Log In

Zakończyło się 19. posiedzenie Sejmu

Informacja premier Beaty Szydło w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego sytuacji w Polsce była pierwszym punktem porządku dzisiejszych obrad Sejmu. W bloku głosowań Izba m.in. uchwaliła regulacje dotyczące elektrowni wiatrowych, w tym określające ich odległość od domów. Sejm zdecydował też np., że powstanie Jednolity System Antyplagiatowy dla uczelni. Posłowie przyjęli również nowe zasady funkcjonowania systemu gwarancji depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Decyzją Sejmu przyjęta została także ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Ostatni dzień 19. posiedzenia Izba rozpoczęła od uczczenia minutą ciszy zmarłego dziś nad ranem Andrzeja Urbańskiego – byłego posła I kadencji, prezesa TVP i szefa Kancelarii Prezydenta oraz pisarza i publicysty.

Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej. Celem powołania tej uczelni wojskowej jest zapewnienie polskiej armii nowoczesnych studiów strategicznych. Działalność Akademii będzie obejmować kształcenie, szkolenie i prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz w zgodności ze sztuką wojenną. Zgodnie z ustawą, minister obrony narodowej będzie mógł polecić Akademii utworzenie i prowadzenie studiów podyplomowych odpowiadających potrzebom Sił Zbrojnych RP, a także kursów dokształcających i szkoleń. Ustawa wprowadza też obowiązek uzgadniania z ministrem obrony narodowej tworzenia i prowadzenia kierunków studiów. Umożliwi to opracowywanie programu studiów zapewniających absolwentom kwalifikacje i kompetencje zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy w obszarze obronności państwa. W myśl ustawy siedzibą Akademii będzie Warszawa. Akademia ma doskonalić kwalifikacje kadry oficerskiej wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Ma spełniać też istotną rolę w systemie przygotowania oraz doskonalenia zawodowego kadr dowódczych, sztabowych i logistycznych Sił Zbrojnych RP na wszystkich poziomach dowodzenia: taktycznego, operacyjnego i strategicznego. Będzie też mogła kształcić osoby cywilne w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, w szczególności na potrzeby administracji centralnej i samorządu terytorialnego. W ustawie uregulowano także kwestie związane z zachowaniem ciągłości pracy dydaktycznej i badawczej oraz działalności organizacyjnej, po rozwiązaniu Akademii Obrony Narodowej z dniem 30 września 2016 r.  Teraz ustawa zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Senat.

Posłowie przyjęli także nowelizację ustawy – Prawo  o szkolnictwie wyższym, która przesuwa z 30 czerwca 2016 r. na 30 czerwca 2020 r. spoczywający na uczelniach wyższych obowiązek dostosowania swoich nazw do wymagań określonych w obecnych przepisach. Chodzi m.in. o możliwość używania w nazwie uczelni jednego z wyrazów: „uniwersytet”, „uniwersytet techniczny”, „uniwersytet tzw. przymiotnikowy”, „politechnika”, „akademia”. Wiąże się ona z koniecznością posiadania przez uczelnię (jej jednostki organizacyjne) określonej liczby uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Ponadto wyraz „uniwersytet” może być używany w nazwie tej uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnienia w każdej z trzech grup dziedzin nauki: humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych; matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych; biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych. Przedłużenie powyższego terminu ma zwiększyć szanse niektórych uczelni, w tym uniwersytetów, na spełnienie warunków określonych ustawą. Prace nad ustawą będą kontynuowane w Senacie.

Sejm wprowadził również zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustawach. Nowe przepisy przewidują utworzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz wprowadzenie obowiązku sprawdzania przez uczelnie takich prac z wykorzystaniem tego systemu począwszy od roku akademickiego 2018/2019. Zgodnie z przyjętymi regulacjami system będzie udostępniany nieodpłatnie (w formie tzw. open-source) wszystkim uczelniom w kraju. Jednolity System Antyplagiatowy będzie prowadził minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Minister będzie mógł zlecić opracowanie i administrowanie tym systemem nadzorowanemu przez niego instytutowi badawczemu, którego działanie jest ściśle związane ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych. Minister będzie jednocześnie zapewniał środki finansowe na ten cel. Ponadto nowelizacja wydłuża, z 31 grudnia 2016 r. na koniec 2018 r., czas  na przekazanie przez rektorów uczelni do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych danych dotyczących prac, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po 30 września 2009 r. Teraz nowelizacją zajmą się senatorowie.

