Log In

Pierwszy dzień 2. posiedzenia Sejmu. Relacja

„Mały ZUS Plus” oraz rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 – to jedne z najistotniejszych projektów ustaw procedowanych w trakcie pierwszego dnia 2. posiedzenia Sejmu, które odbyło się we czwartek 12 grudnia. Drugi i trzeci dzień obrad zaplanowany jest na 19 i 20 grudnia.

Izba rozpoczęła obrady minutą ciszy dla uczczenia pamięci niedawno zmarłego posła I kadencji Marka Domina oraz posła Janusza Dzięcioła zasiadającego w Sejmie VI i VII kadencji. Następnie Sejm przyjął ślubowanie od Waldemara Olejniczaka, który objął mandat w związku z powołaniem Marka Opioły na wiceprezesa NIK.

III czytania    

Przyjęta nowelizacja poszerza rozwiązania tzw. „Małego ZUS-u” wprowadzone ustawą z 20 lipca 2018 r. Nowe rozwiązania umożliwią przedsiębiorcom płacenie obniżonych i liczonych proporcjonalnie od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne. Z propozycji obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne będzie mogło skorzystać ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców.

Izba zdecydowała także o przyjęciu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. Umożliwia ona przekazanie jeszcze w tym roku dodatkowych środków dla Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na zwiększenie Funduszu Zapasowego NFZ do wysokości 2 mld zł na pokrycie zwiększonych środków świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany pozwolą także na zasilenie Funduszu Wsparcia Policji oraz zaliczenie środków na realizacje „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa”, zakupu nowych karetek dla ratownictwa medycznego oraz wydatków majątkowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Sejm uchwalił ustawę o podatku akcyzowym oraz ustawę – Prawo celne. Zmiany dotyczą w szczególności branży paliwowej i mają na celu  przedłużenie do 31 stycznia 2021 r. okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych objętych monitorowaniem w Systemie EMCS PL2, również na podstawie papierowego dokumentu dostawy.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, tzw. podatku od sklepów wielopowierzchniowych, która zakłada jego zawieszenie do 1 lipca 2020 r. Ma to związek z toczącym się postępowaniem przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Podatek dla branży handlowej wprowadzono w 2016 r. – nie był on jednak pobierany w związku z nakazem wydanym przez Komisję Europejską. W maju 2019 r. Sąd Unii Europejskiej (SUE) przyznał Polsce rację i orzekł, że podatek od sprzedaży detalicznej nie stanowi pomocy państwa. Wyrok SUE jest jednak nieprawomocny. KE odwołała się od niego do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Posłowie uchwalili również nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zakłada on m.in. przedłużenie do końca 2020 r. możliwości zawierania umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych. Przyjęte zmiany pozwalają również na przedłużenie do końca 2020 r. zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych realizowanych przez przewoźników komercyjnych.

Ponadto Izba podjęła uchwałę w sprawie zmian Regulaminu Sejmu. Przyjęte zmiany dostosowują RS do zmian w Kodeksie wyborczym, które nakładają na Sejm – począwszy od bieżącej kadencji – obowiązek wskazania siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Zgodnie z nowelizacją ustawy, w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzić ma m.in. siedem osób mających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego, wskazanych przez Sejm.

I czytania

Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, wprowadzając kilka nowych instrumentów. Są to m.in.: uściślone warunki likwidacji linii kolejowych (zgoda ministra właściwego ds. transportu, doprecyzowanie procedury likwidacyjnej, kary finansowe za likwidację linii kolejowej z naruszeniem przepisów ustawy), użyczanie jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub ich odcinkach, czy usprawnienie procesów legislacyjnych.

Pozostałe decyzje Izby

Sejm podjął również uchwałę w sprawie zmiany w składach osobowych Komisji Sejmowych.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px