Log In

Rafako podpisało aneks do umowy inwestycyjnej z MS Galleon

Rafako podpisało z MS Galleon aneks do umowy inwestycyjnej, ustalający szczegóły dotyczące objęcia akcji nowej emisji Rafako przez austriackiego inwestora oraz udzielenia spółce wsparcia finansowego, podało Rafako.

„Zgodnie z postanowieniami aneksu numer 1, istotne zmiany umowy inwestycyjnej dotyczą:

1. Uzgodnienia, że nowe akcje w kapitale zakładowym emitenta zostaną objęte przez inwestora (lub podmiot/podmioty przez niego wskazane), w drodze wykonania prawa z emitowanych nieodpłatnie i niezbywalnych, imiennych warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 akcji nowej emisji, utworzonych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zamknięcia wszystkich transakcji przewidzianych umową sprzedaży;

2. Uzgodnienia, że akcje nowej emisji zostaną pokryte wyłącznie w drodze wniesienia wkładu pieniężnego, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej w brzmieniu określonym aneksem numer 1;

3. Uzgodnienia zobowiązania inwestora do udzielenia emitentowi, najpóźniej w dniu objęcia przez finansującego akcji nowej emisji, na warunkach określonych umową inwestycyjną w brzmieniu określonym aneksem numer 1, wsparcia finansowego w formie pożyczki i/lub częściowego umorzenia nabytych przez finansującego lub innych wierzycieli wskazanych przez inwestora, wierzytelności wobec emitenta objętych układem zawartym w postępowaniu restrukturyzacyjnym emitenta, w każdym przypadku w kwocie koniecznej do zapewnienia dodatniego poziomu kapitałów własnych emitenta, które to wsparcie finansowe zastępuje wynikające z umowy inwestycyjnej w pierwotnym brzmieniu zobowiązanie inwestora do objęcia akcji nowej emisji w kwocie co najmniej 30 000 000 zł w drodze wykonania praw z warrantów posiadanych przez finansującego po zamknięciu wszystkich transakcji przewidzianych umową sprzedaży” – czytamy w komunikacie.

Pod koniec marca PBG w restrukturyzacji zawarło z Rafako i MS Galleon AG trójstronną umowę, na podstawie której PBG sprzeda austriackiemu inwestorowi bezpośrednio i pośrednio 42,47 mln akcji Rafako (tj. łącznie 26,4% kapitału) za 28,45 mln zł. Uzgodniono także, że Rafako wyemituje dla nowego inwestora akcje za max. 280 mln zł.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px