Log In

39. posiedzenie Sejmu – bilans trzydniowych prac Izby

97 głosowań, 39 posiedzeń komisji i podkomisji, trzy projekty skierowane do dalszych prac w komisjach, 11 ustaw do Senatu a pięć do podpisu Prezydenta – to bilans prac podczas 39. posiedzenia Sejmu. Posłowie debatowali także nad wnioskiem o wotum nieufności wobec rządu, który następnie został odrzucony w głosowaniu. Do prac komisyjnych został skierowany rządowy projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, a do Senatu – nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Poniżej szczegóły trzydniowych prac Izby.

Nieskuteczny wniosek o wotum nieufności dla rządu

Głównym punktem ostatniego dnia posiedzenia była debata nad wyrażeniem rządowi premier Beaty Szydło konstruktywnego wotum nieufności. Wniosek – oraz swoją kandydaturę do objęcia stanowiska premiera – przedstawił przewodniczący PO poseł Grzegorz Schetyna. W dyskusji zabrali głos liderzy wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Wniosek przepadł w głosowaniach.

Projekty ustaw skierowane do prac w komisjach sejmowych

Sejm zdecydował, że rządowe projekty nowelizacji ustaw: o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr 1406 i 1423), będą dalej procedowane w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Rządową propozycją zmian w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1409) trafi dalszych prac w Komisjach: Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Uchwalone ustawy, dalsze prace w Senacie

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra ma zapewnić dostęp do portu w Szczecinie oraz do portów Zalewu Szczecińskiego.

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksie pracy przewidują, że każdy płatnik będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty ZUS. Oznacza to, że będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech. Zmiana ma dotyczyć prawie siedmiu mln płatników składek. Jedna wpłata do ZUS zastąpi dotychczasowe składki na: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo zmieniono przepisy dotyczące tzw. „outsourcingu pracowniczego”.

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego dotyczy równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych i równego dostępu do usług farmaceutycznych.

W kolejnej z przyjętych w piątek ustaw Sejm wyraził zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta umowy z 22 sierpnia 2016 r. między Polską a Kazachstanem dotyczącej readmisji osób. Umowa określa m.in. prawne podstawy przyjmowania obywateli Kazachstanu przebywających bez zezwolenia na terytorium Polski.

Parlamentarzyści zagłosowali za uchwaleniem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, dostosowującą polski system prawny do przepisów unijnych z zakresu audytu i sprawozdań finansowych.

Posłowie skierowali do prac w Senacie zmiany w przepisach dotyczących repatriacji, dzięki którym odblokowany i przyspieszony zostanie powrót naszych rodaków ze Wschodu.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadza przepisy, które będą dawały możliwość weryfikacji, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W obowiązującej dotychczas regulacji osoba fizyczna może swobodnie wyciąć drzewa lub krzewy, które rosną na jej nieruchomości, ale wyłącznie w przypadku gdy są one usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z nowelizacją wycinka ma podlegać zgłoszeniu, a sama nieruchomość nie będzie mogła być wykorzystana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez okres pięciu lat od dokonania zgłoszenia.

Posłowie opowiedzieli się za nowelizacją Prawa konsularnego, dopełniającą regulację z dnia 15 grudnia 2016 r. zmierzającą do wzmacniania poczucia przynależności narodowej młodych ludzi, którzy z racji pochodzenia są związani z Polską, a obecnie mieszkają na stałe za granicą.

Kolejna ustawa skierowana przez posłów do Senatu reguluje czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Ustawa przewiduje, że pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy na statku żeglugi śródlądowej będzie wliczane do czasu pracy.

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zwiększającą ochronę pracownic w ciąży, wykonujących pracę tymczasową.

Posłowie ustanowili Krzyż Zachodni – odznaczenie, którym będą wyróżniane osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa za pomoc na rzecz polskich aspiracji niepodległościowych oraz pomoc represjonowanym, prześladowanym, deportowanym, więzionym lub zmuszonym do emigracji przez okupanta niemieckiego oraz władze komunistyczne w powojennej Polsce.

Decyzje w sprawie senackich poprawek do pięciu ustaw

Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej określa zasady przygotowania tych obchodów – zadania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę powierza Komitetowi.

Zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw wchodzi w skład tzw. pakietu 100 zmian dla firm.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym ma wyeliminować nadużycia związane z obrotem skażonym alkoholem etylowym.

Nowelizacja niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności wzmacnia prawa i gwarancje dla wierzycieli, w szczególności będących przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zmiany w Prawie ochrony środowiska dotyczą procedur powoływania członków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Sejm podjął trzy uchwały

W 100. rocznicę śmierci Ludwika Zamenhofa Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wspominał jego postać i wyraził uznanie dla jego zasług i osiągnięć – więcej w osobnym komunikacie.

Sejm również upamiętnił pamięć Bolesława Biegasa w 140 rocznicę jego urodzin – kliknij tutaj.

Posłowie przyjęli uchwałę w sprawie uczczenia objawień fatimskich w ich 100. rocznicę.

Inne decyzje podjęte przez posłów w głosowaniach

Sejm zdecydował o zakończeniu na etapie pierwszego czytania prac nad poselskimi propozycjami zmian w ustawie o ochronie przyrody (druki nr 1317 i 1361) oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 1435). Posłowie dokonali też zmian w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1473).

Kolejne, 40. posiedzenie Sejmu zaplanowano na 20 i 21 kwietnia br.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px