Log In

Podsumowanie pierwszego dnia 23. posiedzenia Sejmu

W pierwszym dniu 23. posiedzenia Sejmu Izba rozpoczęła prace m.in. nad projektem zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. W głosowaniach uchwalone zostały m.in. zmiany porządkujące rynek paliw ciekłych i gazu ziemnego. Posłowie podjęli też uchwałę w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania działań instytucji państwowych w sprawie Amber Gold.

Nowy poseł w ławach sejmowych
Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia ślubowania przez posła Grzegorza Piechowiaka. Objął on mandat po pośle Maksie Kraczkowskim.

Początek prac nad pięcioma projektami ustaw

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (druk nr 709). Rząd proponuje wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowej centralizacji rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Oznacza to, że rozliczenia z zastosowaniem dotychczasowego modelu będą możliwe do końca 2016 r. Zmiany są konieczne w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r., który stwierdził, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Oznacza to, że gmina, jako podatnik VAT, będzie zobowiązana do rozliczania także czynności dokonywanych przez jej zakłady i jednostki budżetowe. Projekt zakłada, że scentralizowanie rozliczeń nastąpi „w przód”. Samorządy będą mogły jednak podjąć decyzję o dokonaniu korekt rozliczeń (uwzględniając model scentralizowany – gmina rozlicza VAT jako podatnik) i same zdecydować, jaki okres objąć scentralizowanym modelem rozliczeń, składając korekty deklaracji podatkowych za wszystkie okresy rozliczeniowe, w których jednostki organizacyjne rozliczały odrębnie podatek, licząc od najwcześniejszego okresu rozliczeniowego, za jaki zostały złożone te korekty, do momentu wprowadzenia modelu scentralizowanego. Projekt uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Skiba. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Izba omówiła poselski projekt nowelizacji Prawa lotniczego (druk nr 710) dotyczący m.in. zmian w zakresie organizacji Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Komisja działa przy ministrze właściwym do spraw transportu. Wnioskodawcy proponują, by miała ona prawo nie tylko do prowadzenia badań zdarzeń lotniczych, ale także do ich nadzorowania. Projekt zmienia zasady powierzania funkcji przewodniczącego komisji, zastępców przewodniczącego, sekretarza oraz członków. Osoby te mają być powoływane na okres czterech lat przez ministra właściwego do spraw transportu. Zastępcy przewodniczącego oraz sekretarz komisji mają być powoływani na wniosek przewodniczącego, a członkowie – po zasięgnięciu jego opinii. Zgodnie z obowiązującą dotychczas ustawą przewodniczący jest wyznaczany na okres pięciu lat, a jego zastępcy, sekretarz komisji i członkowie bezterminowo. Ponadto minister będzie mógł odwołać członka komisji na wniosek przyjęty bezwzględną większością głosów komisji – dotychczas odbywało się to przez tzw. cofnięcie wyznaczenia. Projektodawcy proponują usunięcie z obowiązującej ustawy przepisu, zgodnie z którym komisja wykonuje swoje zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu. W ocenie wnioskodawców regulacja ta budzi wątpliwości w zakresie zachowania niezależności przez komisję. Zgodnie z projektem stosunki pracy z członkami komisji wyznaczonymi na podstawie dotychczasowych przepisów wygasną po upływie 30 dni od wejścia w życie projektowanych zmian, chyba że przed upływem tego terminu zostaną oni powołani na członków komisji na podstawie nowych regulacji. W przypadku takiego wygaśnięcia stosunku pracy przysługiwała będzie odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Ponadto projekt doprecyzowuje przepis przewidujący możliwość czasowego otwierania do użytku publicznego lotnisk użytku wyłącznego. Chodzi o lotniska, które w przeciwieństwie do lotnisk użytku publicznego nie są otwarte dla wszystkich statków powietrznych. W imieniu wnioskodawców – grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość – uzasadnienie projektu przedstawił poseł Zbigniew Dolata. Decyzją Izby projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Infrastruktury.

