Log In

Podsumowanie pierwszego dnia obrad 4. posiedzenia Sejmu

W środę 22 stycznia jednym z głównych punktów prac Izby był projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, który przewiduje m.in. wyodrębnienie w rządzie dwóch nowych działów: aktywów państwowych i klimatu. Sejm pracował także nad zmianami w Prawie budowlanym, nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, a także projektami ustaw dotyczącymi ochrony zdrowia roślin. Posiedzenie Izba rozpoczęła od przyjęcia ślubowania poselskiego od Andrzeja Szlachty i Jacka Kurzępy. 

I czytania

Izba przeprowadziła I czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Proponowane przepisy mają na celu dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań. Projekt przewiduje m.in. wyodrębnienie dwóch nowych działów: aktywa państwowe i klimat. Projekt daje ministrowi aktywów państwowych kompetencje m.in. inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego. Minister ten będzie miał możliwość zgłoszenia sprzeciwu do decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. W projekcie zaproponowano także wyodrębnienie z działu środowisko nowego działu – klimat, co ma stanowić odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej. Projekt został skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

W Izbie odbyło się także I czytanie obywatelskiego projektu ustawy – Emerytura bez podatku, zgłoszonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Projekt zakłada likwidację obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia.

II czytania. Kontynuacja prac Izby

Posłowie w II czytaniu rozpatrzyli rządowy projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt ma na celu usprawnienie nadzoru nad funkcjonowaniem PIS. Jak podkreślił poseł sprawozdawca projektu Tomasz Latos, szczególnie chodzi w nim o pionizację struktury Inspekcji Sanitarnej, gwarantującej np. powiatowym Inspektorom niezależność od władzy lokalnej. Zgodnie z projektem Główny Inspektor Sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych. Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał/odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych. Projekt został skierowany do Komisji Zdrowia w celu przedstawienia sprawozdania.

Posłowie zajęli się także rządowym projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wprowadzającego do polskiego porządku prawnego dwóch rozporządzeń UE. Zasadniczą zmianą w stosunku do stanu obecnego będzie dostosowanie zakresu działania PIORiN w ramach nadzoru nad zdrowiem roślin do zadań właściwych organów i państw członkowskich UE wynikających z przepisów rozporządzeń. Projektowana ustawa wejdzie w życie łącznie z ustawą o ochronie roślin przed agrofagami i kompleksowo zastąpi dotychczasowe przepisy ustawy o ochronie roślin. Do III czytania projektu Izba przystąpi w bloku głosowań.

Izba rozpatrzyła w II czytaniu rządowy projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami. Jego istotą jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów zawartych w rozporządzeniach PE w sprawie ochrony roślin przeciwko agrofagom oraz w sprawie kontroli urzędowych. Projektowana ustawa ma zastąpić ustawę O Ochronie Roślin z 18 grudnia 2003r. Do III czytania projektu Izba przystąpi w bloku głosowań.

Sejm rozpatrzył również rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, mający na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego.Wprowadza on m.in. podział projektu budowlanego na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Ma to na celu ułatwienie wydawania pozwoleń na budowę oraz usprawnienie przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt został skierowany do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania.

Odbyło się także II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, który ma powierzyć Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zadania w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów na wszystkich etapach obrotu: produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Według ustawodawcy powinno to wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów żywności. Projekt został skierowany do komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przedstawienia sprawozdania.

Izba przeprowadziła II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem noweli jest wdrożenie działania „dobrostan zwierząt”. Wsparcie polegać będzie na zrekompensowaniu rolnikowi kosztów związanych z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów, wykraczających ponad obowiązkowe normy. Oznacza to, że rolnik stosujący wyższe standardy uzyska dodatkowe wsparcie finansowe. III czytanie projektu w bloku głosowań. 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, rozpatrzony przez Sejm w II czytaniu, zakłada m.in. możliwość dofinansowania działań związanych z poprawą bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. wielkiej płyty oraz budynków komunalnych. Projekt daje możliwość właścicielom i zarządcom budynków z wielkiej płyty możliwość ubiegania się o pokrycie 50 proc. kosztów w związku z pracami termomodernizacyjnymi. Projekt skierowano do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania. 

Poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo geologiczne i górnicze doprecyzowuje zapisy nowelizacji ustawy z 11 lipca 2014 r. odnośnie przepisów, które należy stosować do postępowań administracyjnych wszczętych przed 31 grudnia 2014 r. i dotychczas niezakończonych, dotyczących udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, z wyłączeniem złóż węglowodorów. 

Inne decyzje Izby

Na początku posiedzenia Sejm przyjął ślubowanie poselskie od Andrzeja Szlachty i Jacka Kurzępy. Zastąpili oni Ewę Leniart oraz Władysława Dajczaka, którzy zostali powołani przez Prezesa Rady Ministrów na stanowiska wojewodów: podkarpackiego i lubuskiego.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px