Log In

ESK: informacja o rozwoju energetyki OZE w Polsce

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa /ESK/ rozpatrzyła informację Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Rozwoju na temat dynamiki i perspektyw rozwojowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Informacje przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Zbigniew Gryglas oraz zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju – Przemysław Hofman. 
Sektor fotowoltaiki w Polsce jest najszybciej rozwijającą się gałęzią OZE. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na koniec 2018 r. łączna moc zainstalowana źródeł fotowoltaicznych w Polsce wynosiła łącznie 471,5 MW. Z kolei na dzień 1 stycznia 2020 r. wartość ta wynosiła 1299,6 MW, co oznacza jej roczny wzrost o 176 punktów procentowych. Tak znaczący rozwój branży i ilości mocy w instalacjach OZE w 2019 r. stał się możliwy dzięki m.in. uruchomionym programom wsparcia finansowego ze środków publicznych takich np. jak program „Mój Prąd” z pulą środków w wysokości 1 mld zł oraz działaniom legislacyjnym, które objęły pakiet prosumencki zawarty w projekcie nowelizacji ustawy o OZE czy nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska gdzie wprowadzono obniżkę z 23% do 8% stawki podatku VAT na dostawę i budowę mikroinstalacji OZE. 
W efekcie ww. działań, udział energii elektrycznej wyprodukowanej z węgla spadł w Polsce w 2019 r. do 74%. Wzrosło także wykorzystanie OZE w produkcji energii elektrycznej do poziomu 15%. 
Pomimo pozytywnych rezultatów osiągniętych w 2019 r., konieczne są dalsze działania na rzecz realizacji wyzwań zidentyfikowanych w ramach inicjatywy Energia Plus takich jak: zmiana miksu energetycznego i zwiększenie udziału OZE w produkcji energii, rozwój rozproszonej produkcji energii z OZE w modelu prosumenckim oraz uruchamianie kolejnych programów wsparcia ze środków publicznych inwestycji w OZE. Komisja rozpatrzyła informację Ministra Aktywów Państwowych na temat rozwoju elektrowni wiatrowych w Polsce. 
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Zbigniew Gryglas.
Energetyka wiatrowa na lądzie rozwijała się w stosunkowo szybkim tempie. Jeszcze w 2005 r. energia wytworzona przez elektrownie wiatrowe stanowiła 0,1% energii elektrycznej wytworzonej ogółem, aby w 2017-2018 osiągnąć 7,5-8,7%. Ze względu na negatywne skutki społeczne, wynikające w szczególności z niewłaściwych praktyk niektórych inwestorów, wprowadzono ograniczenie odległościowe lokowania turbin od najbliższego obiektu mieszkalnego zgodnie z zasadą tzw. 10h (odległość jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli). 
Zgodnie z danymi przekazanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, moc zainstalowana w instalacjach wykorzystujących energię wiatru wyniosła na dzień 30 czerwca 2019 r. 5881 MW, co stanowi prawie 70% mocy zainstalowanej we wszystkich instalacjach odnawialnych źródeł energii. 
Widocznym trendem europejskiej i światowej gospodarki jest również rozwój morskiej energetyki wiatrowej, przy czym konieczne jest zapewnienie możliwości funkcjonowania tych źródeł w koegzystencji z energetyką systemową i odnawialną na lądzie. Przykładem regulacji stanowiącym system wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych, jak również wprowadzającym szereg proceduralnych usprawnień w zakresie wydawania decyzji jest projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. projekt ustawy offshore). Jednym z kluczowych celów projektu ustawy jest rozwój lokalnego łańcucha dostaw na potrzeby morskich farm wiatrowych (udział materiałów i usług lokalnych w procesie budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej). Obecnie trwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy. 
W zakresie stanu realizacji projektów morskich elektrowni wiatrowych dotychczas wydano 12 pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. 
W dyskusji posłowie poruszyli m.in. kwestie: wykorzystania odwiertów przy poszukiwaniu gazu do późniejszego wydobycia geotermii, recyklingu turbin i łopat wiatrowych, zwiększenia roli lądowej energetyki wiatrowej, dokładnej definicji prosumenta zbiorowego, niskoemisyjnego spalania węgla kamiennego, wydolności koncernów energetycznych w zakresie dystrybucji energii, planowanych aukcji OZE na rok 2020 i 2021, form wsparcia dla budowy morskich farm wiatrowych, szczegółowych planów odnośnie rozwoju lokalnego łańcucha dostaw na potrzeby morskich farm wiatrowych, inwestycji w energetykę wodną w obliczu suszy oraz niwelowania nierówności społecznych przy transformacji energetycznej. 
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnik Rządu do Spraw Odnawialnych Źródeł Energii – Ireneusz Zyska, pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej – Piotr Naimski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Krzysztof Mazur, prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Rafał Gawin oraz wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – Włodzimierz Mucha. 

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px