Log In

36. posiedzenie Sejmu – podsumowanie pierwszego dnia obrad

36. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od dyskusji i głosowania nad wnioskiem grupy posłów KP Platforma Obywatelska o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z zajmowanej przez niego funkcji. Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm wniosek ten odrzucił.

Następnie posłowie kontynuowali w drugim czytaniu parlamentarne prace nad prezydenckim projektem nowelizacji Kodeksu karnego oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (pierwotny druk nr 846). Celem projektu jest podwyższenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej lat 15, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. Prezydent proponuje zaostrzenie odpowiedzialności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, rodzinie i opiece oraz wprowadzenie innych zmian, które zwiększą ochronę ofiar przestępstw. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym projekt trafił do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która w przyjętym sprawozdaniu wnosi o jego przyjęcie z poprawkami. Projekt – w brzmieniu przyjętym przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach – uzupełnia katalog okoliczności, które sąd uwzględnia wymierzając karę. Motywacja i sposób zachowania się sprawcy mają być uwzględniane zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia. Zaostrzona ma być m.in. odpowiedzialność za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie grozi za to od roku do 10 lat więzienia. W projekcie przyjętym w sprawozdaniu komisji ma to być odpowiednio od 3 do 15 lat więzienia. W przypadkach, w których następstwem jest śmierć człowieka, sprawca trafi do więzienia na czas od 5 do 15 lat, na 25 lat lub dożywotnio. Pozbawienie wolności osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia będzie karane od 2 do 12 lat więzienia, a w przypadkach łączących się ze szczególnym udręczeniem – od 3 do 15 lat. Surowiej ma też być karane znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny – możliwa kara wyniesie w tym przypadku od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na forum Sejmu sprawozdanie z prac komisyjnych przedstawił poseł Andrzej Matusiewicz. Do trzeciego czytania projektu Izba przystąpi w bloku głosowań.

W porządku dzisiejszych obrad znalazło się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych (pierwotny druk nr 1181). Projekt ma usprawnić zarządzanie kadrami w sądach powszechnych. Dotyczy m.in. zasad powoływania i odwoływania dyrektorów sądów oraz ich zastępców i zasad podległości służbowej dyrektorów sądów. Projekt w sposób jednoznaczny oddziela funkcje z zakresu administracji sądowej, związane z wykonywaniem zadań orzeczniczych, należących do kompetencji prezesa sądu, od czynności administracyjnych należących do kompetencji dyrektora sądu. Z uwagi na znaczenie i zakres zadań wykonywanych przez dyrektorów sądów, przewidywane jest wprowadzenie zmian w zakresie podległości służbowej dyrektora sądu. Zwierzchnikiem dyrektora sądu będzie minister sprawiedliwości, natomiast prezes sądu będzie wykonywał w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla ministra. Dyrektor sądu będzie powoływany i odwoływany przez ministra sprawiedliwości. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu plenarnym. Kontynuująca nad nim prace Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaproponowała m.in. uchylenie obowiązku powoływania dyrektorów sądów w sądach rejonowych, w którym jest co najmniej dziesięć stanowisk sędziowskich i asesorskich. Komisja proponuje, by byli oni powoływani w sądach rejonowych wówczas, gdy uzasadniają to względy organizacyjne, w szczególności wielkość sądu mierzona liczbą stanowisk sędziowskich, asesorskich i referendarskich oraz zatrudnionych w nim pracowników lub odległość od sądu okręgowego. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski. W związku ze zgłoszonymi w drugim czytaniu poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1194) to kolejny punkt, nad którym pracowała Izba. Projekt ma na celu przede wszystkim wykonanie prawa Unii Europejskiej, m.in. wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Rady 1999/32/WE ustanawiającej zasady dotyczące pobierania próbek w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych oraz dyrektywy Rady 2014/89/UE ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz rezolucji Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu. Zaproponowane zmiany mają umożliwić właściwe egzekwowanie przepisów unijnych dotyczących m.in. recyklingu statków; monitorowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego. Projekt ma na celu wdrożenie zmian wprowadzonych do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencja SOLAS). Sejm 26 stycznia, w pierwszym czytaniu skierował projekt ustawy do prac w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która przyjęła poprawki legislacyjne i doprecyzowujące. Sprawozdanie z prac komisji przedstawił poseł Jerzy Wilk. Sejm zdecydował, że do trzeciego czytania projektu przejdzie w bloku głosowań.

