Log In

Podsumowanie 74. posiedzenia Sejmu

Sejm podczas trzydniowego 74. posiedzenia (12-14 kwietnia) uchwalił m.in. przepisy realizujące program „Pierwsze Mieszkanie”, uregulował kwestie udzielania pożyczek lombardowych, wprowadził także przepisy poprawiające bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów zamawianych przez aplikacje. Posłowie rozpoczęli także prace nad projektem ustawy wprowadzającej świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Izba wysłuchała także tzw. exposé Ministra Spraw Zagranicznych i przeprowadziła debatę o polskiej polityce zagranicznej. Ślubowanie złożyła Iwona Kurowska, która w ławach poselskich zastąpiła Marka Zagórskiego. Sejm chwilą ciszy uczcił też pamięć zmarłych w ostatnim czasie byłych posłów: Aleksandra Łuczaka, Ireneusza Skubisa, Pawła Śpiewaka i Andrzeja Zarębskiego.

Uchwalone ustawy

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe realizuje założenia programu „Pierwsze Mieszkanie”. Uchwalone przepisy uzupełniają obecnie istniejące formy realizowania  polityki mieszkaniowej o nowe instrumenty wspierające gospodarstwa domowe. Ustawa przewiduje pomoc w formie wspierania oszczędzania na cele mieszkaniowe związane z pozyskaniem pierwszego własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych udzielanych na ten cel. Ustawa zabezpiecza także inwestorów budujących mieszkania w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa społecznego czynszowego oraz najemców takich mieszkań przed konsekwencjami wzrostu obciążeń wynikających ze wzrostu stóp procentowych. W ustawie przewidziano także wsparcie dla najemców korzystających z dopłat na podstawie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.
Program wsparcia oszczędzania na cele mieszkaniowe adresowany jest do osób fizycznych, które nie posiadają i nie posiadały prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, ani nie przysługuje i nie przysługiwało im spółdzielcze prawo do takiego lokalu lub domu. Wyjątek stanowić będą rodziny z co najmniej dwójką dzieci, które posiadają tytuł do lokalu lub domu o powierzchni niewystarczającej do zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych. Konto lub lokatę mieszkaniową będzie mogła posiadać osoba w wieku od 13. do 45. roku życia. Okres prowadzenia konta nie będzie mógł być dłuższy niż 10 lat i trzy miesiące, licząc od początku roku następnego od roku założenia konta, a warunkiem jego prowadzenia jest comiesięczna wpłata na rachunek w wysokości od 500 do 2000 zł (z możliwością pominięcia jednej wpłaty w ciągu roku). Wsparcie w formie premii przysługiwać będzie osobom, które po okresie systematycznego oszczędzania zrealizują jeden z określonych w ustawie celów mieszkaniowych, tj. m.in. budowę domu jednorodzinnego wraz z kosztami wykończenia, nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej tego domu, nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wraz z kosztami wykończenia, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Ustawa wprowadza także przepisy określające zasady udzielania kredytów mieszkaniowych z prawem dopłaty do rat, pod nazwą „bezpieczny kredyt 2 proc.”. Będzie to kolejny obok obecnie istniejącego rodzinnego kredytu mieszkaniowego instrument wsparcia, a spełniający ustawowe kryteria kredytobiorca będzie mógł wybrać jedno z proponowanych rozwiązań. Bezpieczny kredyt 2 proc. udzielany będzie do końca roku 2027, co, jak wskazano w uzasadnieniu projektu, jest odpowiedzią na problemy rynku związane z wojną na Ukrainie (tj. wysokie oprocentowanie i spadek zdolności kredytowej). Maksymalna wysokość wkładu własnego wyniesie 200 tys. zł. Także ten instrument będzie przysługiwał osobom, które nie posiadają i nie posiadały prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani nie przysługuje im i nie przysługiwało spółdzielcze prawo dotyczące do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Ustawa określa górną granicę wieku kredytobiorcy – 45 lat. Kwota bezpiecznego kredytu 2 proc. nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł (600 tys. zł w przypadku gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko), a jego roczne oprocentowanie będzie stałe i ustalane raz na 60 miesięcy. Dopłata do kredytu obejmie pierwszych 120 miesięcznych rat i będzie stanowiła różnicę między średnim oprocentowaniem nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych o okresowo stałej stopie procentowej skorygowanym o współczynnik odzwierciedlający składnik marży, a oprocentowaniem kredytu wynoszącym 2 proc.

