Log In

Budżet na 2019 r., poprawa jakości powietrza, ochrona praw pasażerów linii lotniczych. Zapowiedź 74. i 75. posiedzenia Sejmu (12 – 14 grudnia)

Debata nad ustawą budżetową na 2019 r. będzie głównym punktem 74. posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się w środę 12 grudnia o godz. 10:00. Posłowie zajmą się też m.in. projektem polepszającym jakość powietrza oraz zapewniającym bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej. Sejm ma również pracować nad zmianami w Prawie lotniczym, które zwiększą ochronę praw pasażerów. Ostatnie w tym roku, 75. posiedzenie Izby, zaplanowane na piątek 14 grudnia przebiegnie pod znakiem kilkugodzinnych głosowań nad przyszłorocznym budżetem.

W ramach II czytania projektu ustawy budżetowej na 2019 r. na forum Sejmu zostaną zaprezentowane efekty prac Komisji Finansów Publicznych. Zaplanowano tzw. debatę średnią, czyli dyskusję z udziałem przedstawicieli klubów i kół trwającą cztery godziny, po której nastąpi seria poselskich pytań i odpowiedzi przedstawicieli rządu.

W zaproponowanym przez rząd budżecie na rok 2019priorytetowym celem jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i solidarnościowej polityki społecznej. Strona dochodowa projektowanego budżetu uwzględnia wprowadzenie nowej 9 proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw – rozwiązanie to ma wspierać przedsiębiorczość i innowacyjność. Natomiast po stronie wydatków projekt zapewnia środki na realizację priorytetowych zadań rządu m.in. kontynuację programów „Rodzina 500 plus”, „Dobry start”, wzrost płac dla pracowników sfery budżetowej, podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów oraz dalsze podnoszenie wydatków na obronność. Zgodnie z projektem zawartym w sprawozdaniu komisji zaplanowano, że w 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosą 388 mld 294 mln 520 tys. zł, natomiast wydatki 416 mld 794 mln 520 tys. zł. Przewidziano też, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., a inflacja nie przekroczy 2,3 proc. Deficyt sektora finansów publicznych ma kształtować się na poziomie 1,7 proc.

Na etapie prac w Komisji Finansów Publicznych wprowadzono poprawki dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu. Wśród istotnych zmian jest m.in. zwiększenie wynagrodzeń na Policję i Służbę Więzienną, zgodnie z wypracowanymi porozumieniami ze związkowcami. Na Policję przeznaczono dodatkowe 339 mln zł i 64 mln zł na Służbę Więzienną.

Sejm będzie kontynuować prace nad rządową propozycją ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Projekt przewiduje rozwiązania, które poprawią jakość powietrza oraz zapewnią bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji. Jest to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach. Efektywność tego procesu może być nawet o 50 proc. większa niż w przypadku osobnej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Zmniejsza się też emisja zanieczyszczeń, np. dwutlenku węgla. Projekt przewiduje zastąpienie obecnego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (opartego na tzw. systemie świadectw pochodzenia) – efektywnym ekonomicznie systemem, który będzie wspierał  budowę nowych mocy wytwórczych w kogeneracji. System ten oparty będzie w znacznej mierze na procedurze aukcyjnej. Wsparcie ma być udzielone na 15 lat.

Posłowie rozpatrzą w II czytaniu rządowy projekt zmian w Prawie lotniczym, wykonujący przepisy UE. Zaproponowano m.in. powołanie rzecznika praw pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Rzecznik będzie uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów między pasażerem a przewoźnikiem, organizatorem wycieczki lub sprzedawcą biletów. Dzięki temu pasażer linii lotniczych będzie mógł dochodzić swoich roszczeń bez drogi sądowej. Warunkiem postępowania będzie zgoda każdego z podmiotów, którego dotyczy ewentualne naruszenie. Pasażerowie będą mogli złożyć skargę do rzecznika praw pasażerów po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. Na złożenie reklamacji pasażerowie będą mieli rok od dnia zrealizowania lotu lub dnia, w którym miał być wykonany. Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni od złożenia. Prezes ULC będzie mógł ukarać przewoźnika za łamanie praw pasażerów karą do 100 tys. zł. Przewiduje się, że zachęci to przewoźników do polubownego rozwiązywania spraw z pasażerami, a odsetek osób uprawnionych do odszkodowania, które faktycznie je otrzymują, wzrośnie.

W porządku obrad Sejmu jest także m.in. dyskusja nad wnioskiem o tzw. konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Izba zajmie się także sprawozdaniami Rady Ministrów z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 w roku 2015, 2016 i 2017.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px