Log In

Trzeci i czwarty dzień 80. posiedzenia Sejmu. Relacja

W porządku prac Sejmu w czwartek, podczas trzeciego dnia 80. posiedzenia, znalazło się siedem rządowych projektów ustaw dotyczących kolejno: nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe, nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem RP a Międzynarodową Organizacją Policji – Interpol.

Izba rozpatrzyła także dwa projekty prezydenckie: nowelizacji kodeksu pracy oraz projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej. Przyjęto także uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda.

Ważne decyzje Sejmu

Posłowie zadecydowali o odrzuceniu wniosków o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej i ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka. Izba dokonała również wyboru Wojciecha Sycha na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 

Sejm uchwalił nowelizację dot. klasyfikowania maturzystów i przeprowadzenia matur. Ustawa została przekazana do Senatu, który zaakceptował nowelizację bez poprawek, co oznacza, że ustawa trafi teraz do Prezydenta RP. Zgodnie z wprowadzonymi rozwiązaniami w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach – organowi prowadzącemu, w tym samorządom, które wyznaczą nauczyciela do przeprowadzenia kwalifikacji. Jeżeli dyrektor lub nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów ogólnokształcących dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia 2019 r.

Dodatkowo Sejm uchwalił jeszcze osiem ustaw, które przekazane zostaną pod obrady Senatu:

Przyjęto rządową nowelizację w sprawie rozszerzenia programu „Rodzina 500 plus” także na pierwsze i jedyne dziecko. Zgodnie z nią prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny.

Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy prawa o ustroju sądów administracyjnych. Przyjęte przepisy zmierzają do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca i dotyczą postępowań w sprawach toczących się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ws. odwołań od uchwał KRS w przedmiocie powołań sędziów SN.

Celem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw jest uporządkowanie rynku przewozu osób samochodami osobowymi i taksówkami poprzez ustalenie jednakowych warunków wykonywania tej działalności. Wszyscy pośrednicy w przewozie będą musieli mieć licencje, jednak jej zdobycie zostanie znacznie ułatwione. Przewidziano także możliwość stosowania aplikacji mobilnej jako alternatywy wobec taksometru i kasy fiskalnej.

Zadecydowano także o przyjęciu zaproponowanych przez rząd przepisów łagodzących ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Po zmianach, wprowadzonych przez nowelę ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne. Dotyczy to nieruchomości rolnych, zwłaszcza gruntów o powierzchni do 1 ha oraz położonych w granicach administracyjnych miast. Dotychczas działki te mimo, że nie leżały w kręgu zainteresowań rolników i nie były wykorzystywane do celów produkcji rolnej nie mogły być przedmiotem obrotu, a właściciele takich nieruchomości nie mogli swobodnie nimi dysponować co prowadziło do znacznej utraty ich wartości.

Sejm uchwalił dzisiaj także dwie ustawy przedstawione przez Prezydenta RP

Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej tworzy ramy prawne umożliwiające opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej, która jest jednym z elementów przełomu w opiece onkologicznej w Polsce. Będzie to program wieloletni (2020-2030) zawierający działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, w tym kontroli po leczeniu onkologicznym, rehabilitacji, opieki psychologicznej i opieki paliatywnej. Z kolei nowelizacja kodeksu pracy oraz niektórych innych wesprze pracowników poprzez ułatwienie realizacji przysługujących im uprawnień do równego traktowania, ochrony w czasie urlopu macierzyńskiego i uprawnień rodzicielskich, zwiększających ochronę przed mobbingiem, a także regulujących na nowo kwestie związane z wydawaniem świadectw pracy i terminami przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Przygotowana przez rząd zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje  rezygnację z procedury profilowania pomocy dla bezrobotnych, która polegała na ustaleniu dla każdego bezrobotnego jednego z trzech profili, którym odpowiadały różne formy aktywizacji zawodowej. Rezygnując z obowiązku ustalania profilu dla każdego bezrobotnego, wprowadzono możliwość korzystania przez powiatowe urzędy pracy z różnych ustawowych form pomocy – bez ograniczeń wynikających z ustalonego dla bezrobotnego profilu pomocy. W praktyce rozwiązanie to ułatwi urzędom pracy stosowanie tych form pomocy, w tym usługi pośrednictwa pracy. Dla pracodawców będzie to oznaczać większe szanse na znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy, a dla bezrobotnego szybsze wejście na rynek pracy

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP umowy między Polską a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej – Interpol, podpisanej w Lyonie dnia 9 kwietnia br., której celem jest zapewnienie prawidłowego i niezakłóconego przebiegu 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu, mającej odbyć się w Katowicach, w dniach 29-31 maja 2019 r.

I czytania

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej dotyczy wydzielenia PAG z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB). Rządowa propozycja ma zapewnić powstanie systemu sprawnego zarządzania zasobami surowcowymi w Polsce, w szczególności przeprowadzenie weryfikacji zasobów złóż kopalin, wytypowanie złóż kopalin o znaczeniu strategicznym oraz wprowadzenie ich skutecznej ochrony. W trakcie pierwszego czytania zgłoszony został wniosek o odrzucenie projektu. Do głosowana nad nim Sejm przystąpi na następnym posiedzeniu.

Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw. Rządowe przedłożenie ma przyspieszyć uzyskiwanie alimentów przez dzieci od rodziców (natychmiastowe świadczenia alimentacyjne orzekane w sposób uproszczony). Propozycja zakłada też m.in. wprowadzenie rozwiązań mających na celu szczególną ochronę dzieci w sytuacji rozwodu lub separacji rodziców (piecza naprzemienna). Dokument został skierowany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Zakończenie prac parlamentarnych

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji prawa farmaceutycznego oraz niektórych innych ustaw dotyczącej gruntownej zmiany podejścia do sposobu penalizacji zachowań związanych z obrotem produktami leczniczymi, przede wszystkim w kontekście zdiagnozowanego, działającego na szeroką skalę, procederu tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych”. Ustawa zostanie teraz przekazana Prezydentowi RP.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px