Log In

Drugi dzień 61. posiedzenia Sejmu – podsumowanie

Kontynuacja reformy wymiaru sprawiedliwości to główna część prac podczas drugiego dnia prac Izby 61. posiedzenia. W czwartek posłowie zdecydowali też trzech wnioskach ws. uchylenia immunitetu. W piątek – trzeci dzień posiedzenia. Rozpoczęcie prac o godz. 10:00.

Początek prac parlamentarnych – I czytania

Celem projektu nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) jest poprawa jego otoczenia prawnego. Proponowane przepisy wynikają bezpośrednio ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nowe rozwiązania powinny umożliwić efektywne przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych w formule PPP oraz wyeliminować niejasności w przepisach. Projekt zakłada m.in., że minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Witold Słowik. Sejm skierował projekt do Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Rządowy projekt zmian w przepisach podatkowych (druk 2291) modyfikuje zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych (w drodze spadku lub darowizny) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku przewidziano powrót do zasad sprzed 1 stycznia 2018 r., a w przypadku nabytych w drodze darowizny – wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji. Umożliwi to następcom prawnym dalsze i niezakłócone działanie firm rodzinnych. Zaproponowano też m.in. rozszerzenie stosowania ulgi podatkowej dla twórców. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza. Projekt ustawy został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Projekty rozpatrzone w II czytaniu

Projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadza zmianę dotyczącą zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Przygotowano rozwiązanie adresowane dla osób korzystających ze wsparcia innych przy zbiorach owoców i warzyw, podczas których dochodzi do spiętrzenia prac. Zaproponowano, aby podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach był nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika z osobą pomagającą przy zbiorach. Umowa taka będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. Komisje wydłużyły czas świadczenia pomocy przy zbiorach do 180 dni. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Piotr Olszówka. Projekt trafił ponownie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rządowe projekty ustaw dotyczące rozwiązania umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji ze względu na ich niezgodność z prawem Unii Europejskiej: projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.; projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem PRL a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.; projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.; projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzeczpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r. Sejm przystąpi do III czytania projektów ustaw w bloku głosowań w piątek.

Projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej dotyczy przeniesienia spraw infrastruktury przestrzennej z działu informatyzacja do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Bogdan Rzońca. Sejm przystąpi do III czytania projektu ustawy w bloku głosowań w piątek.

Sejm uchwalił dziesięć ustaw. Będą teraz przedmiotem prac Senatu

Ustawa określająca zasady pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się i zatrudnionych na niektórych stanowiskach w podmiotach sektora finansowego na terenie RP, bez względu na formę zatrudnienia. Zgodnie z ustawą stworzone zostaną podstawy umożliwiające ochronę własności podmiotów sektora finansowego oraz ich klientów, dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo obrotu. Pracodawca będący podmiotem sektora finansowego będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby zatrudnionej na określonych w projekcie stanowiskach pracy podania informacji nt. ewentualnego skazania prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa.

Zmiany w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów TK dają możliwość publikacji rozstrzygnięć Trybunału z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 roku, zapadłych z naruszeniem przepisów ustawy o TK.

Zmiany o charakterze doprecyzowującym, umożliwiające sprawną realizację procedur przewidzianych w ustawie o SN. Nowelizacja ma na celu m.in. zapewnienie realizacji zasady autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej SN. Ustawa zawiera także regulację, która ma być wprowadzona w celu zagwarantowania, że obsadzenie stanowisk I Prezesa SN lub Prezesa SN nastąpi w trybie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Zgodnie z nową procedurą Minister Sprawiedliwości najpierw zasięgał będzie opinii kolegium sądu, a jeżeli ta byłaby negatywna, zwracał się będzie do Krajowej Rady Sądownictwa. KRS będzie mogła odmówić zgody większością 2/3 głosów. Ustawa zrównuje także standardowy wiek przejścia w stan spoczynku do 65 lat dla sędziów-kobiet i sędziów-mężczyzn, z pozostawieniem kobietom możliwości wyboru i wcześniejszego przejścia w stan spoczynku po ukończeniu 60 lat, niezależnie od stażu pracy.

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzają nowe zasady stosowane w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Zgodnie z ustawą zwiększona zostanie liczba podmiotów, które będą się mogły ubiegać o opinię celowości inwestycji. Nowe rozwiązania przewidują, że uzyskanie niektórych dotacji ze środków budżetu państwa na zakup sprzętu lub remonty będzie wymagało uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji. Zmiany obejmą także procedurę składania i oceny wniosków inwestycyjnych. Jednostki, które będą chciały wystąpić o opinię o celowości inwestycji, będą musiały dostarczyć szerszy zakres informacji na temat planowanego przedsięwzięcia. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy inwestycja obejmuje więcej niż jedną dziedzinę medycyny.

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami dostosowują system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 r. orzekającego, że zatrzymanie prawa jazdy kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h ze względu na stan wyższej konieczności związanej z ratowaniem życia lub zdrowia jest niezgodne z Konstytucją RP.

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, która przesądza, że ograniczenia słuchu nie są przeciwskazaniem zdrowotnym w możliwości zdobycia prawa jazdy w kategorii C i C1 (tj. na samochody ciężarowe).

Zmiany w ustawie o Służbie Więziennej i ustawie – Kodeks karny wykonawczy dotyczą poszerzenia kompetencji SW w związku z wykonywaniem przez nią zadań związanych z systemem dozoru elektronicznego (SDE). Uchwalona ustawa ma zapewnić poprawę skuteczności i bezpieczeństwa odbywania kar w tym systemie.

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zakłada rozszerzenie mecenatu państwa nad działalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Zgodnie z ustawą sprawowany przez państwo mecenat, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, będzie obejmować inicjatywy nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m dotyczy stworzenia jednolitego rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (obejmującego jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb) z pozostawieniem możliwości rejestracji w Izbach Morskich w przypadku hipoteki morskiej, umówienia składania wniosków drogą elektroniczną (e-PUAP) oraz stworzenia elektronicznej bazy danych dla potrzeb rejestracji jachtów w celu zapewnienia stałego dostępu do danych dla służb ratowniczych i administracji państwowej.

Uchwały podjęte przez Izbę

Sejm bezwzględną większością głosów podjął trzy uchwały: o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz za czyn określony we wniosku powoda Dawida Jackiewicza; o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru za czyn określony we wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika i o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Sejm przyjął do wiadomości Informację Ministra Infrastruktury w sprawie stanu polskiej kolei oraz planowanych na niej inwestycjach.

Fotogaleria z drugiego dnia 61. posiedzenia Sejmu: Flicr:  https://www.flickr.com/photos/sejmrp, Instagram: https://www.instagram.com/sejmrp/

Transmisja obrad: https://www.youtube.com/watch?v=J2TPhJT8yis

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px