Log In

GAZ-SYSTEM KONSULTUJE Z RYNKIEM PLAN ROZWOJU SIECI PRZESYŁOWEJ

Trwają konsultacje „Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2020–2029”. Do 7 lutego br. uczestnicy rynku mogą zgłaszać uwagi w zakresie planowanych inwestycji infrastrukturalnych.

Zależy nam, aby projektowane inwestycje w pełni odpowiadały oczekiwaniom obecnych i przyszłych użytkowników krajowego systemu przesyłu gazu. Zachęcamy uczestników rynku do aktywnego udziału w konsultacjach i zgłoszenia ewentualnych uwag do planowanych w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego projektów. Informacje te pozwolą nam uwzględnić potrzeby biznesowe klientów w procesach inwestycyjnych GAZ-SYSTEM oraz rozwijać infrastrukturę zgodnie z oczekiwaniami rynku – mówi Sławomir Sieradzki, Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu w GAZ-SYSTEM.

Realizacja inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury przesyłowej to długotrwały i złożony proces, który od momentu rozpoczęcia fazy projektowania do przekazania gazociągu do eksploatacji może trwać nawet 5 lat, dlatego też z perspektywy operatora kluczowa jest dobra współpraca i dialog z użytkownikami systemu prowadzony już na etapie powstawania Planu Rozwoju – dodaje dyrektor Sieradzki.

W opublikowanym Planie Rozwoju na lata 2020-2029 GAZ-SYSTEM zakłada realizację ponad 30 kluczowych inwestycji, dzięki którym długość krajowej sieci przesyłowej wzrośnie z obecnych 11 tys. km do ok. 14,8 tys. km. W dokumencie wyróżniono dwie perspektywy czasowe: do 2023 i do 2029 r.

Pierwsza obejmuje kontynuację rozpoczętych programów inwestycyjnych zdefiniowanych w poprzednim planie na lata 2018-2027, w szczególności związanych z dywersyfikacją dostaw gazu ziemnego do Polski tj. program Baltic Pipe, rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, powstanie połączenia z Litwą czy też budowa Korytarza Północ-Południe, w skład którego wchodzi m.in. uruchomienie połączenia ze Słowacją. Natomiast druga (do 2029 r.) uwzględnia zadania inwestycyjne, których realizacja będzie zależna od stopnia rozwoju rynków gazu w Polsce i w regionie.

W Planie przedstawiono również dwa warianty wzrostu zapotrzebowania na realizację usługi przesyłu gazu ziemnego. Zgodnie z założeniami prognozy umiarkowanego wzrostu w 2029 r. transport gazu krajową siecią może ulec zwiększeniu o 2,9 mld. m3 rocznie. Natomiast przy spełnieniu wszystkich czynników stanowiących podstawę prognozy optymalnego rozwoju, do których zalicza się m.in. rozwój energetyki gazowej, przesył gazu ziemnego może wzrosnąć nawet o 8,4 mld. m3 gazu rocznie, co oznacza, że w 2029 r. przez polski system przesyłowy zostanie przetransportowane nawet 27,3 mld. m3  paliwa gazowego.

Zgodnie z zapisami art. 16 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rozdziałem 4 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ–SYSTEM S.A. sporządza plan w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na okres 10 lat. Plan podlega aktualizacji co dwa lata.

Obecni i potencjalni użytkownicy systemu przesyłowego mogą zapoznać się z projektem Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na stronie internetowej GAZ-SYSTEM.

Uwagi można zgłaszać do 7 lutego 2019 r. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: planrozwoju@gaz-system.pl.

Kolejnym etapem opracowywania Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju będzie przeanalizowanie otrzymanych uwag, sugestii i oczekiwań oraz przedstawienie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju do uzgodnienia.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px