Posłowie kontynuowali też w drugim czytaniu prace nad rządowym projektem ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (druk nr 1182). Projekt dotyczy określenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Zasadniczym celem budowy kanału żeglugowego jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w regionie. Jednocześnie nowa droga wodna umożliwi swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, co pozwoli utworzyć piąty duży polski port na Bałtyku. Spowoduje to szybszy rozwój gospodarczy regionu. Przyjęcie tej ustawy umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych już w 2018 r., a budowa nowej drogi wodnej mogłaby zakończyć się w 2022 r. 26 stycznia podczas pierwszego czytania, Sejm podjął decyzję o odesłaniu projektu do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która na posiedzeniu 9 lutego przyjęła projekt z poprawkami redakcyjnymi. Sprawozdanie z przebiegu prac komisji przedstawił poseł Jerzy Wilk. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Do głosowania nad nim posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Izba rozpatrzyła również sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (druk nr 1165). Projekt przewiduje, że tytuł specjalisty będzie można uzyskać po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego albo po uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji i zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie (PESoz). W projekcie określono m.in. zasady ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i zasady uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia. Nowym rozwiązaniem jest uregulowanie zasad kontroli realizacji szkolenia. Będzie ona prowadzona przez zespół kontrolny powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Za weryfikację odbycia szkolenia specjalizacyjnego będzie odpowiadać wojewoda. Będzie on występował do konsultanta krajowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia (albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie ochrony zdrowia nie ma powołanego konsultanta krajowego) i zwracał się o ocenę zgodności odbytego przez daną osobę szkolenia specjalizacyjnego z programem tego szkolenia. W przypadku stwierdzenia niezrealizowania programu, konsultant krajowy w danej dziedzinie (albo w dziedzinie pokrewnej) będzie wskazywał brakujący zakres tego programu. Wówczas wojewoda skieruje taką osobę do odpowiedniej jednostki szkolącej i określi termin zrealizowania brakujących elementów programu. Osoba, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne zgodnie z jego programem – co zostanie potwierdzone przez wojewodę – będzie mogła zgłosić się do PESoz. Projekt umożliwia przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego osobie, która nie zdążyła złożyć go w terminie. Oznacza to zniesienie dotychczasowych ograniczeń czasowych na składanie egzaminu. Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia przedstawiła poseł Bernadeta Krynicka. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania w bloku głosowań.

Izba, w drugim czytaniu, pracowała także nad zawartymi w pierwotnym druku nr 1212, rządowymi propozycjami mającymi na celu przeniesienie przepisów dotyczących stwierdzenia zgonu wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, jak również wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, z ustawy z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów do ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Proponowane przepisy wprowadzają też zasadę, zgodnie z którą trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu (tzw. śmierć mózgowa) oraz nieodwracalne zatrzymanie krążenia przed pobraniem narządów ma stwierdzić dwóch lekarzy, posiadających określone w ustawie specjalizacje. Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawił poseł Tomasz Latos. Projekt trafił do bloku głosowań.

Posłowie pracowali w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1218). Celem projektu jest wzmocnienie praw pacjentów, zapewnienie ochrony danych osobowych i informacji o stanie ich zdrowia zawartych w dokumentacji medycznej oraz określenie zasad dostępu do takiej dokumentacji. Projekt przewiduje m.in., że każdy pacjent będzie miał prawo do leczenia bólu – zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz bez względu na źródło pochodzenia bólu, wiek pacjenta i miejsce pobytu. Pacjent będzie mógł uzyskać informację o stanie swojego zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniach – nie tylko od lekarza, ale także np. od ratownika medycznego. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna będzie udostępniania osobie przez niego upoważnionej za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Rozszerzono katalog osób, którym podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną. Chodzi m.in. o osoby wykonujące zawód medyczny upoważnione przez podmiot tworzący placówkę medyczną czy członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych. W myśl projektu, oryginał dokumentacji medycznej będzie wydawany tylko na żądanie organów władzy publicznej i sądów oraz w sytuacji, gdy sporządzenie kopii mogłoby spowodować opóźnienie w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, co zagrażałoby życiu lub zdrowiu pacjenta. Papierowa dokumentacja medyczna będzie udostępniana do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (z możliwością sporządzania notatek lub zdjęć) oraz przez sporządzanie kopii, odpisów, wyciągów albo wydruków. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej ma być udostępniana drogą elektroniczną lub na informatycznym nośniku danych. Maksymalna opłata za sporządzenie jednej strony kopii dokumentacji medycznej  ma wynosić 30 gr (obecnie jest to ok. 84 gr). Rozpatrująca projekt Komisja Zdrowia przyjęła go z poprawkami głównie o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdanie przedstawiła poseł Barbara Dziuk. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Sejm w drugim czytaniu rozpatrzył projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pierwotny druk nr 1258), który ma przede wszystkim ograniczyć koszty związane z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) m.in. poprzez zmniejszenie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo i kosztów archiwizowania dokumentów papierowych. Chodzi również o uwolnienie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody wyłącznie od płatników lub organów rentowych od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych. Projektowane zmiany umożliwią również podatnikom, którzy są rozliczani przez organy rentowe, przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego bez konieczności składania zeznania podatkowego. Zapisy projektu pozwolą minimalizować błędy popełniane przy rozliczaniu podatku. Ułatwienia o których mowa, zostaną wprowadzone już do rozliczeń PIT za 2016 r. Stanowisko Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Marcin Porzucek. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został ponownie skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych.

