Log In

38. posiedzenie Sejmu – bilans dwudniowych prac Izby

10 ustaw skierowanych do Senatu, pięć – do podpisu Prezydenta. Tak w skrócie można podsumować prace legislacyjne podczas 38. posiedzenia Sejmu. Posłowie upamiętnili także minutą ciszy pamięć ofiar zamachu terrorystycznego w Londynie. Parlamentarzyści oddali także hołd zmarłemu 15 marca Wojciechowi Młynarskiemu.

10 ustaw uchwalonych – teraz zajmie się nimi Senat. Zmiany w Kodeksie karnym i ochronie zdrowia

Sejm znowelizował ustawę Kodeks karny. Uchwalona zmiana ma na celu zwiększenie efektywności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych oraz wyeliminowanie zjawiska celowego uchylania się od realizacji tych obowiązków. Osobom, które uchylają się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego w takim rozmiarze, że zaległości stanowią równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo opóźnienia z tytułu innych świadczeń wynoszą co najmniej trzy miesiące ma grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Jeżeli w wyniku uchylania się od płacenia alimentów osoba uprawniona będzie narażona na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, czyn taki będzie zagrożony karą do dwóch lat więzienia. W ustawie znajdują się też rozwiązania zachęcające do uiszczenia zaległych alimentów: dłużnicy, którzy przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego opłacą w całości zaległe alimenty – nie zostaną ukarani.

Izba wprowadziła również zmiany do Kodeksu karnego dotyczące przepisów, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Posłowie zaostrzyli kary dla kierowców powodujących poważne wypadki pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek, którego skutkiem była śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała, trafi do więzienia na minimum dwa lata. Kara pozbawienia wolności orzekana będzie bez zawieszenia. Niezatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej oraz kontynuacja jazdy będzie uznane za przestępstwo zagrożone karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Wobec takich osób sąd będzie musiał ponadto orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zmiany w ustawie o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności zwiększają kwotę ryczałtu, przysługującego przedsiębiorcy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudniania osób pozbawionych wolności z 20 do 35 proc. wartości wynagrodzeń przysługujących skazanym. Ponadto ustawa doprecyzowuje na jakie działania (resocjalizację, wykonywanie kary pozbawienia wolności) i cele (tworzenie i utrzymanie w zakładach karnych infrastruktury) mogą być przekazywane środki z Funduszu Aktywizacji.

Reforma Głównego Urzędu Miar (GUM) to zasadniczy cel uchwalonej nowelizacji ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Zgodnie z nowelą zadaniem Głównego Urzędu Miar będzie wspieranie i inspirowanie rozwoju krajowego przemysłu przez transfer technologii. GUM stanie się partnerem dla przedsiębiorców. Będzie dzielił się z nimi swoim know-how oraz dostępem do unikalnej wiedzy technologicznej. GUM ma odpowiadać na zapotrzebowanie przemysłu i inicjować z nim wspólne projekty. Nowe rozwiązania są częścią Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (100 zmian dla firm – pakiet ułatwień dla przedsiębiorców). Reforma obejmie także utworzenie Rady Metrologii, która będzie odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad GUM.

Sejm podjął też decyzję w sprawie zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – tzw. sieci szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń.

Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi.

Sejm wprowadził też zmiany do niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych, które mają umożliwić obywatelom załatwienie szeregu spraw z administracją publiczną bez konieczności wychodzenia z domu – przez Internet. Dotyczy to m.in. spraw z zakresu ruchu drogowego, realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz Karty Dużej Rodziny.

Posłowie opowiedzieli się za zmianami w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Nowelizacja przewiduje rezygnację ze sprzedaży imiennych biletów na mecze Turnieju Finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U-21 Polska 2017. Turniej jest organizowany przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w terminie 16 – 30 czerwca 2017 r. w sześciu miastach: Bydgoszczy, Gdyni, Kielcach, Krakowie, Lublinie i Tychach. Zgodnie z ustawą, na biletach nie będzie trzeba podawać imienia i nazwiska, numeru PESEL lub rodzaju, numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zmiany umożliwią większy udział zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej w meczach turnieju. Łatwiejsza będzie wymiana biletów oraz ich przekazywanie innym osobom.

