Log In

BALTIC PIPE: GAZ-SYSTEM WYBRAŁ OFERTĘ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA POLSKICH TŁOCZNI

Cztery firmy złożyły oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę tłoczni gazu w Goleniowie, Odolanowie oraz budowę tłoczni w Gustorzynie:

  • Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
  • Konsorcjum firm w składzie: Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z .o.o. z siedzibą w Jaśle  i Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
  • Konsorcjum firm w składzie: Torpol Oil&Gas Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie i GasOil Technology a.s. z siedzibą w Popradzie,
  • ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie.

Potencjalni wykonawcy mogli składać oferty częściowe w podziale na każdą z tych lokalizacji. 24 listopada br. GAZ-SYSTEM wybrał na wykonawcę firmę: Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A., która złożyła najkorzystniejsze oferty w każdej części postępowania.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przetargowym, przysługuje prawo skorzystania z odwołania, które wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dopiero po upływie tego terminu zamawiający będzie mógł podpisać umowę z wybraną firmą.

W ramach umowy na projektowanie wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń i decyzji. Będzie również sprawować nadzór autorski dla inwestycji.

W ramach przedsięwzięcia zostaną rozbudowane tłocznie gazu w Goleniowe i Odolanowie wraz z węzłem i infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowany będzie węzeł przesyłu gazu oraz powstanie nowa tłocznia w Gustorzynie. Inwestycje te są niezbędne dla funkcjonowania polskiego systemu przesyłowego po powstaniu gazociągu podmorskiego, łączącego Danię z Polską.

Do tej pory w projekcie Baltic Pipe GAZ-SYSTEM podpisał umowę z firmą Ramboll Danmark A/S na wykonanie prac analitycznych, badawczych i projektowych niezbędnych do uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę podmorskiego gazociągu Baltic Pipe. Zakres prac obejmuje badania geofizyczne, geotechniczne i środowiskowe wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę podmorskiego gazociągu. Ramboll Danmark A/S będzie również odpowiedzialny za opracowanie prawnie wymaganych postępowań, uzgodnień i konsultacji. Przygotuje także dokumentację wykonawczą i zamówieniową pozwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie prac budowlanych.

Przy realizacji podmorskiej części projektu GAZ-SYSTEM będzie korzystać także ze wsparcia inżynieryjnego i doświadczenia australijskiej firmy Subsea Engineering Associates Pty Ltd (SEA). Australijska firma SEA będzie odpowiadać za sprawowanie nadzoru technicznego oraz wsparcie planowania i zarządzanie ryzykiem w celu zapewnienia ukończenia projektu w terminie.

Ponadto w listopadzie br. wyłoniono w wyniku postępowania publicznego firmę Tractebel Engineering, która zaprojektuje gazociąg zlokalizowany na terytorium Polski, łączący podmorską część gazociągu Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym gazu.

Zdefiniowany na podstawie studium wykonalności projekt Baltic Pipe składa się z pięciu głównych elementów:

  • Gazociąg złożowy prowadzący z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duńskim,
  • Rozbudowa istniejących zdolności w duńskim lądowym systemie przesyłowym,
  • Tłocznia gazu w Zealand w Danii,
  • Podmorski gazociąg międzysystemowy biegnący z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym,
  • Rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px