Kolejnym aktem prawnym uchwalonym dziś przez Sejm była ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Wprowadza ona nowe rozwiązania dotyczące m.in. składek wpłacanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i firmy inwestycyjne do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wykonuje dyrektywę unijną 2014/59/UE z 15 maja 2014 r., ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD). Ustawa wdraża też dyrektywę 2014/49/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (DGSD). Zgodnie z ustawą, organem ds. przymusowej restrukturyzacji w Polsce będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Ustawa reguluje szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji, w tym zasady współpracy BFG z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Ministrem Finansów i Narodowym Bankiem Polskim oraz analogicznymi organami z innych państw w przypadku postępowania wobec grup bankowych. Dotychczasowe kompetencje BFG i KNF zostały rozszerzone o te związane m.in. z procesem przygotowania i prowadzenia przymusowej restrukturyzacji. W myśl ustawy, pobierana dotychczas od banków opłata ostrożnościowa, zasilająca fundusz stabilizacyjny, zostanie zlikwidowana i zastąpiona składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych oraz SKOK-i będą wnosiły składki na finansowanie systemu gwarantowania depozytów oraz finansowanie przymusowej restrukturyzacji. Składki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji będą też wpłacać firmy inwestycyjne. Ustawa reguluje także minimalne i docelowe poziomy środków systemu gwarantowania depozytów oraz środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji. Dotyczy również terminów na osiągnięcie tych poziomów. Zgodnie z ustawą minimalny poziom środków systemu gwarantowania depozytów banków i kas to 0,8 proc. środków gwarantowanych. Ma on zostać osiągnięty do końca 2016 r. w przypadku banków, a jeśli chodzi o kasy – do 31 grudnia 2020 r. Termin osiągnięcia docelowego poziomu – 2,6 proc. środków gwarantowanych w odniesieniu do banków oraz 1 proc. w przypadku kas  – określono na 3 lipca 2030 r. Ponadto w myśl ustawy, minimalny poziom środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji ma wynieść 1 proc. środków gwarantowanych dla banków i firm inwestycyjnych oraz 0,1 proc. w przypadku kas, a termin osiągnięcia tych poziomów to koniec 2024 r. Natomiast docelowy poziom określono na 1,2 proc. środków gwarantowanych dla banków i firm inwestycyjnych oraz 0,14 proc. dla kas. Terminy na osiągnięcie docelowych poziomów przewidziano na odpowiednio koniec 2030 r. i 2034 r. Prace nad ustawą będą kontynuowane w Senacie.

Decyzją Izby przyjęta została również nowelizacja ustawy o instytutach badawczych. Reguluje ona procedury powoływania i odwoływania dyrektorów państwowych instytutów badawczych oraz skład ich rad naukowych, w tym sposób powoływania przewodniczącego rady i jego zastępców. Zgodnie z nowelizacją minister nadzorujący państwowe instytuty badawcze będzie powoływał dyrektora instytutu spośród kandydatów przedstawionych przez komisję konkursową. Minister będzie miał też prawo niepowołania dyrektora w przypadku m.in., gdy żaden z kandydatów nie da gwarancji prawidłowej realizacji zadań instytutu. Ponadto nowelizacja przewiduje m.in., że minister nadzorujący będzie powoływał (na wniosek dyrektora) i odwoływał zastępców dyrektora państwowego instytutu badawczego. W przypadku rady naukowej państwowego instytutu badawczego nowelizacja określa, że będzie się ona składać w liczbie określonej w statucie instytutu z pracowników instytutu w liczbie stanowiącej co najmniej 50 proc. składu rady i osób powołanych przez ministra nadzorującego – także w liczbie co najmniej 50 proc. Równocześnie w nowelizacji zapisano, że przewodniczący rady naukowej państwowego instytutu badawczego będzie wybierany tylko spośród członków rady naukowej powołanej przez ministra nadzorującego. Wzmocnienie nadzoru ministra nad państwowymi instytutami badawczymi ma umożliwić prowadzenie skutecznego nadzoru w szczególności nad instytutami wykonującymi zadania ważne dla planowania i realizacji polityki państwa. Nad nowelizacją będzie teraz pracować Senat.

