Log In

Historycznie najwyższy poziom zysku netto Grupy Kapitałowej GPW

W II kw. 2017 r. GK GPW osiągnęła rekordowy kwartalnie zysk netto w wysokości 41,9 mln zł (wzrost o 51,2% kdk) i wypracowała 87,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza nieznaczny spadek (3,7%) wobec I kwartału 2017 r., najlepszego w historii Grupy GPW pod względem przychodów. W stosunku do II kw. ubiegłego roku przychody wzrosły o 17,7%. Najwyższy w historii poziom osiągnął zysk EBITDA – 56,1 mln zł w II kw. 2017 r.

– Za nami dobry II kwartał 2017 r., w którym Grupa GPW wypracowała nie tylko rekordowy zysk netto, ale także wynik EBITDA. Udało się obniżyć koszty operacyjne, dzięki czemu wskaźnik kosztów do przychodów uplasował się na jednym z najniższych poziomów w historii. Dobrą perspektywą na kolejne kwartały jest przejęcie przez GPW Benchmark organizacji fixingu stawek WIBID i WIBOR, a także  sprzyjające nastroje rynkowe, w tym widoczne ożywienie na rynku IPO – mówi Jacek Fotek, Wiceprezes GPW.

Koszty operacyjne w I kw. 2017 r. wyniosły 37,8 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na jednym z najniższych poziomów w historii w ujęciu kwartalnym wynosząc 43,1%, przy spadkach o 15,7% kdk i 15,6% rdr.

Przychody z rynku towarowego w II kw. br. wyniosły 34,7 mln zł i wzrosły o 1% kdk i 12,2% rdr. W efekcie stanowiły 39,6% przychodów GK GPW. W II kw. 2017 r. odnotowano wzrost przychodów z obrotu prawami majątkowymi – z 8,7 mln zł w I kw. 2017 r. do 11,1 mln zł w II kw.2017 r., co jest efektem rosnących obrotów białych certyfikatów (+29,1% kdk) oraz zielonych certyfikatów (+39,8% kdk). Wzrosły także, w porównaniu do poprzedniego kwartału 2017 r., przychody z obrotu energią elektryczną, w wyniku wzrostu wolumenów na rynku forward. Odnotowano spadek przychodów z obrotu gazem będący konsekwencją sezonowo niższych wolumenów (1,9 mln zł w II kw. 2017 r. w porównaniu do 2,5 mln zł w I kw. 2017 r.).

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za II kwartał 2017 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2017 r. wyniósł 41,9 mln zł, o 26,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost w II kw. 2017 r. względem I kw. 2017 r. sięgnął 51,2%.

Przychody z rynku finansowego

W II kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym ukształtowały się na poziomie 52,6 mln zł, co oznacza spadek o 5,6% w stosunku do rekordowego I kw. 2017 r. i wzrost o 22,4% rdr. Przychody z rynku finansowego stanowiły 60,0% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 61,2% w I kw. 2017 r. i 57,7% rok wcześniej. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym

W II kw. 2017 r. przychody z obsługi obrotu wyniosły 36 mln zł, odnotowując spadek o 7,4% w stosunku do I kw. 2017 r. oraz wzrost o 35,4% w stosunku do II kw. 2016 r. Wpływ na wysokość przychodów miały m.in. spadek obrotów sesyjnych na rynku akcji w II kw. 2017 r. o 12,7% kdk do poziomu 58,3 mld zł i jednocześnie wzrost o 42,7% rdr. W II kw. 2017 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi utrzymał się na poziomie 2 mln sztuk (spadki o 11,9% kdk i o 0,4% rdr), a wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 na poziomie 1,24 mln sztuk (spadek o 3,5% kdk i wzrost o 3,9% rdr).

Obsługa emitentów

W II kw. 2017 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 6,1 mln zł, co oznacza spadek o 4,4% względem I kw. 2017 r. i wzrost o 1,0% rdr. Tym samym przychody z obsługi emitentów w II kw. 2017 r. stanowiły 7% całkowitych przychodów Grupy GPW.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji w II kw. 2017 r. wyniosły 10,6 mln zł, co oznacza wzrosty o 0,4% kdk i 2,7% rdr. Przychody z tej działalności stanowiły 12,0% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Wzrosty są przede wszystkim efektem rozwoju oferty Grupy GPW w zakresie danych non-display, wykorzystywanych do handlu elektronicznego, ale również stabilizacji liczby abonentów, a także pierwszych umów na dane WIBOR i WIBID (Thomson Reuters, Bloomberg, SIX Financial, Interactive Data, VWD).

Przychody z rynku towarowego

W II kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 34,7 mln zł wobec 35 mln zł w poprzednim kwartale tego roku, co oznacza spadek o 1,0% kdk. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy w II kw. 2017 r. wyniósł 39,6%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w II kw. 2017 r. wzrosły do 17,6 mln zł z 15,6 mln zł w I kw. 2017 r. W II kw. 2016 r. wartość ta wynosiła 14,1 mln zł.

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W II kw. 2017 r. przychody z prowadzenia RŚP ukształtowały się na poziomie 7,8 mln zł, co oznacza spadki o 14,6% kdk oraz 0,2% rdr. Spadek przychodów z tego tytułu w ujęciu kwartalnym jest efektem mniejszej liczby wystawionych i umorzonych świadectw w tym okresie.

Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji w II kw. 2017 r. wyniosły 9,3 mln zł, co oznacza spadek o 10,4% w porównaniu do poprzedniego kwartału 2017 r., ale w porównaniu do II kw. 2016 r. nastąpił wzrost o 2,8%. Spadek przychodów z rozliczeń związany jest z sezonowością na rynku gazu.

Koszty działalności operacyjnej

W II kw. 2017 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 37,8 mln zł, czyli o 18,8% mniej niż w poprzednim kwartale 2017 r. i o 0,7% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mimo wzrostu kosztów usług obcych o 29,2% kdk, wynikającego ze wzrostu kosztów IT (system transakcyjny TGE) oraz kosztów doradztwa (kwestia rozliczenia VAT w TGE), ogólny poziom kosztów operacyjnych obniżył się. Koszty osobowe spadły o 4,8% kdk.

Koszty amortyzacji

W II kw. 2017 r. koszty amortyzacji wyniosły 7 mln zł w stosunku do 6,4 mln zł w I kwartale 2017 r. Wzrost amortyzacji o 9,9% kdk wynika z wdrożenia nowego systemu transakcyjnego w TGE oraz z inwestycji związanych z wdrażaniem regulacji MiFID2.

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W II kw. 2017 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 3 mln zł w porównaniu do 1,5 mln zł w I kw. 2017 r. oraz 1,4 mln zł w II kw. 2016 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange. W I kw. 2017 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 3,5 mln zł w porównaniu do 2 mln zł w I kw. 2017 r. Bardzo dobre przychody KDPW wynikały z wysokich obrotów na rynku finansowym, jak również z opłat jednorazowych związanych z walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy i wypłatą dywidend. Platforma obrotu Aquis Exchange wygenerowała w II kw. 2017 r. stratę, z której 0,8 mln zł przypadło na Grupę GPW, podobnie jak w poprzednim kwartale.

źródło: GPW

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px