Log In

Reforma procedury cywilnej w sądach, umowa ws. Baltic Pipe, usprawnienie inwestycji w sektorze naftowym – zapowiedź 77. posiedzenia Sejmu (kontynuacja)

Od środy 20 lutego Sejm będzie kontynuować 77. posiedzenie. Kompleksowa reforma postępowań sądowych w sprawach cywilnych to jedna z głównych propozycji, którymi zajmą się posłowie podczas trzydniowych obrad. W porządku posiedzenia także m.in. rozwiązania wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne Polski – usprawnienie strategicznych inwestycji w sektorze naftowym i ratyfikacja umowy z Danią ws. Baltic Pipe. Sejm będzie również pracować nad zmianami, które mają poprawić dostępność nocnej i świątecznej opieki lekarskiej oraz ulepszyć działanie SOR-ów.

Celem rządowych propozycji zmian w Kodeksie postępowania cywilnego jest walka z przewlekłością, usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań sądowych. Dzięki proponowanym przepisom, znaczna część spraw będzie rozstrzygana już na pierwszej rozprawie. Służyć temu ma m.in. wprowadzenie obowiązku pisemnej odpowiedzi na pozew. Jeśli zakończenie postępowania nie będzie możliwe na pierwszej rozprawie, sędzia będzie musiał od razu wyznaczyć kilka następujących bezpośrednio po sobie terminów rozpraw, tak aby nie było wielomiesięcznych przerw między nimi. Projektowane przepisy skracają drogę obywateli do sądów – sprawy mają się toczyć niedaleko miejsca ich zamieszkania. Ograniczona została także możliwość przedłużania postępowań, np. przez ciągłe wnoszenie zażaleń. Nowe rozwiązania gwarantują również obiektywizm postępowań – automatyczne wyłączenie sędziów i całych sądów, gdy ich bezstronność może być kwestionowana. Nie będzie też ogłaszania wyroków w pustej sali. Obecnie sędzia musi to robić, nawet gdy nikt się nie stawił. Projekt zakłada również, że w pisemnych uzasadnieniach wyroków wystarczające będzie zarysowanie istoty problemu, co odciąży sędziów. To strona określi jakiego uzasadnienia oczekuje – pełnego czy częściowego. Ponadto rozszerzono możliwość składania zeznań na piśmie na wszystkie sądowe postępowania cywilne. Elementem proponowanej przez rząd reformy jest także zwolnienie z opłat sądowych osób mniej zamożnych oraz pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców. Zaproponowano duże zniżki dla ofiar nieuczciwych sprzedawców – opłaty będą niższe o 2/3, jeśli pokrzywdzona osoba przed wytoczeniem powództwa podejmie próbę polubownego załatwienia sporu. Ofiary banków, frankowicze za wniesienie sprawy zapłacą maksymalnie 1 tys. zł, obecnie może to być nawet kilkadziesiąt tysięcy.  

Sejm będzie pracować nad przepisami, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne kraju i zapewnią dywersyfikację dostaw gazu. Izba zajmie się rządowymi propozycjami ratyfikacji dwóch umów między Polską i Danią, istotnych dla budowy gazociągu Baltic Pipe. Ta strategiczna inwestycja umożliwi transport gazu ziemnego z Norwegii przez Danię do Polski i innych krajów. Część Baltic Pipe, która będzie realizowana i finansowana przez polskiego operatora (Gaz-System), znajdzie się na terytorium Danii. Dlatego konieczne było określenie na poziomie umowy statusu i ram prawnych funkcjonowania tej części infrastruktury. W polsko-duńskiej umowie ws. Baltic Pipe strony potwierdziły również, że będą wspierać inwestorów, tak aby projekt został ukończony do 1 października 2022 r.

Z kolei umowa między Polską a Danią ws. rozgraniczenia obszarów morskich na Bałtyku określa linię dzielącą szelfy kontynentalne i wyłączne strefy ekonomiczne obu krajów w części Morza Bałtyckiego na południe od Bornholmu. Rekomendowana trasa podmorskiej części Baltic Pipe przebiega właśnie przez obszar, na którym przez kilkadziesiąt lat strefy ekonomiczne nie były rozgraniczone.

Bezpieczeństwu energetycznemu Polski służyć ma też przedłożony przez rząd projekt, który umożliwi sprawne przygotowanie i realizację strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Chodzi m.in. o budowę rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock czy rurociągu produktów naftowych Boronów-Trzebinia. Za realizację inwestycji będzie odpowiadać spółka PERN SA, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Zaproponowano także rozwiązania usprawniające proces inwestycyjny. To np. wprowadzenie jednej, całościowej decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym. Oznacza to mniej biurokracji i krótszy czas na wydanie niezbędnych aktów administracyjnych.

Ułatwienia w zwoływaniu zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zaproponował Prezydent w projekcie zmian w Kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z propozycją, takie zgromadzenie będzie mogło być zorganizowane w formie elektronicznej (np. wideokonferencji). Wystarczy, że taka możliwość zostanie zapisana w umowie spółki. W ocenie głowy państwa nowelizacja korzystnie wpłynęłaby na warunki prowadzenia działalności przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm. Ze zmian skorzystaliby przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę lub przebywają za granicą, a są wspólnikami polskich spółek z o.o.

Posłowie rozpatrzą rządowe propozycje, które mają poprawić dostępność oraz jakość nocnej i świątecznej opieki lekarskiej (NiŚOZ), a także zapewnić sprawniejsze działanie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR-ów). Po zmianach szpitale ogólnopolskie (np. kliniczne) będą mogły udzielać świadczeń NiŚOZ, jeśli mają szpitalną izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy. Projekt zakłada też m.in. wprowadzenie jednolitych, jasnych zasad tzw. segregacji medycznej pacjentów w SOR-ach. Zwiększy to bezpieczeństwo pacjenta i poprawi komfort pracy personelu medycznego. Utworzony zostanie również system informatyczny usprawniający pracę SOR-ów. Proponowana nowelizacja przewiduje także reformę funkcjonowania służb kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sejm zajmie się również propozycjami okolicznościowych uchwał. Izba planuje uczcić Tajną Organizację Wojskową „Gryf Pomorski”, konspiracyjną formację niepodległościową na Pomorzu, w 80-lecie jej utworzenia. Sejm będzie także pracować nad projektami upamiętniającymi 145. rocznicę urodzin Wincentego Witosa i 100-lecie powstania gabinetu Ignacego Jana Paderewskiego. Planowane jest ponadto uczczenie 30. rocznicy śmierci księży Stefana Niedzielaka i Stanisława Suchowolca – szykanowanych przez bezpiekę PRL za wspieranie opozycji demokratycznej i zamordowanych w niewyjaśnionych okolicznościach. Posłowie rozpatrzą też propozycję upamiętnienia 100-lecia debiutu i 50. rocznicy śmierci jednego z największych polskich poetów XX w. – Kazimierza Wierzyńskiego.

Podczas posiedzenia Izba rozpatrzy ponadto wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px