Log In

Prezes URE zatwierdził IR i ESP oraz IR i ESPrzesyłowej SGT

Decyzją Prezesa URE z dnia 3 lutego 2016 r. zostały zatwierdzone Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji  Sieci Przesyłowej (wersja 25) oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji  Sieci Przesyłowej polskiego odcinka  Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa.

GAZ-SYSTEM S.A. wprowadził do nowej wersji IRiESP i IRiESP SGT  zmiany wynikające z konieczności dostosowania obu Instrukcji do zmieniających się wymogów prawa (implementacja zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych,  Rozporządzenia Komisji (UE) NR 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) NR 703/2015 z dnia 30 marca 2015 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący oraz interoperacyjności i wymiany danych).

Zaproponowane rozwiązania są również wynikiem  zebranych doświadczeń w trakcie stosowania dotychczas  obowiązujących IRiESP i IRiESP SGT, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu przesyłowego w wyniku przeprowadzonych  konsultacji projektu obu Instrukcji, które odbyły się w 2015 roku.

Wprowadzone przez GAZ-SYSTEM S.A. zmiany w IRiESP oraz IRiESP SGT obejmują m.in. dopasowanie zasad przydziału przepustowości do postanowień Rozporządzenia Komisji (UE) NR 984/2013, w tym przesuniecie aukcji produktów rocznych ciągłych na pierwszy poniedziałek marca oraz wprowadzenie aukcji dla produktów dobowych i śróddziennych dla połączeń międzysystemowych z innymi operatorami systemów przesyłowych. W zakresie bilansowania zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 zmienione zostały zasady rozliczania niezbilansowania, sposób określania zakresu tolerancji niezbilansowania. W IRiESP wprowadzono dwa terminy przekazywania informacji o alokacjach operatywnych i niezbilansowaniu w trakcie doby gazowej (dla pierwszych czterech 4 godzin i pierwszych ośmiu godzin doby gazowej). Uregulowano również zasady przekazywania informacji o prognozach w zakresie mierzonych rzadziej niż codziennie dobowych ilości paliwa gazowego odbieranych przez ZUP („prognoza”) w PWYosd (obowiązek wejdzie w życie 1 września 2016 r.). W obszarze SGT wprowadzony został punkt wirtualny umożliwiający realizacje transakcji bilateralnych, transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz transakcji zawieranych w ramach Rynku Usług Bilansujących.

Poprzez implementację powyższych zmian GAZ-SYSTEM S.A. zakończył kolejny istotny etap wdrażania zapisów europejskich  kodeksów sieciowych do krajowego kodeksu sieci przesyłowej – IRIESP oraz IRiESP SGT. Następne ważne elementy w procesie modernizacji rozwiązań regulujących pracę krajowego systemu przesyłowego oraz systemu gazociągów tranzytowych będą dotyczyły kodeksu sieci dotyczącego zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych (Tariff NC). Na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniona IRiESP wchodzi w życie w dniu 1 marca 2016 r. o godz. 6:00

Jednocześnie informujemy, że treść IRiESP oraz IRiESP SGT  zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została opublikowana przez GAZ-SYSTEM S.A. pod poniższymi linkami:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (wersja 25)

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Systemu polskiego odcinka  Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa

Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu Instrukcji Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (wersja 25)

Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Systemu polskiego odcinka  Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px