Premia oszczędnościowa, dochody z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie mieszkaniowym oraz dopłaty do rat bezpiecznego kredytu 2 proc. zostaną zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa wyeliminuje także możliwość handlu cesjami umów rezerwacyjnych, deweloperskich i innych umów o takim charakterze.

W ustawie zawarto także przepisy dotyczące rekompensat z budżetu państwa dla przedsiębiorców w przypadku czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym. Będą one przysługiwać osobom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie: gastronomii, wymiany walut, sprzedaży detalicznej oraz – także w przypadku rolników – świadczenia usług hotelarskich. Warunkiem uzyskania rekompensaty jest spadek przychodów w miesiącu, w którym obowiązywało czasowe zawieszenie ruchu, o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch poprzedzających miesięcy albo w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Przedsiębiorca nie może też zalegać z płatnościami podatkowymi i na ubezpieczenia społeczne.

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej reguluje zasady wykonywania działalności lombardowej, zawierania umów konsumenckiej pożyczki lombardowej oraz umów sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego. Określone zostały także prawa i obowiązki konsumenta związane z umową konsumenckiej pożyczki lombardowej oraz obowiązki przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową. Celem uchwalonych rozwiązań jest ograniczenie szarej strefy i wprowadzenie monitoringu rynku pożyczek lombardowych oraz wzrost poziomu ochrony konsumentów. Działalność lombardowa została zdefiniowana w ustawie jako działalność gospodarcza polegająca na zawieraniu umów sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego. Działalność ta będzie prowadzona wyłącznie w formie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym na poziomie 50 tys. zł lub spółki akcyjnej). Wprowadzony został obowiązek rejestracji tego rodzaju działalności w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ustawa wprowadza także definicję umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej jako nowego rodzaju umowy. Aby uniknąć obchodzenia przepisów, w ustawie zdefiniowane zostało także zabezpieczenie lombardowe jako zabezpieczenie wykonania umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej. Ustawa ogranicza również maksymalną wysokość odsetek pobieranych przez lombardy do poziomu określonego w Kodeksie cywilnym, a wysokość kosztów pozaodsetkowych nie będzie mogła przekroczyć 45 proc.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw znosi opłatę ewidencyjną pobieraną przez organy jednostek samorządu terytorialnego w związku z czynnościami urzędowymi w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Opłata ewidencyjna nie będzie także pobierana przy przeprowadzaniu badania technicznego.
Ustawa zmienia także przepisy ustawy o transporcie drogowym. Celem tej nowelizacji jest podniesienie bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych. Uchwalone przepisy nakładają na przedsiębiorców pośredniczących w przewozach drogowych obowiązek podejmowania działań takich jak rzetelna weryfikacja tożsamości osoby prowadzącej pojazd, jej uprawnień do kierowania oraz niekaralności. Osoba poddawana weryfikacji będzie musiała stawić się osobiście, a weryfikacja będzie potwierdzana przez wykonanie zdjęcia. Przedsiębiorca będzie również uprawniony do weryfikowania, czy osoba faktycznie wykonująca przewóz jest osobą, za którą się podaje. Ustawa zobowiązuje przedsiębiorcę do gromadzenia kompletu danych dotyczących osób realizujących przewozy, co pozwoli na szybkie zidentyfikowanie sprawcy ewentualnego nadużycia. Dane te będą mogły być przekazywane innym przedsiębiorcom. Weryfikacja kierowcy za pomocą zdjęcia będzie także dokonywana podczas samego przewozu z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób, nie rzadziej niż raz na 100 przewozów. Ujednolicone zostaną także wymagania dla kierowców wykonujących przewozy taksówkami oraz kierowców wykonujących przewozy okazjonalne. Przedsiębiorcy będą mieli 3 miesiące na dokonanie weryfikacji osób, z którymi rozpoczęły współpracę przed wejściem ustawy w życie.
Sejm postanowił także, że informacje o otrzymanej liczbie punktów karnych mają być usuwane po roku, a nie jak obecnie dwóch latach. Nie częściej niż raz na pół roku kierowcy będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, co pozwoli obniżyć liczbę punktów karnych o 6.

Ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przewiduje przyznanie waloryzowanego świadczenia w wysokości 300 zł miesięcznie osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji nie krócej niż 8 lat i osiągnęły wymagany wiek 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Ustawa co do zasady obejmuje zakresem sołtysów, którzy swoją funkcję pełnili po przemianach ustrojowych, tj. zostali wybrani na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Świadczenie będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i corocznie waloryzowane. Uchwalona ustawa jest wynikiem łącznego rozpatrywania rządowego projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, poselskiego projektu ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących przewiduje, że budowa i utrzymanie tego rodzaju elektrowni będą inwestycjami celu publicznego. Pozwoli to uprościć i usprawnić wymagane procedury administracyjne. Dzięki uchwalonej ustawie przepisy dotyczące budowy i utrzymania elektrowni szczytowo-pompowych będą zawarte w jednym akcie prawnym.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym obejmie ochroną prawną przynależną funkcjonariuszowi publicznemu osoby wykonujące przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym podczas kierowania środkami transportu i w związku z kierowaniem nimi. Dzięki temu szczególna ochrona prawnokarna dotyczyć będzie m.in. nietykalności cielesnej, życia, zdrowia i godności osobistej kierowców, motorniczych i innych osób wykonujących przewozy. Przepisy ustawy objęły także osoby bezpośrednio związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych (m.in. maszynistów, dyżurnych ruchu, dróżników) oraz członków obsady pociągów.

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 ustanawia organ, którego zadaniem będzie zbadanie i opisanie wpływów rosyjskich na działalność funkcjonariuszy publicznych oraz kadrę kierowniczą wyższego szczebla spółek Skarbu Państwa, jak i innych osób, które w istotny sposób (np. w sferze medialnej czy społecznej) wpływały na bezpieczeństwo wewnętrzne RP, wzruszenie wydanych decyzji administracyjnych, które zostały wydane wskutek wpływów rosyjskich na szkodę interesu RP oraz zastosowanie środków zaradczych, mających na celu ograniczenie dostępu do newralgicznych informacji, ważnych stanowisk, czy do broni osobom, które działały pod wpływem rosyjskim. W skład komisji wejdzie 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a jej pracami kierować ma przewodniczący wybierany spośród członków komisji.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt o pierwotnym numerze druku 3030) nakłada na dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w Polsce obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i odbiorców płatności.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt o pierwotnym numerze druku 3025) przewiduje wprowadzenie tzw. pakietu Slim VAT 3, tj. dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług (VAT). Ustawa m.in. podwyższa limit sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro (obecnie wynosi on 1,2 mln euro), wprowadza możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży i liberalizuje warunki szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych. Ustawa zakłada także wprowadzenie do systemu finansów publicznych przeglądów wydatków.

W trakcie prac legislacyjnych Sejm wprowadził poprawki do projektu. Jedna z nich zakłada, że w przypadku małżonków uzyskujących przychody z najmu, limit 100 tys. zł, powyżej którego obowiązuje wyższa stawka podatkowa (12,5 proc), będzie dotyczył każdego z nich osobno. Dotychczas limit obejmował łączne przychody obojga małżonków. Inna z przyjętych poprawek zakłada poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, o dziadków opiekujących się niepełnosprawnym wnukiem. Ustawa zmienia także zasady przyznawania ulgi na dziecko. Limit dochodów (łącznie 112 tys. rocznie), którego przekroczenie pozbawia prawa do ulgi rodziców wychowujących jedno dziecko, nie będzie dotyczył rodziców dziecka niepełnosprawnego.  W ustawie zmieniono także przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn, m.in. podwyższeniu ulegną progi, po przekroczeniu których płaci się ten podatek.

