Log In

Podsumowanie 63. posiedzenia Sejmu

Sejm podczas 63. posiedzenia (5 – 7 i 20 października) uchwalił ustawy chroniące odbiorców przed wysokimi cenami prądu i węgla. W 2023 r. dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla samorządów i instytucji użyteczności publicznej obowiązywać będą ceny maksymalne energii elektrycznej. Z kolei gminy będą mogły uczestniczyć w dystrybucji węgla dla potrzeb gospodarstw domowych, sprzedając go mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł brutto za tonę. Izba rozpoczęła też prace nad projektem ustawy budżetowej na rok 2023 oraz powołała Iwonę Dudę i Gabrielę Masłowską na nowych członków Rady Polityki Pieniężnej.

Uchwalone ustawy

Uchwalona w trybie pilnym ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, zgodnie z uzasadnieniem, zwiększy bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych, niektórych podmiotów świadczących usługi użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorców m.in. przez zapewnienie im cen prądu na poziomie umożliwiającym opłacenie rachunków. Ustawa ustanawia ceny maksymalne energii elektrycznej. Wyniosą one 785 zł za MWh w przypadku samorządów, odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorców oraz 693 zł za MWh w przypadku gospodarstw domowych. Ceny maksymalne w rozliczeniach dla gospodarstw domowych obowiązywać będą od momentu przekroczenia limitu w wysokości 2 MWh, przyznanego na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (dla gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez osoby z niepełnosprawnościami limit wynosi 2,6 MWh, a dla gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny – 3 MWh). W ramach limitów gospodarstwa domowe w 2023 r. za prąd płacić będą cenę obowiązującą w 2022 r. Ceny maksymalne dla pozostałych odbiorców obowiązywać będą za okres 1 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r. a w przypadku umów zawartych po 23 lutego 2022 r. – również za okres od początku obowiązywania umowy do 30 listopada 2022 r.

Do oszczędzania energii mają zachęcić upusty. Przysługiwać one będą odbiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zużyją maksymalnie 90 proc. energii zużytej średnio w ciągu roku w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. i wyniosą 10 proc. wartości rachunku za energię elektryczną w roku 2023. Podmiotom stosującym ceny maksymalne przysługiwać będzie rekompensata wypłacana przez spółkę Zarządca Rozliczeń S.A., finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Także w trybie pilnym Sejm rozpatrzył projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Uchwalona ustawa umożliwi gminom kupno węgla kamiennego w celu odsprzedaży go uprawnionym mieszkańcom. Cena zakupionego w ten sposób przez gminy węgla nie będzie mogła przekroczyć 1,5 tys. zł brutto za tonę. Gminy będą mogły dokonywać także wspólnych zakupów węgla. Jeśli gmina nie zawrze umowy z podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu, jego sprzedaż po preferencyjnych cenach będzie mogła być prowadzona przez gminę sąsiednią lub inny podmiot. Cena, po jakiej gminy będą mogły sprzedawać węgiel uprawnionym mieszkańcom, nie może przekroczyć 2 tys. zł brutto za tonę. Jak wynika z załączonego do uzasadnienia projektu rozporządzenia, gospodarstwa domowe będą uprawnione do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w 2022 r. oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Zakup preferencyjny będzie możliwy po złożeniu wniosku do gminy, a uprawnione do niego będą gospodarstwa domowe, którym przysługuje prawo do dodatku węglowego. Różnicę w cenie podmiotom wprowadzającym do obrotu węgiel będzie pokrywać spółka Zarządca Rozliczeń S.A. Rekompensaty będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Do zakupów realizowanych w drodze ustawy nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych.

Powyższe ustawy Izba uchwaliła 20 października, pozostałe akty prawne Sejm uchwalił 6 i 7 października.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie ma na celu zlikwidowanie zjawiska udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim m.in. przez obniżenie pozaodsetkowych kosztów pożyczek konsumenckich, takich jak marże, prowizje, opłaty dodatkowe i ubezpieczenia. Przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty limit dodatkowych opłat będzie ograniczony do 20 proc. kwoty pożyczki w skali roku. Udzielenie pożyczki konsumenckiej zależeć będzie od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Instytucje pożyczkowe objęte zostaną nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Ustawa w kompleksowy sposób nowelizuje odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego, Prawa bankowego i ustawy o kredycie konsumenckim.

