Log In

Zapowiedź 52. posiedzenia Sejmu

Na rozpoczynającym się w środę 52. posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m.in. podniesieniem nakładów na ochronę zdrowia oraz zwiększeniem uprawnień konsumentów w przypadku konieczności zwrotu towaru. Rozpoczęte zostaną też prace nad prezydenckimi propozycjami zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Izba pracować będzie także nad zwiększeniem udziału obywateli w życiu samorządowym i poprawie przejrzystości wyborów. Marszałek Sejmu otworzy obrady 22 listopada o godzinie 10:00, posiedzenie potrwa do piątku.

W porządku obrad jest omówienie trzech projektów uchwał okolicznościowych: w sprawie uczczenia pamięci gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci; upamiętnienia 650. rocznicy nadania przez Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian w Polsce; potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej.

Sejm przeprowadzi II czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1976). Proponowane przez Radę Ministrów rozwiązania gwarantują stopniowy wzrost środków na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2024. W przyszłym roku wydatki na ten cel nie będą mogły być niższe niż 4,67 proc. PKB i będą podnoszone corocznie, tak aby w roku 2024 finansowanie wyniosło 5,80 proc. PKB. Jak zapowiada rząd, dodatkowe środki przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności na skrócenie kolejek oraz na zapewnienie szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.

Większą ochronę praw konsumentów ma zapewnić projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego przedłożony przez Komisję ds. Petycji (druk nr 1912). Dzięki proponowanym przepisom, gdy sprzedawca wymieni konsumentowi wadliwy towar z tytułu rękojmi, termin jego odpowiedzialności wydłuży się. Okres rękojmi będzie więc liczony nie od chwili zakupu wadliwego towaru, lecz rozpocznie się z chwilą wydania produktu wolnego od wad, podobnie jak ma to miejsce w przypadku gwarancji.

Sejm będzie także kontynuował prace nad rządowymi projektami ustaw uszczelniających system podatkowy. Wyłudzeniom skarbowym ma zapobiec nałożenie nowych obowiązków na Szef Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1880), a firmy o największych przychodach oraz grupy kapitałowe będą upubliczniać dane o odprowadzonym podatku CIT (druk nr 1930). Izba przeprowadzi również II czytanie projektu nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa (druk nr 1965). Ustawa ma na celu stworzenie trwałego, systemowego instrumentu wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Izba rozpatrzy w I czytaniu przedstawione przez Prezydenta projekty ustaw o Sądzie Najwyższym (druk nr 2003) oraz o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2002, w dyskusji łącznej z projektem poselskim zawartym w druku nr 1697).

Proponowana w projekcie prezydenckim reforma Sądu Najwyższego zakłada m.in. wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej eliminującej orzeczenia sądów naruszające Konstytucję, prawo czy sprzeczne z treścią zebranego materiału dowodowego. W strukturze SN pojawią się nowe Izby: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna. Sędzia SN przechodzić ma w stan spoczynku w wieku 65 lat, a zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska będzie mógł wyrazić Prezydent.

Zaproponowana przez głowę państwa nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zmienia sposób wyboru jej członków. Zakłada m.in. możliwość zgłaszania kandydatów na sędziów-członków KRS także przez grupy obywateli. Członków KRS spośród grona sędziów wybierać będzie Sejm większością 3/5 głosów. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego projekt zakłada odstąpienie od wyboru członków Rady, którzy są sędziami, na indywidualne kadencje – będą wybierani na wspólną 4-letnią kadencję. Projekt ma również na celu poprawę reprezentatywności KRS przez zwiększenie udziału w niej sędziów niższych szczebli instancyjnych, a także większą transparentność prac Rady.

Grupa posłów przedłożyła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – posłowie zapoznają się z nim w I czytaniu. Dzięki proponowanym przepisom ma wzrosnąć rola społeczności lokalnej w funkcjonowaniu oraz kontroli nad władzą samorządową. Wejście w życie projektu ma zwiększyć transparentność procesu wyborczego i ograniczyć możliwość potencjalnych nadużyć. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz proporcjonalność wyborów do rad gmin. Wzmocniona i uregulowana na poziomie ustawowym zostanie instytucja budżetu obywatelskiego, obowiązkowe będzie transmitowanie sesji rad i sejmików, zwiększą się kompetencje kontrolne radnych, obywatele dostaną prawo wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Przejrzystość procesu wyborczego wzrośnie m.in. dzięki obowiązkowi transmitowania prac obwodowych komisji wyborczych, wzrostowi roli mężów zaufania, zmianie trybu prac komisji obwodowych. Powstaną nowe niezależne organy wyborcze: obwodowy i powiatowy komisarz wyborczy. Przejmą one niektóre kompetencje dotąd wykonywane przez polityków lokalnych, często zainteresowanych wynikiem wyborów. Projekt zakłada także nową organizację Państwowej Komisji Wyborczej, która ma wejść w życie po zakończeniu bieżącej kadencji Sejmu.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px