Posłowie rozpatrzyli też w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (druk nr 713). Stanowi on pierwszy etap w zakresie przygotowania Polski do stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Rozporządzenie posłuży ujednoliceniu usług zaufania i zasad sprawowania nadzoru oraz umożliwi wzajemne uznawanie środków identyfikacji elektronicznej, zwłaszcza przez instytucje sektora publicznego.  Obecnie niektóre usługi zaufania, w tym podpis elektroniczny i znakowanie czasem, regulowane są w ustawie o podpisie elektronicznym z 2001 r., jednak stosowanie rozporządzenia eIDAS wymaga jej uchylenia i przygotowania nowej. Projekt nowej ustawy oparto na założeniu zachowania ciągłości świadczenia podpisu elektronicznego. Unijne rozporządzenie znacznie poszerza katalog usług zaufania – oprócz podpisów elektronicznych i znakowania czasem obejmie również e-pieczęci, e-doręczenia, konserwację pieczęci i podpisu oraz usługi ich walidacji (sprawdzenia ważności). Zobowiązuje też do ustanowienia nadzoru nad kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi usługami zaufania. W projekcie przewiduje się, że to minister cyfryzacji będzie organem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o usługach zaufania. Rozporządzenie eIDAS wprowadza do obrotu prawnego nowe pojęcia, np.: kwalifikowany podpis elektroniczny (zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym) i kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu (zastępuje znakowanie czasu). W rozporządzeniu wskazano też m.in. zasady wzajemnego uznawania notyfikowanych systemów identyfikacji elektronicznej, określono dla nich poziomy bezpieczeństwa i zobowiązano państwa członkowskie do współpracy w tym obszarze. W związku z tym, do projektu wpisano, że minister cyfryzacji zapewni funkcjonowanie krajowego węzła identyfikacji eIDAS, łączącego krajową infrastrukturę identyfikacji elektronicznej z infrastrukturami państw członkowskich. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Kościński. Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Sejm rozpoczął również prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 722). Projekt m.in. umożliwia uruchomienie środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa. Projekt pozwala też na finansowanie z dotacji budżetowej naprawiania szkód górniczych powstałych w trakcie likwidacji kopalń. Ponadto proponowana nowelizacja przedłuża do 2020 r. okres finansowania dotacją zadań realizowanych przez Kopalnię Soli „Bochnia” sp. z o. o. Umożliwia także m.in. finansowanie od 2017 r. z dotacji budżetowej działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki „Machów” S.A. w likwidacji. Ponadto projekt zakłada przeniesienie szczególnych uprawnień z ministra skarbu na ministra energii wobec spółek działających w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych. W ramach pierwszego czytania projekt przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski. Projekt trafił do rozpatrzenia w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Posłowie przeprowadzili też pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 742). Wnioskodawcy proponują wprowadzenie mechanizmu uzależniającego wynagrodzenie najwyższych urzędników w państwie od obiektywnych wskaźników, służących do pomiaru kondycji państwa i jakości życia społecznego. Oznacza to, że wynagrodzenia tych osób będą rosły w okresach dobrej koniunktury gospodarczej, a w okresach kryzysu będą obniżane. Zgodnie z projektem wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ma składać się z wynagrodzenia zasadniczego, będącego dwukrotnością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku budżetowym oraz płacy minimalnej w danym roku. Osobom tym ma też przysługiwać dodatek funkcyjny, obliczany z uwzględnieniem wzrostu PKB, wskaźnika Giniego, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz płacy minimalnej. Ponadto wnioskodawcy proponują przyznanie wynagrodzenia małżonkowi Prezydenta RP – ma ono stanowić 55 proc. pensji przysługującej głowie państwa. Małżonek Prezydenta RP ma zostać objęty przepisami ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Osoba będzie ta m.in. zobowiązana do składania oświadczeń majątkowych. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. W imieniu wnioskodawców uzasadnił go poseł Łukasz Schreiber. W dyskusji został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu – posłowie rozpatrzą go w bloku głosowań.

Decyzje podjęte przez posłów w głosowaniach: cztery uchwalone ustawy oraz podjęta uchwała w sprawie powołania komisji śledczej

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ma na celu systemowe uporządkowanie rynku paliw ciekłych i gazu ziemnego oraz zwiększenie kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw. W odniesieniu do rynku paliw ciekłych wejście w życie uchwalonych rozwiązań ma m.in. przeciwdziałać m.in. unikaniu opodatkowania lub wyłudzaniu podatku VAT, unikaniu podatku akcyzowego, niewnoszeniu opłaty paliwowej czy unikaniu realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy i paliw ciekłych a także prowadzenia działalności bez wymaganej koncesji. Dla zapewnienia realizacji założonych celów ustawa wprowadza jednolitą definicję paliw ciekłych oraz uzupełnia i doprecyzowuje definicje ich wytwarzania, magazynowania i przeładunku. Wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót w tym obrót z zagranicą wymaga koncesji określi minister energii w rozporządzeniu. Dotychczas określanie, czy dany produkt jest paliwem ciekłym następowało w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nowe rozwiązanie ma wzmocnić pewność prowadzenia legalnego biznesu w tym sektorze. Ponadto ustawa przewiduje wzmocnienie Prezesa URE jako regulatora rynku m.in. poprzez wprowadzenie nowych kompetencji kontrolnych, dodanie nowych obowiązków sprawozdawczych realizowanych wobec tego regulatora przez podmioty działające na rynku paliw ciekłych. Do zadań Prezesa URE ma należeć m.in. prowadzenie jednolitej bazy danych z publicznie dostępnymi informacjami o rodzajach i ilości infrastruktury paliw ciekłych w Polsce wykorzystywanych do działalności koncesjonowanej oraz przywozu paliw ciekłych z zagranicy. Nowelizacja wprowadza do katalog kar administracyjnych za naruszenia warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej w zakresie paliw ciekłych. W odniesieniu do rynku gazu ziemnego ustawa m.in. znosi bariery prawne dostaw skroplonego LNG do Polski. Wynika to z oddania do użytkowania i rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Ponadto ustawa rozszerza obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz wprowadza nową formę prawną jego realizacji – tzw. umowę biletową. Ma ona umożliwić podmiotom zobowiązanym do utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego, które nie posiadają własnych magazynów, wykonywanie tego obowiązku przez jego przeniesienie na innego przedsiębiorcę zobowiązanego do utrzymywania zapasów. Analogiczne rozwiązanie funkcjonowało dotychczas w odniesieniu do zapasów ropy naftowej i paliw. Ponadto ustawa eliminuje uchybienia legislacyjne dotychczasowych przepisów, które utrudniały ich stosowanie i jednakową interpretację. Nowelizacja będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Sejm wprowadził zmiany do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do dyrektywy UE w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (93/83/EWG z 27 września 1993 r.) w zakresie zasad zawierania umów na reemisję kablową. Nowelizacja implementuje art. 10 dyrektywy, określający wyjątek od obowiązku pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi przy zawieraniu umów na reemisję kablową. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ma nie dotyczyć praw, z których organizacja radiowa lub telewizyjna korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezależnie od tego, czy dane prawa należą do tej organizacji, czy też zostały na nią przeniesione przez innego uprawnionego. Następnie nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie.