Sejm uchwalił ustawę o Centralnym Azylu dla Zwierząt. Będzie on instytucją przeznaczoną do czasowego przetrzymywania zwierząt należących do gatunków objętych ochroną, gatunków zagrożonych wyginięciem, inwazyjnych gatunków obcych oraz gatunków niebezpiecznych. Centralny Azyl będzie zapewniał tymczasowe schronienie i opiekę zwierzętom, które z różnych przyczyn (np. podczas toczących się postępowań sądowych lub administracyjnych) zostały odebrane posiadaczom lub w inny sposób weszły w posiadanie służb publicznych. Przepisami ustawy objęte zostaną także zwierzęta z gatunków niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka, które przetrzymywane były w cyrkach. CA będzie pełnił także funkcję ośrodka koordynującego rozdysponowanie zwierząt, które mogłyby zostać przekazane do ogrodów zoologicznych czy ośrodków hodowlanych. Do zadań powstającej instytucji należeć będzie także transport przyjętych do niej zwierząt oraz wprowadzanie ich do środowiska lub przekazywanie innym instytucjom po upływie okresu pobytu w Centralnym Azylu.

Dzięki ustawie o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń możliwe będzie przeprowadzanie treningów oraz pozorowanych i prawdziwych akcji ratowniczych w lesie z udziałem psów. Ustawa wyłącza psy uczestniczące w tego rodzaju działaniach spod ogólnego zakazu puszczania psów luzem w lesie.

Celem ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest, zgodnie z brzmieniem uzasadnienia projektu, usprawnienie działania Instytutu przez uzupełnienie obowiązujących przepisów. Potrzeba zmian wynikła z doświadczeń zebranych podczas jego bieżącego funkcjonowania. Zmiany dotyczą m.in. sposobu protokołowania posiedzeń Rady Instytutu, obsługi administracyjno-biurowej. Doprecyzowano także zakres działania instytutu oraz krąg instytucji, z którymi może współpracować w wykonywaniu swoich zadań. Instytut będzie mógł także prowadzić działalność wydawniczą polegającą na wydawaniu bezpłatnych oraz odpłatnych publikacji dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. W ustawie przewidziano ponadto zwiększenie maksymalnego limitu wydatków przewidzianych na finansowanie działań Instytutu w latach 2023-2026.

Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe wydłuża termin przedawnienia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. Ustawa definiuje także w wyczerpujący sposób samo pojęcie zgodności towaru z umową, stanowiąc jednoznacznie, że obejmuje ona nie tylko wady fizyczne, ale i wady prawne towaru. Uchwalone przepisy ustanawiają także hierarchię środków ochrony konsumenta: w pierwszej kolejności będzie on miał prawo domagać się przywrócenia zgodności towaru z umową przez jego naprawę lub wymianę, a dopiero w dalszej kolejności (np. jeśli naprawa czy wymiana okażą się  nieopłacalne) będzie mógł żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Przepisy ustawy obejmują także kwestie zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz środki ochrony prawnej w przypadku nieprawidłowości w wykonywaniu umowy.

Uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych jest pierwszym etapem implementacji tzw. unijnego pakietu prawa spółek. Do najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą należą ułatwienia w rejestracji lub składaniu dokumentów do KRS. W tym celu na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zostaną umieszczone wzory umów i informacji o zasadach rejestracji spółek. Ułatwienia w rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością on-line obejmą stworzenie możliwości dokonywania rozliczeń wpłat na udziały przy użyciu usługi płatniczej przez Internet. Ponadto użytkownicy obcojęzyczni uzyskają dostęp do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym dzięki systemowi integracji rejestrów. System ten umożliwi też rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich UE.

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wykonuje przepisy UE i ma na celu zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa umożliwi dostosowanie systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do nowych zadań, m.in. przez zapewnienie kompatybilności z systemami informatycznymi związanymi z ochroną zdrowia zwierząt. Uchwalone przepisy przewidują także rezygnację z paszportów dla bydła w obrocie krajowym. Ustawa wprowadza również rozwiązania ułatwiające walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Ustawa o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego przewiduje utworzenie instytucji, do zadań której należeć będą m.in. wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego, promocja języka polskiego jako języka ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, a także upowszechnianie języka polskiego jako języka obcego. Instytut będzie m.in. ustanawiał i finansował przedsięwzięcia na rzecz wspierania języka polskiego za granicą oraz nieodpłatnie użyczał nieruchomości zakupionych przez Instytut i przeznaczonych na realizację jego zadań. Nadzór nad działalnością placówki sprawować będzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów dotyczy gruntów, które zostały objęte procesem scaleniowym, proces ten faktycznie został dokonany, jednak formalnie postępowanie scaleniowe nie zostało zakończone. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, ustawa pozwoli na wyeliminowanie stanu niepewności prawnej wywołanego przedłużającymi się postępowaniami scaleniowymi, które znacząco ograniczają lub wręcz uniemożliwiają obrót prawny nieruchomościami.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw przewiduje zwiększenie w bieżącym roku limitu wydatków na realizację zadań z zakresu repatriacji o kwotę 15 mln zł, do wysokości 60 mln 757 tys. zł.  Pozwoli to na zapewnienie warunków do osiedlenia się w Polsce większej liczbie osób oczekujących na powrót do kraju przodków.

