Log In

Konstytucja dla Nauki, zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dyskusja nt. komisji śledczej ds. VAT – relacja z pierwszego dnia 64. posiedzenia Sejmu

W piątek drugi dzień 64. posiedzenia rozpocznie blok 80-ciu głosowań. Prace w Sali Plenarnej startują o godz. 9:00. Dodatkowo również dziś odbędą się posiedzenia trzech komisji i jednego zespołu. Z kolei wczoraj posłowie pracowali m.in. nad reformą szkolnictwa wyższego, czyli Konstytucją dla Nauki, a także nad nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Debatowano również nad uchwałą ws. powołania komisji śledczej, której celem jest zbadanie działań instytucji państwa dotyczących wpływów z VAT w latach 2007 – 2015. Ponadto posłowie w II czytaniu rozpatrzyli prezydencką propozycję ustanowienia Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Ciąg dalszy prac parlamentarnych. II czytania
Izba kontynuowała prace nad rządowym projektem reformy szkolnictwa wyższego, czyli Konstytucją dla Nauki. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rekomendowała przyjęcie projektu wraz ze 160 poprawkami. Przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokument uwzględnia wiele ważnych zmian kierunkowych, w tym m.in. uzależnienia możliwości prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych od kategorii naukowych, jakie szkoła wyższa uzyska w prowadzonych dyscyplinach. Uczelnie mają dzielić się na akademickie i zawodowe. Wedle proponowanych zapisów, organami publicznej szkoły wyższej (oprócz rektora i senatu) będzie również nowe gremium – rada uczelni, której większość stanowić mają osoby spoza tej placówki. Rektor zyska większą możliwość kształtowania polityki uczelni. Po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki, mają istnieć dwie ścieżki uzyskania doktoratu: szkoły doktorskie i ścieżka eksternistyczna tzw. z wolnej stopy. W szkołach doktorskich każdy doktorant będzie miał zapewnione stypendium naukowe, a szkoły nie będą miały formy niestacjonarnej. Przed doktorantami będą jednak stawiane większe wymagania – jeśli chodzi o jakość ich badań i publikacji. W toku parlamentarnych prac projekt został ponownie skierowany do KENiM.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada udzielanie nieodpłatnej pomoc prawnej uzupełnionej o  poradnictwo obywatelskie i darmową mediację również osobom, które są bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne lub którym wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został ponownie skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Celem jej działania jest zbadanie prawidłowości działań instytucji państwowych, jeśli chodzi o wpływy z VAT i akcyzy w latach 2007 – 2015 (w tym okresie luka dochodów wzrosła z 8,8 proc. w 2007 r. do 26 proc. w 2015 r., a straty dla finansów publicznych można szacować na 200-300 miliardów złotych). W związku ze głoszonymi poprawkami Sejm skierował projekt ponownie do Komisji Ustawodawczej.

Prezydencki projekt ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczenie ma być nadawane przez Prezydenta RP z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów. Nadania będą dokonywane w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021. Medalem mają być honorowani żyjący obywatele polscy, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do jego budowania, wzmacniania suwerenności i niepodległości. Decyzją Izby projekt został ponownie skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. RDS ma zyskać prawo do opiniowania projektów strategii, programów oraz innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów w zakresie odnoszącym się m.in. do warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Projekt daje też RDS możliwość przedstawienia Sejmowi lub Senatowi informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu, na wniosek strony społecznej Rady. Izba zdecydowała, że do III czytania przystąpi w bloku głosowań.

Senacki projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Projekt przyznaje dodatkowe uprawnienia związane ze służbą zdrowia i opieką społeczną osobom deportowanym, które będą miały również dostęp poza kolejnością do świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Otrzymają też prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej. O zmiany wnosili członkowie Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, wskazując, że zasadnicza większość z tych osób to dziś ludzie starsi, schorowani, wymagający zwiększonej troski i opieki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz socjalnej. W związku ze zgłoszonymi w trakcie II czytania poprawkami Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 2502). Projekt zawiera pakiet rozwiązań ułatwiających obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z e-usług publicznych. Dostęp do wszystkich e-usług publicznych ma być możliwy przy pomocy jednego bezpłatnego sposobu potwierdzenia tożsamości w sieci. Z uwagi na fakt zgłoszenia poprawek podczas II czytania podjęto decyzję o ponownym skierowaniu projektu do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Wykorzystywane będą do tego dane geolokalizacyjnyne. Przewóz paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego będzie nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych. Do III czytania projektu ustawy Izba przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest ułatwienie i zwiększenie możliwości eksportu polskich produktów na rynki zewnętrzne. Zaproponowano nowe rozwiązania, które umożliwią spełnienie wymagań importowych państw trzecich (spoza Unii Europejskiej), dotyczących bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego. Chodzi o to, aby zapewnić stałą obecność polskich produktów żywnościowych na rynkach pozaeuropejskich oraz ograniczyć występowanie incydentów, które naruszałyby wizerunek Polski jako rzetelnego wytwórcy i eksportera. Do III czytania projektu ustawy Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Komisyjny projekt nowelizacji ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Projekt skraca procedury rozpatrywania skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podziału na okręgi wyborcze, nowelizuje przepisy w zakresie transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych oraz modyfikuje przepisy dotyczące powoływania urzędników wyborczych. Nowela uchyla przepisy o transmisji i nagrywaniu prac obwodowych komisji wyborczych – zmiana wynika z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Do III czytania projektu ustawy Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Projekt ma na celu umożliwienie utworzenia kierunku lekarskiego prowadzonego w wyodrębnionej jednostce – Collegium Medicum na UKSW. Realizacja projektu umożliwi kształcenie lekarzy i osób w innych zawodach medycznych oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych. Do III czytania projektu ustawy Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Projekt zmienia model szacowania szkód łowieckich. Zgodnie z proponowaną nowelizacją, przedstawicieli gmin lub ich jednostek pomocniczych (głównie sołtysów) w zespołach szacujących szkody zastąpią przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Do III czytania projektu ustawy Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają doprowadzić do zmniejszenia ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa. W związku ze zgłoszonymi w trakcie II czytania poprawkami Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Poselski projekt zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Projekt, w wersji przyjętej przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych, przewiduje, że w regulaminach obu Izb będzie można określić zasady obniżenia uposażenia i diety za naruszenie zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedzeniach ich organów. Oznacza to, że projekt wyklucza finansowe karanie posłów za ich zachowanie w innych okolicznościach, np. podczas występów mediach lub w czasie prywatnym. Druga z proponowanych zmian dotyczy możliwości odpowiedzialności finansowej posłów za naruszenie w rażący sposób spokoju lub porządku na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu. W trakcie prac nad projektem został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Zostanie on poddany pod głosowanie.

Poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Projekt dotyczy zaostrzenia w pozwoleniach zintegrowanych (tj. licencjach na prowadzenie działalności przemysłowej uzyskiwanych głównie dla instalacji przemysłowych), wymagań dot. monitoringu emisji z instalacji przemysłowych. W związku ze zgłoszonymi poprawkami, Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Fotogaleria:
Flickr
Instagram

Transmisja wideo:
YouTube

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px