Kompleksowe regulacje w zakresie kredytów związanych z nieruchomościami zawiera  rządowy projekt nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druk nr 1210). Posłowie przeprowadzili drugie czytanie projektu. Proponowane przepisy mają przyczynić się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnienia pozycji konsumenta  zarówno na rynku kredytów konsumenckich i kredytów związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (kredytów hipotecznych). Projekt dostosowuje polskie prawo do postanowień unijnej dyrektywy, która zapewnić ma wysoki poziom ochrony konsumentów, zawierających umowy o kredyt związany z nieruchomościami. Wdrożenie dyrektywy umożliwi zawieranie uczciwych umów kredytowych oraz dostarczanie klientom zrozumiałych informacji i wyjaśnień, a także przyczyni się do odpowiedzialnego zaciągania kredytów. Zgodnie z projektem kredyty hipoteczne będą m.in. udzielane przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz w walucie, w której klient uzyskuje większość dochodów. Projekt szczegółowo określa też procedurę udzielania kredytu hipotecznego i zawierania umowy o kredyt hipoteczny oraz daje możliwość wcześniejszej jego spłaty oraz restrukturyzacji zadłużenia. Nad projektem pracowała Komisja Finansów Publicznych. Sprawozdanie z jej prac przedstawił poseł Jerzy Małecki. W dyskusji zgłoszono poprawki. Zostaną one rozpatrzone w Komisji Finansów Publicznych.

Sejm przeprowadził dzisiaj pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1297). Projekt dostosowuje ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisy wprowadzające tę regulację do znowelizowanych ustaw o podatku od towarów i usług oraz Prawa o ruchu drogowym. Ponadto do projektu dodano regulacje usprawniające tworzenie Krajowej Administracji Skarbowej i usuwające wątpliwości w stosowaniu niektórych przepisów. Chodzi np. o powołanie osób kierujących organami KAS jeszcze przed 1 marca 2017 r. oraz doprecyzowanie przepisów przejściowych dotyczących wszczętych i niezakończonych postepowań przez organy kontroli skarbowej. Na forum Sejmu projekt uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Sejm zajął się rządową propozycją nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1287). Najważniejszą z proponowanych zmian jest wprowadzenie doktoratów o charakterze wdrożeniowym. Mają one na celu ożywienie współpracy między środowiskiem naukowym a społeczno-gospodarczym. Program doktoratów wdrożeniowych zakłada możliwość zdobycia pierwszego stopnia naukowego dzięki badaniom prowadzonym w przedsiębiorstwie, a nie tylko na uczelni. W projekcie przewidziano, że z programu będzie mogło skorzystać 500 osób rocznie. Zgodnie z propozycjami, program ma ruszyć od roku akademickiego 2017/2018. Doktoraty mają być współfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 2450 zł miesięcznie. Jednostka naukowa, nadzorująca proces pisania doktoratu, będzie otrzymywała zryczałtowaną dotację na pokrycie kosztów wykorzystania aparatury badawczej.  Dodatkowo  pracodawca będzie miał możliwość odliczenia 50 proc. kosztów zatrudnienia od podstawy opodatkowania. Projekt na posiedzeniu Sejmu uzasadni podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński. Dalsze prace nad proponowanymi przepisami będą toczyły się w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Posłowie zajęli się w pierwszym czytaniu rządową propozycją nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1288). Celem projektu jest wyeliminowanie nadużyć związanych z obrotem całkowicie skażonym alkoholem etylowym. Rząd proponuje, by podmioty planujące jego nabycie wewnątrzwspólnotowe musiały zarejestrować się jako podatnicy podatku akcyzowego oraz zgłosić planowane nabycie do naczelnika urzędu celnego. Projekt likwiduje też wątpliwości interpretacyjne przy korzystaniu z obligatoryjnego zwolnienia od akcyzy takiego alkoholu. W imieniu rządu projekt uzasadnił Wiesław Jańczyk – sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu – Izba zajmie się nim w bloku głosowań.

Posłowie pracowali w drugim czytaniu nad rządową propozycją nowelizacji przepisów Kodeksu karnego oraz innych ustaw (druk nr 1186). Jak podkreśla wnioskodawca proponowane rozwiązania z jednej strony uderzą w oszustów gospodarczych działających wbrew zasadom uczciwej konkurencji, z drugiej – zapewniają ochronę przedsiębiorcom przed przestępcami udającymi biznesmenów. Nowe regulacje mają też uniemożliwić czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków. Zmiany dotyczą m.in. konfiskaty rozszerzonej. Projekt zakłada, że sprawca będzie musiał wykazać legalność posiadanego majątku w ostatnich 5 latach. Nad projektem pracowała Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Sprawozdanie z jej prac przedstawił poseł Andrzej Matusiewicz. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został ponownie skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Posłowie rozpatrzyli również sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie posła Krzysztofa Jurgiela do odpowiedzialności karnej (druk nr 1282). Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie. Sprawozdanie z prac komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Andrzej Matusiewicz. Do głosowania nad wnioskiem Izba przystąpi w bloku głosowań.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px