Log In

GPW ogłasza nowy skład RESPECT Index

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła 16 grudnia br. skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index). W jego skład weszły 23 firmy, w tym jedna nowa – Bank Ochrony Środowiska. Największy udział w indeksie będą miały spółki: KGHM, PGE, PGNiG, PKN Orlen i PZU.

Nowy skład RESPECT Indexu będzie obowiązywał od 21 grudnia 2015 r. Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do grudnia 2015 roku RESPECT Index zyskał 31%, podczas gdy WIG wzrósł o 11%.

Gratulujemy emitentom, którzy weszli w skład dziewiątej edycji RESPECT Indeksu. Wyniki tegorocznej edycji potwierdzają, że spółki giełdowe, mimo wymagającej koniunktury, przywiązują dużą wagę do kwestii odpowiedzialnego biznesu. Świadczy o tym liczba zgłoszeń oraz uzyskane przez spółki wyniki badania, które są lepsze niż rok temu. Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie tym indeksem wśród polskich i międzynarodowych inwestorów, co mam nadzieję zwróci uwagę kolejnych spółek na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu – powiedział Paweł Tamborski, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.

W skład tegorocznej edycji indeksu weszły 23 spółki (w kolejności alfabetycznej):

• Apator S.A.
• Bank BPH S.A.
• Bank Handlowy w Warszawie S.A.
• Bank Millennium S.A.
• Bank Ochrony Środowiska – nowa spółka
• Bank Zachodni WBK S.A.
• Budimex S.A.
• Elektrobudowa S.A.
• Energa SA
• GPW S.A.
• Grupa Azoty S.A.
• Grupa LOTOS S.A.
• ING Bank Śląski S.A.
• KGHM Polska Miedź S.A.
• Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
• Orange Polska S.A.
• Pelion S.A.
• PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
• Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
• Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
• Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
• Tauron Polska Energia S.A.
• Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Projekt RESPECT jest badaniem wieloetapowym: do indeksu trafiają spółki, które charakteryzują się dobrą płynnością, nienagannie wypełniają zasady ładu korporacyjnego i dbają o relacje z interesariuszami. To właśnie do tych spółek kierowane jest zaproszenie do wypełnienia ankiety, która jest ostatnim etapem badania. Tegoroczna ankieta została rozbudowana o pytania nt. kwestii rozwiązywania sporów oraz podejścia do zarządzania różnorodnością w pracy.

Wyniki badania spółek

Czynniki środowiskowe:

 • 100% spółek zidentyfikowało i udokumentowało swój wpływ na środowisko naturalne, w tym ponad połowa z nich zmierzyła swój wpływ pośredni,
 • 96% spółek określiło cele w zakresie ograniczenia lub niezwiększenia stopnia zużycia paliw i energii.

Czynniki społeczne:

 • 87% spółek bada nastroje i poziom zaangażowania swoich pracowników (w 2014: 78%),
 • 43% spółek wprowadza kryteria środowiskowe, etyczne lub społeczne w procesie wyboru dostawcy (w 2014: 50%),
 • 70% umieszcza w podpisywanych umowach obligatoryjne, standardowe klauzule etyczne, społeczne lub środowiskowe (w 2014: 67%),
 • 39% spółek wprowadza i egzekwuje klauzulę dot. przeprowadzania audytu wypełniania ww. kryteriów (w 2014: 33%),
 • 74% spółek przygotowuje raporty w oparciu o wytyczne GRI (w 2014: 67%), a 52% poddaje je niezależnej weryfikacji (w 2014: 42%).

Czynniki ekonomiczne i dot. ładu korporacyjnego:

 • 61% spółek opracowało i wdrożyło kompleksowe strategie odpowiedzialnego biznesu (w 2014: 50%). Nieznacznie spadła natomiast liczba podmiotów (do 7), które monitorują realizację ww. strategii (w 2014 roku 9 spółek),
 • 73% spółek powołało rzecznika lub komisję ds. etyki (w 2014: 67%),
 • 60% spółek wprowadziło polityki i procedury w zakresie zarządzania ryzykiem oraz monitoruje ryzyko w większości spółek tworzących ich grupy kapitałowe (w 2014: 50%),
 • 87% spółek dokonuje kompleksowego przeglądu kluczowych elementów systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem (w 2014: 71%).

Z roku na rok firmy wchodzące w skład RESPECT Indeksu coraz lepiej radzą sobie z wymaganiami z zakresu sfery ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Widać to po średnim wyniku uzyskiwanym przez podmioty, który w ciągu ostatnich trzech edycji wzrósł z 64,08 punktów do 71,01, przy czym spółki mogły maksymalnie uzyskać 90 pkt. Przede wszystkim jednak widzimy, że spółki z indeksu cieszą się coraz większą popularnością wśród emitentów oraz inwestorów. Odzwierciedla to stopa zwrotu RESPECT Index – powiedziała Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Coraz więcej spółek z RESPECT Index raportuje dane pozafinansowe, jednak wciąż nie robią tego wszystkie podmioty. Tymczasem od stycznia 2017 r. wszystkie spółki giełdowe, które zatrudniają ponad 500 osób i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR, będą zobowiązane do raportowania tych danych w związku z wejściem w życie unijnej dyrektywy ws. ujawniania danych pozafinansowych (Dyrektywa 2014/95/UE).

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Zgodnie z obecną formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Skład indeksu jest wyłaniany spośród największych spółek giełdowych z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu od jego pierwszej edycji, firmę Deloitte. Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych – pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25%, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek, lub do 10% w pozostałych przypadkach.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px