Log In

40. posiedzenie – podsumowanie prac Izby

Ostatni dzień 40. posiedzenia Sejmu zdominowały głosowania, w których posłowie zdecydowali o zmianach w przepisach 10 ustaw oraz uchwalili 5 nowych aktów prawnych. Miedzy innymi powołana zostanie Polska Agencja Antydopingowa oraz poprawione warunki do szybszego odzyskiwania bezprawnie utraconych dóbr kultury.

Ustawy przekazane do dalszych prac w Senacie

Sejm znowelizował ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Nowe regulacje przewidują ustanowienie programu „Doktorat wdrożeniowy”. Ma on ożywić współpracę i transfer wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Posłowie opowiedzieli się za nowelizacją Prawa pocztowego, która daje Poczcie Polskiej możliwość korzystania z unijnego programu pomocowego „Rekompensata dla Poczty Polskiej kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2013-2015”.

Sejm wprowadził też zmiany do: Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postepowania cywilnego oraz ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany przewidują, że przy zakładaniu spółki z o. o. przez internet nie będzie można stosować „zwykłego” podpisu elektronicznego, tylko kwalifikowany lub potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Decyzją posłów, na mocy uchwalonej nowelizacji Kodeksu postepowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, osoby, które nie ukończyły 18. roku życia będą mogły, za zgodą sądu, obserwować jako publiczność jawne rozprawy cywilne i administracyjne.

Nowe regulacje wprowadzono również do ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Mają one na celu racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej oraz równomierne wsparcie wszystkich jednostek.

Sejm uchwalił też ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Nowe przepisy wprowadzają szereg ułatwień dla poszkodowanych, którzy dochodzą roszczeń wobec sprawcy naruszenia prawa konkurencji, w tym nowy instrument w postaci wniosku o wyjawienie środka dowodowego.

Izba wprowadziła także zmiany do ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programu ROW na lata 2014-2020. Ustawa zmienia sposób finansowania realizacji zadań jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW).

Ponadto posłowie uchwalili nowelizację ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są związane z planowanym połączeniem Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego i utworzeniem państwowej instytucji kultury: Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

Posłowie zdecydowali też o upoważnieniu prezydenta do wypowiedzenia Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. Celem zmian jest wypowiedzenie konwencji z 1985 r., co umożliwi związanie Polski nowymi regulacjami przyjętymi 4 maja 2016 r. w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych.

Sejm uchwalił ustawę o wyrażeniu zgodę na ratyfikację przez prezydenta Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. Celem konwencji jest zapobieganie incydentom i zakłóceniom porządku publicznego stanowiącym zagrożenie dla życia i zdrowia osób uczestniczących w meczach piłki nożnej i innych imprezach sportowych.

Posłowie uchwalili ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie, która przewiduje powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA). Ma ona działać jako państwowa osoba prawna nadzorowana przez ministra sportu i turystyki. Zastąpi dotychczas funkcjonującą Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Nowa forma organizacyjna i prawna umożliwi uzyskanie dodatkowych środków na walkę z dopingiem w sporcie m.in. z organizacji międzynarodowych, pozwoli także na rozszerzenie zakresu działania.

Zgodnie z decyzją posłów lekarze będą mogli w nowy sposób uwierzytelniać zaświadczenia lekarskie wystawiane w formie elektronicznej. Sejm przegłosował bowiem nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Obok dotychczasowych form uwierzytelniania – kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP – lekarze będą mogli elektronicznie podpisać zaświadczenie z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sejm przegłosował też ustawę o restytucji narodowych dóbr kultury. Propozycja ta dotyczy transpozycji dyrektywy PE i Rady 2014/60/UE, której celem jest ochrona integralności dziedzictwa kulturowego każdego z państw członkowskich UE przez ułatwienie tym państwom dochodzenia zwrotu dóbr kultury, wyprowadzonych nielegalnie z ich terytorium na terytorium innego państwa członkowskiego.

W głosowaniach Izba zdecydowała również o uchwaleniu nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą m.in. architektury systemu informacji oświatowej – będzie ją stanowiła jedna baza danych, a komunikacja użytkowników z nią będzie się dobywać za pomocą aplikacji internetowej.

Sejm podjął dwie uchwały

Sejm uczcił 90. rocznicę urodzin pierwszego niekomunistycznego premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego – więcej w osobnym komunikacie.

Posłowie zdecydowali o zmianach w Regulaminie Sejmu – został on uzupełniony o tryb zgłaszania kandydatów oraz powoływania i odwoływania członków Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji

Inne decyzje podjęte przez posłów w głosowaniach

Decyzją posłów do dalszych prac w Komisjach: Spraw Zagranicznych i Ustawodawczej został skierowany  rządowy projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1385).

Posłowie zdecydowali też o kontynuowaniu prac nad projektem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w Komisji Finansów Publicznych (druk nr 1430).

Izba zdecydowała również o wyborze nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz dokonała zmian w składach osobowych 14 komisji sejmowych.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

W ostatnim dniu posiedzenia posłowie wysłuchali, na wniosek klubu PiS, informacji rządu w sprawie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Posłowie zadawali też ministrom pytania w sprawach bieżących.

Kolejne, 41. posiedzenie Sejmu, zaplanowano na 10-12 maja br.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px