Log In

44. posiedzenie Sejmu – podsumowanie pierwszego dnia obrad

W pierwszym dniu 44. posiedzenia Sejmu Izba zajmowała się m.in. propozycją ustawy dopuszczającą stosowanie marihuany w celach leczniczych, zmianami w programie „Rodzina 500 plus” oraz regulacjami dotyczącymi usunięcia komunistycznych pomników, obelisków czy tablic pamiątkowych. Sejm przeprowadził także debatę nad obywatelskim wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty. Na środę zaplanowano rozpatrzenie kolejnych projektów, głosowania – na czwartek.

Sejm rozpoczął prace od I czytania rządowego projektu nowelizacji ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druk nr 1625). Projekt wprowadza zmiany, które redukują niepożądane zjawiska powstałe w trakcie pierwszego roku realizacji rządowego Programu „Rodzina 500+”, takich jak: dopasowywanie dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie przez rodziców samotnego wychowywania dziecka, w celu wyłączenia drugiego z rodziców ze składu rodziny i jego dochodu, deklarowanie w oświadczeniach składanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczające się w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego, zaniżonego dochodu pozwalającego spełnić kryterium dochodowe. Niniejszy projekt doprecyzowuje niektóre przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców nietworzących rodziny, a także ujednolica i doprecyzowuje przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Proponowane rozwiązania ułatwią zakładanie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także wprowadzają dodatkowe ułatwienia w Karcie Dużej Rodziny. Propozycje zmian przedstawiła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Zgłoszone w dyskusji wnioski: o odrzucenie projektu oraz o dodatkowe skierowanie go do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zostaną rozstrzygnięte w głosowaniach.

Następnie w II czytaniu posłowie kontynuowali prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1561 i 1594). Projekt ma na celu wyeliminowanie sygnalizowanych przez inwestorów barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego (m.in. finansowanie wyłącznie lokali na wynajem bez możliwości finansowania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, bezwzględny warunek przeznaczenia minimum 50 proc. lokali dla osób wychowujących co najmniej jedno własne lub przysposobione dziecko), jak również problemów pojawiających się podczas eksploatacji lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach programu (m.in. obniżone limity dochodowe najemców w zasobach na wynajem, zaostrzone zasady podnoszenia czynszu osobom o dochodach przekraczających nawet nieznacznie limity określone ustawą). Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury przedstawił poseł Artur Soboń. W związku z poprawkami projekt trafił ponownie do komisji.

Również w II czytaniu posłowie pracowali nad senackim projektem nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druki nr 1538 i 1616). Projekt wprowadza instrumenty prawne, które umożliwią usunięcie z przestrzeni publicznej pomników i nazw promujących komunizm lub inny system totalitarny. Przewiduje także wprowadzenie zakazu wznoszenia takich obiektów i nadawania tego typu nazw. Zabezpieczeniem dla rozwiązań przewidzianych projektem jest przyznanie wojewodom kompetencji w zakresie usuwania pomników propagujących ustrój totalitarny. Warunkiem wydania takiej decyzji będzie pozytywna opinia IPN. Organem odwoławczym będzie minister kultury. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawił poseł Jacek Kurzępa. III czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Kolejnym tematem prac Sejmu było II czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych (druki nr 1324 i 1615). Projekt zakłada likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województwa. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawił poseł Andrzej Maciejewski. Do głosowania nad wnioskiem komisji o odrzucenie projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Następnie Sejm przeprowadził II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1494 i 1595). W projekcie określono nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Stworzono też podstawy do wymiany danych dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców między urzędami. Wprowadzone przepisy dostosowują krajowe prawo do unijnej dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich (spoza UE) w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Zgodnie z projektem, wprowadzony zostanie dodatkowy typ zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Dodatkowe zmiany mają na celu uszczelnienie procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) przez obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Nowe przepisy o dostępie cudzoziemców do pracy sezonowej będą dotyczyły obywateli wszystkich państw spoza UE i EOG. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła poseł Bożena Borys-Szopa. W dyskusji zgłoszono poprawki, którymi teraz zajmie się komisja.

