Log In

Pierwszy dzień 72. posiedzenia Sejmu – podsumowanie

Zakaz pracy w służbie dyplomatycznej dla współpracowników służb bezpieczeństwa PRL, uregulowanie opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym – to główne projekty procedowane przez posłów podczas pierwszego dnia 72. posiedzenia Sejmu. Ponadto, we środę sześciu nowych posłów złożyło ślubowanie przed Sejmem. Izba upamiętniła również 40. rocznice otrzymania Nagrody Nobla przez Isaaca Bashevisa Singera.

72. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci pomordowanych w hitlerowskim obozie na terenie twierdzy Modlin. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przypomniał, że 75 lat temu miało miejsce największe nasilenie masowych egzekucji, śmierć w III forcie w Pomiechówku poniosły tysiące osób, a prawdziwej liczby ofiar nie da się ustalić.  Następnie ślubowanie złożyło sześciu nowych posłów: Kamil Bortniczuk, Sławomir Hajos, Grzegorz Lorek, Robert Majka, Magdalena Marek i Jagna Marczułajtis-Walczak.  Zastąpią oni parlamentarzystów, którzy zdobyli mandat wyborach samorządowych. Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym zakładającą zmianę przepisów dot. przejścia w stan spoczynku sędziów SN i NSA, po osiągnięciu określonego wieku. Posłowie przez aklamację podjęli uchwałę upamiętniającą 40. rocznice otrzymania Nagrody Nobla przez Isaaca Bashevisa Singera. „Isaac Bashevis Singer zajmuje wyjątkowe miejsce w historii Polski jako pisarz, który w swojej twórczości utrwalił i upamiętnił obrazy nieistniejącej już dziś na terenie naszego kraju tradycyjnej społeczności żydowskiej”- głosi treść przyjętej uchwały.

Dziewięć projektów rozpatrzonych w  II czytaniu

Rządowy projekt ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski zakłada powstanie ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski znajdujących się w naszym kraju i poza jego granicami, która będzie prowadzona przez prezesa IPN, a także reguluje zasady wsparcia ze środków publicznych podmiotów sprawujących opiekę nad takimi grobami. Posłowie będą kontynuować prace na projektem w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Do Komisji Spraw Zagranicznej oraz Komisji Ustawodawczej trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Projekt rozszerza obowiązek lustracyjny, który obecnie dotyczy jedynie członków służby zagranicznej, na wszystkie kategorie pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub w nadzorowanych przez nie placówkach i jednostkach, co doprowadzić ma do wygaszenia stosunku pracy z wszystkim pracownikami,  którzy złożyli współpracowali ze służbami bezpieczeństwa PRL.

Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych jest ułatwienie transgranicznej wymiany kopii utworów w formatach umożliwiających dostęp do nich osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie dostępności książek, czasopism, gazet, magazynów, partytur muzycznych i innych materiałów drukowanych, także wydanych w formie dźwiękowej. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Do III czytania w bloku głosowań przystąpią posłowie w sprawie czterech projektów. Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadza zmniejszenie wymogów formalnych w przypadku zaistnienia konieczności wymiany pomiędzy zainteresowanymi biletów na Turniej Finałowy FIFA U20 Mistrzostwa Świata Polska 2019. Rządowy projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej zapewnia skuteczne stosowanie rozporządzenia unijnego nr 1141/2014 w sprawie ich statusu i finansowania. W projekcie zawarto m.in. regulacje dotyczące powstawania i likwidacji EPP i EFP. Z kolei rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje uproszczenie, modernizację i ujednolicenie przepisów zakresie VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi. Zmiana pozwoli zachować jednolite podejście do bonów stosowanych w obrocie międzynarodowym, zapewni spójność z zasadami ogólnego podatku konsumpcyjnego, pozwoli uniknąć niespójności, zakłóceń konkurencji, podwójnego opodatkowania i ograniczy ryzyko unikania opodatkowania. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym wprowadza korzystną dla podatników zmianę dotyczącą opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Do 30 czerwca 2020 r. wydłuży się okres obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, co zapewni dodatkowy czas na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz przygotowanie się do oznaczania ww. wyrobów znakami akcyzy.

Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz ustawy o lasach jest skrócenie i uproszczenie procesu wyboru operacji złożonych w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) do jednostki centralnej oraz wypłaty tym partnerom środków finansowych z tytułu realizacji tych operacji, jak również uwzględnienie w systemie prawnym zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020). Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do komisji rolnictwa trafił również rządowy projekt nowelizacji ustawy o paszach polegający na wydłużeniu o dwa lata, do 1 stycznia 2021 r. – okresu, w którym można stosować pasze GMO w żywieniu zwierząt.

I czytania

Sejm rozpatrzył w I czytaniu trzy projekty dotyczące prawa podatkowego. Przystąpiono również do pracy nad komisyjnym projektem ustawy o zapewnieniu godnej pamięci i należytej ochrony miejscom spoczynku Bohaterów Powstania Warszawskiego oraz innych osób zasłużonych w walkach o niepodległość i suwerenność Państwa Polskiego. Projekt jest reakcją Komisji do Spraw Petycji na petycję złożoną przez Związek Powstańców Warszawskich oraz Fundację Pamięci o Bohaterach Powstania i jednocześnie zbiega się z rządowym projektem ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Posłowie zadecydowali, że projekt trafi do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług ma na celu powiązanie poziomu stawek VAT ze stanem finansów publicznych oraz ogólną kondycją gospodarki.Obniżka VAT będzie możliwa, jeśli relacja państwowego długu publicznego netto do PKB nie będzie przekraczać 43 proc. i suma ujemnych odchyleń deficytu od średniookresowego celu budżetowego (-1 proc. PKB) nie będzie przekraczać 6 proc. PKB. Projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych. Natomiast wniesiony przez posłów projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zakłada obniżkę stawki podatku VAT przy instalacjach prosumenckiej energetyki odnawialnej z 23 na 8 proc. zgodnie ze stawką VAT dotyczącą materiałów budowlanych. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu, który rozpatrzony zostanie w bloku głosowań.

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej przewidziano dalsze zawieszenie pobierania podatku od sprzedaży detalicznej. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu, który głosowany będzie w bloku głosowań.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px