Ustawa o wypowiedzeniu Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzonych w Lizbonie 17 grudnia 1994 r. wyraża zgodę na wypowiedzenie przez prezydenta aktu prawnego uznanego za sprzeczny z prawem UE. Chodzi o wyeliminowanie klauzuli rozstrzygania sporów, pozwalającej na pozywanie przez inwestorów z państw będących stronami traktatu innych państw-stron w przypadku państw członkowskich UE.

Stanowiska Senatu

Sejm odrzucił uchwałę Senatu odrzucającą ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ustawa ta przewiduje utworzenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), który będzie zbierał i nieodpłatnie udostępniał zainteresowanym informacje o punktach adresowych, w których dostępny lub planowany jest stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Posłowie przyjęli część zgłoszonych przez Senat poprawek do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone poprawki m.in. umożliwiają udzielenie przez właściwego ministra dofinansowania ze środków Funduszu Pracy wydatków ponoszonych przez samorządy na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ustawa ma na celu wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz poprawę sytuacji pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Sejm uwzględnił część poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, wśród nich przewidującą, że charakterystyki energetyczne przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Izba przyjęła także poprawki o charakterze doprecyzowującym i legislacyjnym, do ustaw: o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami, o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Posłowie odrzucili senackie poprawki do ustawy o medycynie laboratoryjnej.

Pierwsze czytania

Izba przeprowadziła I czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Przedstawiony projekt zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 604 mld 690 mln 746 tys. zł, wydatki – 672 mld 690 mln 746 tys. zł, co oznacza deficyt na kwotę nie większą niż 68 mld zł.
W 2023 r. zakłada się zwiększenie finansowania potrzeb obronnych 2,2% PKB do 3 proc. PKB, zapewnienie środków na kluczowe programy społeczne (w tym „Rodzina 500+”, „Dobry Start”, rodzinny kapitał opiekuńczy), wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia, waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2023 r. na poziomie 113,8 proc., a także wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz dla nauczycieli na poziomie 7,8 proc.
W przedłożonym projekcie rząd prognozuje ponadto, że wzrost gospodarczy wyniesie 1,7 proc. PKB, a średnioroczna inflacja osiągnie 9,8 proc., jak zastrzeżono w uzasadnieniu projektu, „przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym”. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec roku 2023 wynieść ma 5,4 proc.

Równolegle z projektem ustawy budżetowej Sejm rozpatruje także projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (tzw. ustawy okołobudżetowej) – I czytanie obu dokumentów odbyło się łącznie. Projekt ten jest ściśle związany z rządowym projektem ustawy budżetowej i przewiduje zmiany przepisów obowiązujących ustaw w celu jej prawidłowego wykonania.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu, zgodnie z uzasadnieniem, wzmocnienie ochrony osób doznających przemocy w rodzinie przez dodanie nowych instrumentów oraz usprawnienie postępowania i zwiększenie skuteczności już funkcjonujących rozwiązań. Projekt ma także na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule 11 maja 2011 r. Propozycja rządowa przewiduje m.in. możliwość izolacji osoby stosującej przemoc domową, gdy swoim zachowaniem stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, także poza wspólnie zajmowanym mieszkaniem. Policja i Żandarmeria Wojskowa uzyskają uprawnienia do wydania natychmiastowego zakazu zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą w rodzinie na określoną w metrach odległość, zakazu kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą domową oraz wstępu i przebywania w jej miejscu pracy lub na terenie szkoły czy placówki oświatowej itp., do których uczęszcza. Ponadto szersze uprawnienia do wydawania tego typu zakazów otrzymają sądy. Będą one stosowane m.in. w przypadku nękania za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość, wzbudzającego uzasadnione poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie naruszającego prywatność. Sądowy zakaz wstępu i przebywania będzie mógł objąć także miejsca, w których osoba dotknięta przemocą zwykle lub regularnie przebywa.

Rządowy projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych wprowadza do polskiego prawa instytucję kooperatywy mieszkaniowej jako jednej z form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Formuła kooperatywy mieszkaniowej zakłada inicjowanie procesu inwestycyjnego przez grupę przyszłych mieszkańców. Osoby te biorą także czynny udział w procesach decyzyjnych dotyczących projektowania i realizacji inwestycji. Unormowanie prawne instytucji kooperatywy poprawi bezpieczeństwo uczestników tego typu przedsięwzięć, pozwoli także na większy udział samorządów gminnych w ich wspieraniu. Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, koszty inwestycji prowadzone w formule kooperatywy, dzięki możliwości samodzielnego wykonywania części prac, mogą być nawet 20-30 proc. niższe od ceny nabycia mieszkania na rynku deweloperskim.
W formule kooperatywy działać będą mogły co najmniej trzy osoby fizyczne, będące stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej. Kooperatywa będzie miała na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych uczestników, a zatem nie będzie co do zasady nastawiona na zysk. Kooperatywa będzie mogła nabyć nieruchomość gruntową i zbudować na niej budynek wielorodzinny (co najmniej jeden), zespół budynków jednorodzinnych, lub też nabyć nieruchomość zabudowaną co najmniej jednym budynkiem, by przeprowadzić w nim roboty remontowe. Ustawa zmienia także zasady gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, dostosowując je do sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych. Nowelizacja umożliwi m.in. wniesienie większego wkładu własnego, uchyla przepis o minimalnej wysokości gwarancji, podnosi także limit ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym. Dzięki tym rozwiązaniom z programu będzie mogło skorzystać więcej osób.