Celem ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw jest m.in. odbiurokratyzowanie i uelastycznienie naboru do służby cywilnej i wprowadzenie zmian w systemach czasu pracy. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą cudzoziemcy będą mogli ubiegać się o wszystkie stanowiska, o ile w ogłoszeniu o naborze nie zostanie zastrzeżone, że na danym stanowisku może być zatrudniony wyłącznie obywatel polski (obecnie stanowiska, o które mogą ubiegać się również cudzoziemcy wskazywane są za zgodą Szefa Służby Cywilnej podczas ogłaszania naboru). Podstawową formą ubiegania się o zatrudnienie na danym stanowisku będzie forma elektroniczna. Zastąpi ona obecne rozwiązania, przewidujące składanie aplikacji głównie w formie papierowej. Zmodyfikowane zostaną także zasady wyłaniania najlepszych kandydatów.

Obecnie w przepisach ustawy o służbie cywilnej obowiązują dwa systemy czasu pracy: podstawowy i równoważny. Nowelizacja umożliwia stosowanie w urzędach administracji rządowej również innych systemów: systemu zadaniowego, systemu pracy weekendowej oraz systemu skróconego tygodnia pracy. W podstawowym systemie pracy zmieni się natomiast sposób określania długości okresu rozliczeniowego oraz czas jego trwania. Zmiana dostosowuje przepisy do specyfiki i zakresu zadań części urzędów. Nowelizacja uelastycznienia także zasady tworzenia i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych.

W ustawie ustanowiono 17 lutego Dniem Służby Cywilnej (tego dnia w 1922 r. uchwalono pierwszą w Polsce ustawę dotyczącą służby cywilnej). Ustawa ustanawia także Odznakę Honorową za Zasługi w zakresie działalności państwowej na rzecz służby cywilnej. Ustawa wprowadza także zakaz zatrudniania w korpusie służby cywilnej oraz w urzędach państwowych, osób, które w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub były współpracownikami tych organów. Sejm zmienił także przepisy dotyczące Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Obok stacjonarnego wprowadzono m.in. nowy – obok stacjonarnego – dualny tryb kształcenia. Polega on na kształceniu i świadczeniu pracy w sposób naprzemienny. Zmiana w ustawie o Radzie Ministrów pozwoli na powoływanie przez ministrów więcej niż jednego sekretarza stanu w ministerstwach.

Ustawa o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw włącza jednostki służby medycyny pracy SW do procesu rekrutacji, co wpłynie pozytywnie na jego przyspieszenie. W ustawie zmieniono także nazwę uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości. Obecna Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości stanie się Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Jednym z przepisów ustawy podniesiono także o 66 mln zł limit wydatków z budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r.

Ustawa o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw zmienia nazwę Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na „Akademię Policji w Szczytnie” oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na „Akademię Pożarniczą”. W ustawie postanowiono także o utworzeniu Wyższej Szkoły Straży Granicznej w miejsce przekształcanego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie. W trakcie prac legislacyjnych przyjęta została poprawka przedłużająca Ukraińcom przebywającym w Polsce w związku z agresją Rosji możliwość pobytu do 4 marca 2024 r. oraz przepisy o dalszej nauce ukraińskich dzieci w szkołach do 31 sierpnia 2024 r. W ustawie zmieniono także m.in. przepisy dotyczące budowy zabezpieczenia granicy państwowej, co ma pozwolić na skorzystanie z niepodlegających zwrotowi środków z zagranicy.

Pierwsze czytania

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, jak wskazano w uzasadnieniu, przewiduje zwiększenie kwoty renty socjalnej, wynoszącej obecnie 1217,98 zł netto, do równowartości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej, kwota renty socjalnej ulegałaby takiemu obniżeniu, by łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 300 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, przy czym kwota renty socjalnej nie mogłaby być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty.

Rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym przewiduje powstanie nowego rodzaju świadczenia kierowanego do osób niepełnosprawnych oraz określa zasady jego przyznawania i wypłacania. Jego celem, jak napisano w uzasadnieniu projektu, jest „udzielenie osobom z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych”. Świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami, a uprawniać do jego otrzymywania będą odpowiednie orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność oraz decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia.
Kwota otrzymywanego świadczenia wspierającego będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, której aktualna wysokość w roku 2023 po waloryzacji wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto. Świadczenie będzie corocznie waloryzowane.
Wysokość świadczenia wspierającego zależeć będzie od poziomu potrzeby wsparcia. Jeśli w decyzji wydawanej przez organ orzekający potrzebę tę określono na poziomie 3 punktów w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia oraz od 90 do 100 punktów w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia – świadczenie wypłacane będzie w wysokości równiej dwukrotności renty socjalnej. W przypadku określenia potrzeby wsparcia na poziomie 2 punktów w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia oraz od 80 do 89 punktów w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia – świadczenie wyniesie równowartość renty socjalnej. Analogicznie świadczenie w wysokości 50 proc. renty socjalnej przysługiwać będzie w przypadku określenia potrzeby wsparcie na poziomie 1 punktu dla poniżej 3. roku życia oraz od 70 do 79 punktów w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia. Świadczenie wprowadzane będzie stopniowo od 2024 r. do 2026 r.
Projektowane zmiany mają także umożliwić podejmowanie aktywności zawodowej przez opiekunów osób niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Świadczenia te będą przysługiwały pod warunkiem że dochód z tytułu podjęcia lub wykonywania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w roku kalendarzowym nie przekroczy sześciokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna nie będą natomiast przysługiwać, jeżeli osoba niepełnosprawna, nad którą jest sprawowana opieka, otrzyma świadczenie wspierające. Jednocześnie opiekunowie, którzy po przyznaniu podopiecznemu świadczenia wspierającego utracą prawo do otrzymywania powyższych świadczeń, zostaną objęci rozwiązaniami osłonowymi. Otrzymają oni możliwość opłacania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania, jeśli nie podejmą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Będzie im także przysługiwało prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz możliwość udziału w programach aktywizacji zawodowej oraz – po osiągnięciu wymaganego wieku i stażu pracy – prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Oba projekty rozpatrzone zostały w łącznej dyskusji i skierowane do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Stanowiska Senatu

Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw; ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia; ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw; ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw; ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw; ustawy o wykonaniu Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, w zakresie współpracy w sprawach karnych oraz ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz zmianie nazw niektórych uczelni akademickich.
Posłowie odrzucili uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.
Sejm przyjął uchwałę Senatu odrzucającą ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Podjęte uchwały

Posłowie podjęli uchwały: w sprawie ustanowienia Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie, w sprawie obrony polskich lasów, w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz w sprawie ustanowienia dnia 3 marca Dniem Solidarności Polsko-Rumuńskiej.
Sejm podjął także uchwały okolicznościowe w sprawie upamiętnienia Gustawa Holoubka w 100. rocznicę urodzin, w sprawie upamiętnienia 175. rocznicy Wiosny Ludów na ziemiach polskich.
Izba dokonała ponadto zmian osobowych w składach komisji sejmowych.

Informacje przedstawione Sejmowi

W obecności prezydenta Andrzeja Dudy oraz przedstawicieli korpusu dyplomatycznego Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau przedstawił informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 roku. Po informacji ministra Sejm przeprowadził debatę.
Sejm zapoznał się też z Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2021 roku.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Przedstawiona na wniosek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość informacja bieżąca dotyczyła sytuacji polskich kredytobiorców oraz programów rządowych mających na celu ich wsparcie przy zaciąganiu i obsłudze kredytów hipotecznych.

Pytania posłów w sprawach bieżących dotyczyły m.in. programu SmartDoktor, niekontrolowanego napływu zboża z Ukrainy na polski rynek, sytuacji mieszkańców osiedli wybudowanych lub zakupionych od deweloperów w ramach programu Mieszkanie Plus w kontekście wysokości stawek czynszu i opłat eksploatacyjnych oraz kosztów związanych z tzw. dojściem do własności, wstrzymania produkcji w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Puławy SA, podsumowania wsparcia rządowego w zakresie zapewnienia dostępności węgla w czasie trwającego sezonu grzewczego oraz wydatków z rezerwy ogólnej budżetu państwa w latach 2022 i 2023.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px