłych emerytur wypłacanych przez tę instytucję, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyczyn odebrania ochrony byłym prezydentom podczas podróży zagranicznych oraz informacji, które osoby w państwie posiadają czynną ochronę BOR, a także Ministra Obrony Narodowej w sprawie modernizacji wojskowej floty śmigłowców.

Sejm zdecydował ponadto o zakończeniu na etapie pierwszego czytania nad poselską propozycją zmian w Kodeksie postępowania karnego, zawartą w druku nr 1166.

Posłowie podjęli ponadto uchwałę w sprawie zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1289).

Sejm wysłuchał informacji o udziale Polski w pracach UE w drugim półroczu 2016 r. – podczas prezydencji Słowacji

Informacja w syntetyczny sposób podsumowuje przebieg i dokonania prezydencji słowackiej, przez pryzmat jej priorytetów oraz kwestii kluczowych z punktu widzenia Polski. Zawiera ponadto szerszy opis działań podejmowanych w poszczególnych obszarach tematycznych. Dokument koncentruje się na elementach współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem, które są kluczowe z perspektywy politycznego, społecznego i gospodarczego interesu Polski w Unii Europejskiej. Prezydencja słowacka przedstawiła cztery obszary priorytetowe dla swojego przewodnictwa: silna gospodarczo Europa, nowoczesny jednolity rynek, zrównoważona polityka migracyjna i azylowa oraz globalnie zaangażowana Europa. Na forum Sejmu dokument przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański. Do głosowania nad projektem uchwały w sprawie informacji Izba przystąpi w bloku głosowań.

Początek prac parlamentarnych nad rządowym projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Głównym celem projektu jest odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez miasta zrzeszone w Górnośląskim Związku Metropolitalnym oraz eliminacja wad obowiązującej ustawy o związkach metropolitalnych. Projekt przewiduje, że związek metropolitalny będzie zrzeszeniem gmin województwa śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych związków funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 2 mln mieszkańców. Projekt zakłada, że zadaniem związku będzie dbanie o rozwój obszaru metropolitalnego. Związek będzie mógł także przejmować zadania gminne, ale jedynie na zasadzie dobrowolnych porozumień. W projekcie przewidziane jest finansowanie związku metropolitalnego, który będzie otrzymywał dochody z budżetu państwa w wysokości 5 proc. udziału w podatku PIT od osób zamieszkałych na obszarze związku. Będzie także otrzymywał  składki z budżetów tworzących go gmin. Ponadto, związek metropolitalny tworzony będzie przez Radę Ministrów, która w rozporządzeniu ustali jego granice, nazwę oraz siedzibę władz związku. W imieniu rządu projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Zdzikot. Projekt trafił do dalszych prac w Komisjach: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px