Przedstawiony przez Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych przewiduje nowelizację kilkunastu aktów prawnych. Projekt przewiduje m.in. zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, wśród nich wprowadzenie zasady ostateczności decyzji spełniających w całości żądanie strony, dzięki czemu wnoszący nie będzie musiał oczekiwać na ich uprawomocnienie. Z Kodeksu wykroczeń usunięta zostanie kara za brak oświetlenia tabliczki z numerem budynku. Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwolą m.in. na sprzedaż piwa i wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% w lokalach na dworcach kolejowych i autobusowych. Zmiana w ustawie o lasach zliberalizuje obrót gruntami przez ograniczenie przysługującego Skarbowi Państwa prawa pierwokupu gruntów leśnych, jeżeli są one położone w całości w granicach administracyjnych miasta lub których powierzchnia nie przekracza 1 ha. Ograniczony zostanie zakaz wykonywania polowań w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia. Będzie on obowiązywał wyłącznie w przypadku braku zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. Zmiana w prawie energetycznym nałoży na dystrybutorów energii obowiązek budowy przyłącza gazowego w przypadku braku zapewnionego finansowania takiej inwestycji. Koszty inwestycji przyłączeniowej w takich przypadkach będzie mógł pokrywać inwestor. Zmiana w ustawie o ochronie przyrody ułatwi usuwanie drzew, które rosną na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych, jeśli są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. O 20 cm w stosunku do aktualnie obowiązujących wymiarów zwiększony zostanie obwód pnia drzewa, powyżej którego wymagane jest dokonanie zgłoszenia wycinki. Skrócone zostaną także terminy na rozpatrzenie zgłoszenia. Dzięki zmianie w Prawie przedsiębiorców podniesiona o 100 proc. zostanie kwota przychodów, do której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Zmiany w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przewidują m.in. zwiększenie z 20 do 40% maksymalnej powierzchni usługowej lub handlowej w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej na podstawie ustawy. Inwestycje mieszkaniowe w ramach przepisów zmienianej ustawy będą mogły powstawać na terenach wykorzystywanych dotąd w celach usługowych lub handlowych (np. w byłych galeriach handlowych lub biurowcach). Na inwestorów nałożony zostanie obowiązek zapewnienia minimalnego udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego wynoszącego co najmniej 25 proc. powierzchni terenu inwestycji mieszkaniowej, przy czym co najmniej 50% tego terenu stanowić ma ogólnodostępny, nieogrodzony urządzony teren wypoczynku oraz rekreacji lub sportu. Inwestor będzie także zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych w liczbie stanowiącej 1,5-krotność liczby mieszkań zrealizowanych w ramach inwestycji (powyższe wymogi będą łagodniejsze w przypadku inwestycji powstających w strefie śródmiejskiej).

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Przedstawiona podczas 63. posiedzenia Sejmu informacja bieżąca dotyczyła gospodarczych i społecznych skutków drożyzny, w szczególności wysokich cen energii elektrycznej i gazu oraz rosnących kosztów utrzymania, a także przeciwdziałania dalszym wzrostom cen. O przedstawienie informacji wnosił Klub Poselski Lewica.

Przedstawiciele rządu odpowiadali na pytania w sprawach bieżących, dotyczące m.in. dystrybucji jodku potasu na terenie Polski, projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, planowanych wzrostów cen biletów w publicznym transporcie zbiorowym oraz działań rządu w tym zakresie oraz otwarcia rurociągu gazowego Baltic Pipe.

Sprawozdanie z działalności PIP

Izba zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r. przedstawionym przez Głównego Inspektora Pracy. Sejm w głosowaniu przyjął dokument do wiadomości.
 
Powołanie członków RPP

Sejm powołał Iwonę Dudę i Gabrielę Masłowską w skład Rady Polityki Pieniężnej. Nowo powołani członkowie RPP złożyli przed Izbą przysięgę.

Ślubowanie poselskie

Ślubowanie złożył Krzysztof Głuchowski, który mandat poselski objął w miejsce powołanej do RPP pos. Gabrieli Masłowskiej.

Pozostałe decyzje Sejmu

Izba dokonała zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px