Izba uchwaliła też nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Nowe rozwiązania przyczynią się do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych przez ograniczenie ryzyka utraty przez nich przychodów w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  Wprowadzone zmiany umożliwiają ubezpieczenie upraw rolnych od pełnego pakietu ryzyk albo od jednego lub kilku wybranych przez producenta rolnego rodzajów ryzyka – przy zachowaniu możliwości skorzystania przez niego z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie, tj. w 2017 r. w wysokości 65 proc. Dotyczyć to będzie najbardziej powszechnych upraw rolnych takich jak: zboża, rzepak, ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe, buraki cukrowe.

W trzecim czytaniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zmiany dotyczą składu i trybu powoływania Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rad nadzorczych wojewódzkich funduszy. Projekt przewiduje m.in. zmniejszenie liczby członków rad nadzorczych.

Rozpatrzenia poprawek senackich – pięć ustaw do podpisu Prezydenta

Zmiany w Kodeksie karnym mają na celu podwyższenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 15 lat, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. Ustawa zaostrza odpowiedzialność za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Surowiej ma też być karane znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny.

Inne zmiany w Kodeksie karnym wprowadzają nowe przepisy zwiększające efektywność mechanizmów pozbawiania sprawców przestępstw, korzyści osiągniętych w wyniku ich popełnienia. Ustawa zawiera też zmiany dotyczące procedur europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji, przekazywania i przejmowania wykonania orzeczeń o skazaniu na karę pozbawienia wolności oraz zwalczania finansowania terroryzmu, a także zmiany porządkujące w przepisach odnoszących się do tzw. przestępstw komputerowych. Do ustawy wprowadzono też nowy typ przestępstwa polegający na dostarczaniu środków na utrzymanie osób, grup lub związków, które finansują dokonywanie przestępstw terrorystycznych.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.

Do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Izba wprowadziła zmiany, które mają na celu wydłużenie terminu na rozpatrzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego wniosków o wydanie zezwolenia i rejestrację pośredników kredytu hipotecznego oraz rejestrację pośredników kredytowych i instytucji pożyczkowych złożonych w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy. Ustawa wdraża unijną dyrektywę, określa m.in. zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny, prawa i obowiązki: kredytodawców, pośredników kredytu hipotecznego i agentów w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny oraz w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny, skutki uchybienia tym obowiązkom, a także sposób sprawowania nadzoru nad pośrednikami i agentami. Przewiduje, że kredytów hipotecznych będą mogły udzielać tylko instytucje kontrolowane przez KNF (banki i SKOK) w walucie, w której klienci uzyskują większość dochodów. Ustawa zakazuje ponadto uzależniania udzielenia kredytu od zakupu innego produktu finansowego (tzw. sprzedaż wiązana). Na Komisję Nadzoru Finansowego zaś nakłada obowiązek prowadzenia rejestru pośredników kredytowych.

Zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Posłowie zdecydowali, że decyzje podejmowane przez prezesa sądu w kwestiach kosztów sądowych będą w pełni autonomiczne. Nowela precyzyjnie oddziela zadania orzecznicze wykonywane przez prezesów sądów od czynności administracyjnych należących do kompetencji dyrektorów sądów. Zawiera też zmiany odnoszące się do zasad powoływania i odwoływania dyrektorów sądów oraz ich zastępców, zasad podległości służbowej dyrektorów sądów, a także podejmowania przez prezesów sądów czynności mających skutki finansowe.

Sejm podjął dwie uchwały

Izba podjęła uchwałę w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej. W przyjętym dokumencie Sejm z uznaniem ocenia 60 lat wysiłków na rzecz pogłębienia współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ponadto Sejm jednogłośnie uczcił pamięć błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna w 150. rocznicę jego urodzin.

Inne decyzje podjęte przez posłów w głosowaniach
Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Jana Szyszki.

Sejm wybrał zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu. Został nim Tomasz Rogoyski.

Posłowie zdecydowali też o zakończeniu na etapie pierwszego czytania prac nad projektem zmian w ustawie o podatku akcyzowym (druk nr 1369).

Ponadto Izba nie wyraziła zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Patryka Jakiego.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Drugiego dnia 38. Posiedzenia Sejmu posłowie wysłuchali też informacji rządu w sprawie stanu polskiej polityki zagranicznej wobec Unii Europejskiej, strategii w zakresie integracji Rzeczypospolitej Polskiej ze strefą euro i realizacji zobowiązań wynikających z ratyfikacji traktatu ateńskiego. O jej przedstawienie wnioskował Klub Poselski Nowoczesna. W imieniu rządu informację przedstawił wiceminister Konrad Szymański.

Kolejne, 39. posiedzenie Sejmu zaplanowano na 5-7 kwietnia br.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px