Decyzją Sejmu została przyjęta ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania. Ma ona zapewnić stosowanie rozporządzenia UE nr 511/2014 w sprawie Protokołu z Nagoi, dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów. Rozporządzenie jest stosowane wraz z rozporządzeniem wykonawczym nr 2015/1866. Protokół określa sposób, w jaki np. naukowcy lub przedsiębiorcy, chcący korzystać z zasobów genetycznych, mogą uzyskać dostęp do nich i do tradycyjnej wiedzy z nimi związanej. Protokół ma zastosowanie do wszystkich zasobów genetycznych, oprócz ludzkich. Ułatwia dostęp do tych zasobów oraz zapewnia uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści z ich wykorzystania. Zasoby genetyczne są szczególnie ważne w produkcji żywności, leśnictwie, farmaceutyce i kosmetyce, a także spełniają istotną rolę w odbudowie zdegradowanych ekosystemów i ochronie gatunków zagrożonych. Ustawa wprowadza regulacje zapewniające kontrolę użytkowania w Polsce zasobów genetycznych pozyskanych z państw, które prawnie uregulowały dostęp do swoich zasobów genetycznych, zgodnie z protokołem z Nagoi. Polska podpisała dokument w 2011 r., ale jeszcze go nie ratyfikowała, bo chce to poprzedzić przyjęciem odpowiednich regulacji krajowych. W ustawie określono zadania i właściwości organów administracji publicznej dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 511/2014, a także zasady i tryb przeprowadzania kontroli wykorzystania zasobów genetycznych oraz tradycyjnej wiedzy z nimi związanej, pozyskanych z krajów będących stroną Protokołu z Nagoi. Wskazano także zasady odpowiedzialności za naruszenie rozporządzenia 511/2014. Wprowadzono administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie nowych przepisów, np. za przekazanie i wykorzystanie zasobów genetycznych – bez uzgodnionych warunków lub niezgodnie z nimi – nakładana będzie kara od 5 tys. do 50 tys. zł. Nad ustawą będą teraz pracować senatorowie.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zmienia przepisy w zakresie przeznaczania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz składu, organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującą ustawą, obowiązek tworzenia ZFRON mają przedsiębiorcy prowadzący zakłady pracy chronionej. Nowelizacja przewiduje, że firma, która pomimo obowiązku w ogóle nie przekazuje pieniędzy na ZFRON będzie zobowiązana do dokonania zwrotu całości tych środków, a ponadto do wpłaty 30 proc. tej kwoty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W myśl znowelizowanych przepisów Rada Konsultacyjna będzie organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ustawa rozszerza jej zakres działania o przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opinii w sprawach standardów dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o rehabilitacji. Ponadto Rada będzie mogła powoływać ekspertów, zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad. Rada będzie też mogła zlecać przeprowadzanie badań i opracowywanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ponadto nowelizacja doprecyzowuje zasady udziału w Radzie przedstawicieli organizacji pozarządowych innych niż organizacje pracodawców i organizacje związkowe. W skład rady ma wejść dwudziestu przedstawicieli takich organizacji pozarządowych oraz związków i porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Posłowie podjęli uchwałę w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold. Komisja ma zbadać działania podejmowane przez członków Rady Ministrów i podległych im funkcjonariuszy publicznych, a także prezesa UOKiK, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i podległych im funkcjonariuszy publicznych. Pracami komisji będzie też objęta działalność właściwych urzędów i izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. Komisja zbada też działalność prokuratury oraz organów powołanych do ścigania przestępstw, w tym szefów ABW, CBA, Komendanta Głównego Policji oraz podległych im funkcjonariuszy. Komisja zajmie się także działalnością w tej sprawie Komisji Nadzoru Finansowego. Sejm zdecydował, że w skład komisji wejdzie 9 członków.

Ponadto Izba przyjęła informację Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu Sejmu informację przedstawił prezes Instytutu Łukasz Kamiński, a stanowisko komisji zreferował poseł Andrzej Matusiewicz.

Izba dokonała też zmian w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 740).

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px