W dalszej kolejności w II czytaniu posłowie debatowali nad poselskim projektem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 812, 812-A i 1270). Celem projektu jest uregulowanie zastosowania marihuany w celach medycznych. Projekt gwarantuje lekarzowi możliwość legalnego i kontrolowanego zastosowania w ramach praktyki zawodowej niezarejestrowanych przetworów z konopi u pacjentów, u których brak jest odpowiedzi na konwencjonalną farmakologię lub gdy jest ona zbyt obciążająca, o ile tylko wskazania wiedzy medycznej umożliwiają poprawę tym sposobem stanu zdrowia lub jakości życia pacjenta. Surowiec musi być sprowadzany z zagranicy. Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawił poseł Grzegorz Raczak. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Kolejnym punktem obrad było II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Głównym celem projektu nowelizacji ustawy jest zwiększenie przejrzystości działania polskich związków sportowych. Komisja zaproponowała do projektu poprawki polegające m.in. na dołączeniu kar dyscyplinarnych za doping w sporcie do kategorii obostrzeń obejmujących władze związków sportowych. Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przedstawił poseł Jarosław Szlachetka. W związku z poprawkami projekt trafił ponownie do komisji.

Ponadto posłowie w II czytaniu rozpatrzyli rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1403, 1403-A i 1620). Projekt wyposaża Generalnego Konserwatora Zabytków w silniejsze środki oddziaływania na organy terenowe – wojewódzkich konserwatorów zabytków, przy utrzymaniu dotychczasowego modelu zwierzchnictwa wojewody nad wojewódzkimi konserwatorami zabytków. Rozwiązanie służy poprawie efektywności działania wojewódzkich służb konserwatorskich. Projekt powołuje Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, który jest państwowym funduszem celowym. Środki Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków są przeznaczane na dofinansowanie: – nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa; – nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Dodatkowo nowa regulacja udziela tymczasowej ochrony zabytkom nieruchomym w toku postępowania o wpis do rejestru zabytków. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawił poseł Dariusz Piontkowski. Zgłoszonymi w dyskusji poprawkami zajmie się komisja pracująca nad projektem.

Kolejnym punktem obrad było Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku oraz komisyjnym projektem uchwały (druki nr 1458 i 1626), a także informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r. (druk nr 1461) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druk nr 1627) Sprawozdanie zawiera informacje o sposobie wykonywania ustawowych zadań KRRiT w 2016 r., w tym zadań dotyczących prowadzenia postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych, organizowania współpracy międzynarodowej, wydawania wykonawczych aktów prawnych stosownie do posiadanych upoważnień. Sprawozdania przedstawili: Przewodniczący KRRiT poseł Witold Kołodziejski oraz Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. W związku z poprawkami projekty uchwał trafią ponownie do komisji.

Ostatnim projektem nad którym pracował Sejm w tym dniu było I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624). Projekt wykonuje wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, eliminuje bariery w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich oraz przewiduje zmiany usprawniające funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych. Propozycje zmian przedstawił wiceminister infrastruktury i budownictwa Krzysztof Smoliński. Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Infrastruktury.

Posłowie debatowali również nad obywatelskim wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty (druk nr 1571). W imieniu grupy obywateli wniosek przedstawił Sławomir Broniarz. O reformie edukacji mówiła minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Do głosowania nad wnioskiem Sejm przystąpi w bloku głosowań.

W środę obrady rozpoczną się o godz. 9.00. W harmonogramie m.in. dalsze prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, zaostrzającą kary za znęcanie się nad zwierzętami. Sejm ma też pracować w I czytaniu nad rządowym projektem dotyczącym odpisów podatkowych dla firm kupujących nowe maszyny i urządzenia.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px