Log In

Trzeci dzień 78. posiedzenia Sejmu – podsumowanie

Piątkowy, trzeci dzień posiedzenia Sejmu, wypełnił m.in. blok głosowań. Posłowie przyjęli informację szefa MSZ o zadaniach polityki zagranicznej w 2019 r. Zdecydowano także o utworzeniu Funduszu Polskiej Nauki, znowelizowano ustawy dot. uprawnień kombatantów i osób represjonowanych oraz przyjęto pakiet ustaw przygotowujących na tzw. twardy Brexit. Kolejne 79. posiedzenie Izby odbędzie się w dniach 4 – 5 kwietnia.

Posłowie przyjęli przedstawioną w czwartek informację ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 r. Więcej nt. dorocznego wystąpienia szefa MSZ w osobnym komunikacie.

III czytania

Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Zakłada ona wprowadzenie nowego mechanizmu finansowania badań naukowych oraz ich komercjalizacji. Ma to być jeden ze sposobów rozwiązania  problemu niskiej komercjalizacji pomysłów, które powinny być zastosowane w produkcji innowacyjnych i konkurencyjnych produktów.

Sejm zdecydował o poszerzeniu uprawnień kombatantów i osób będących ofiarami represji oraz o przyznaniu inwalidom wojennym corocznie 850 zł dodatku do renty. Zmiany dotyczą m.in. uprawnień kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Świadczenia będą mogli otrzymać także inwalidzi wojenni i wojskowi mieszkający za granicą.

Sejm uchwalił ustawy przygotowane przez rząd na wypadek tzw. twardego Brexitu. Nowe uregulowania dotyczą m.in. przepisów określających zasady pobytu w Polsce obywateli brytyjskich, uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych na Wyspach, zabezpieczenia interesów polskich klientów instytucji finansowych, które mają siedzibę w Wielkiej Brytanii.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Rozszerza ona uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego o nadzór nad rynkiem sekurytyzacyjnym. Celem zmian jest zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia unijnego z 12 grudnia 2017 r. ws. ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji.

Posłowie uchwalili ustawę zawierającą zasady na jakich wskazany zostanie ten z wybranych w majowych wyborach posłów do Europarlamentu, który nie obejmie mandatu, jeśli ostatecznie okaże się, że w PE znajdą się brytyjscy europosłowie i w związku z tym Polsce przypadnie 51 mandatów, a nie 52. Wprowadzono rozwiązania polegające na tym, że spośród kandydatów komitetu, któremu przypadł mandat odpowiadający 52. ilorazowi wyborczemu, kandydatem, którego ustawodawca uznaje za najsłabiej legitymowanego do objęcia mandatu jest ten, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.

Sejm znowelizował szereg ustaw w celu zwiększenia kontroli wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego. Decyzją Izby doradcy będą podlegali także nadzorowi Ministra Sprawiedliwości. Nowelizacja ma służyć m.in. wzmocnieniu nadzoru nad działalnością doradców restrukturyzacyjnych, a także zwiększeniu przejrzystości systemu ich powoływania.

Sejm znowelizował ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks karny. Celem przyjętych zmian jest przeciwdziałanie procederowi polegającemu na fałszowaniu wskazań liczników przebiegu pojazdu (drogomierzy). Proponowane przepisy wypełniają lukę w prawie, która powoduje, że nie jest możliwe ustalenie sprawcy oszustwa polegającego na fałszowaniu wskazań licznika, gdy oferowany pojazd nie pochodzi od pierwszego właściciela. Ponadto nowelizacja ma na celu likwidację procederu polegającego na oferowaniu usług zaniżania wskazań drogomierza w pojeździe.

Sejm przyjął zmiany w Regulaminie Izby. Nowela przewiduje m.in. zwiększenie dostępności do przebiegu prac parlamentarnych, poprzez sporządzanie pełnych zapisów przebiegu posiedzeń podkomisji sejmowych.

Przyjęta nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami modyfikuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do regulacji unijnych.

Sejm znowelizował ustawę o drogach publicznych, co pozwoli na wybór podmiotu publicznego, który zbuduje nowy elektroniczny system poboru opłat. Nowela tworzy podstawy do wyznaczenia podmiotu publicznego, który realizowałby usługi związane z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych.

Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły działać nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców – zakłada znowelizowana ustawa o KGW. Nowela zmienia uchwaloną w listopadzie 2018 r. ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która nadała kołom osobowość prawną i umożliwiła prowadzenie dzielności gospodarczej. Koła, zakładane na mocy tej ustawy, muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

I czytania

Poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks pracy dotyczy zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia proponowanego wynagrodzenia, które planują zaproponować aplikującym na dane stanowisko kandydatom. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia.

Senacki projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego związany jest z realizacją postulatu zawartego w petycji P9-50/17 wniesionej do Senatu. Celem nowelizacji jest to, aby nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE było zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Informację bieżącą w sprawie działań legislacyjnych podejmowanych w latach 2016-2018, prowadzących do uszczelnienia systemu podatkowego i zagwarantowania dochodów budżetowych pozwalających na realizowanie licznych programów społecznych przedstawił podsekretarz ministerstwa finansów Filip Świtała.

Pytania posłów do przedstawicieli rządu dotyczyły m.in. programu antysmogowego „Czyste Powietrze” na Podkarpaciu i w Polsce oraz reorganizacji transportu publicznego w mniejszych gminach i na terenach wiejskich.

Pozostałe decyzje Izby:

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustaw:

– Prawo telekomunikacyjne;

– o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim.

Sejm nie wyraził zgody odrzucenie w I czytaniu rządowego projektu reformy procedur karnych, którego celem jest usprawnienie postępowania karnego, przy zachowaniu gwarancji procesowych stron, w szczególności oskarżonego, oraz zasady rzetelnego procesu.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px