W bloku głosowań Sejm zdecydował też o przyjęciu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Nowe przepisy przewidują, że w rodzinach z więcej niż jednym niepełnosprawnym dzieckiem świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał obojgu rodziców. Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11). Trybunał zakwestionował zgodność z konstytucją przepisu uniemożliwiającego przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie. Nowelizacja uchyla przepis przewidujący to rozwiązanie. Analogiczna zmiana dotyczy procedury przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ustawa zawiera też przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby, które złożyły wnioski na podstawie dotychczasowych przepisów, a proces ich rozpatrywania nie jest jeszcze zakończony, otrzymają świadczenia na nowych, korzystniejszych zasadach. Następnie nowelizacją zajmą się senatorowie.

Sejm uchwalił też ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wdrażającą  dyrektywę 2014/67/UE, której celem jest lepsza ochrona praw pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Chodzi o zwiększenie efektywności egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona. Dyrektywa powinna wyeliminować obchodzenie przepisów dotyczących delegowania pracowników, z poszanowaniem zasady swobody świadczenia usług. W ustawie określono zasady: ochrony pracowników delegowanych z Polski i do naszego kraju, kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników, współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z organami innych państw członkowskich, transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych. Nowe regulacje określają warunki zatrudniania pracowników delegowanych do pracy w Polsce. Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu warunki zatrudnienia w sposób wskazany w ustawie. Dotyczą one m.in. norm i wymiaru czasu pracy oraz urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy. Określono także obowiązki pracodawcy delegującego pracownika do Polski. Pracodawca będzie musiał wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów. Ustawa określa także zadania PIP związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Będzie ona prowadzić i aktualizować – w języku polskim i co najmniej jednym innym języku oficjalnym UE – stronę internetową, na której będą opisane warunki zatrudnienia i przepisy prawne, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych na terytorium Polski. PIP ma również współpracować z organami państw członkowskich, np. będzie informować o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski. Inspekcja ma też powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z Polski o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych, a także wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien. PIP zobowiązano też do kontrolowania prawidłowości delegowania pracowników do Polski. W ustawie określono także listę naruszeń ustawy, za które przewidziano karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.  Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

KA173115.view

Posłowie przyjęli ponadto ustawę o efektywności energetycznej, która ma zwiększyć efektywność energetyczną i konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poprawić stanu środowiska naturalnego. Ustawa wdraża przepisy unijne dotyczące efektywności energetycznej, zobowiązujące kraje członkowskie do osiągnięcia do końca 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii. Nowe przepisy zastępują ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Ustawa powinna spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz zwiększyć liczbę inwestycji energooszczędnych. Zwiększeniu ma ulec skala oszczędności energii przez odbiorców końcowych. Urządzenia energetyczne mają zużywać mniej energii, mniejsze mają też być straty w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Ustawa określa m.in. zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej. Dokument ma powstawać co trzy lata w resorcie energii. Ma zawierać m.in. opis planowanych programów na rzecz poprawy efektywności energetycznej, określenie krajowego celu w tym zakresie, informacje o osiągniętych oszczędnościach oraz strategię wspierania inwestycji w renowację budynków. Pierwszy dokument ma zostać przekazany Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r. W ustawie zostały też sprecyzowane zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. M.in. organy władzy publicznej, których obszar działania obejmuje cały kraj, będą musiały nabywać efektywne energetycznie produkty lub usługi. Ustawa określa ponadto zasady realizacji obowiązku w zakresie oszczędności energii. Do dokumentu został przeniesiony system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) – mechanizm stymulujący i wspierający działania prooszczędnościowe. Ponadto ustawa określa m.in. zasady przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw. Firmy będą je musiały przeprowadzać co 4 lata. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Decyzją Sejmu została również przyjęta ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Określa ona warunki i tryb lokalizacji oraz budowy elektrowni wiatrowych, a także warunki lokalizacji takich instalacji w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Ustawa została uchwalona w związku z dynamicznym rozwojem energetyki wiatrowej i jednoczesnym brakiem ram prawnych dla lokalizowania i budowy elektrowni wiatrowych. Przyjęcie ustawy podyktowane było także faktem, że instalacje te są lokalizowane zbyt blisko budynków mieszkalnych, co powoduje konflikty między niezadowolonymi mieszkańcami a gminami, gdyż urządzenia te emitują hałas, niesłyszalne dla ucha infradźwięki, powodują wibracje i mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia w przypadku awarii. Ustawa m.in. wprowadza definicję elektrowni wiatrowej. Zgodnie z ustawą, instalacje tego typu będą mogły być lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wiatrak będzie można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jego wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych, rezerwatów). Ustawa pozwala na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, montaż i odbudowę budynku mieszkalnego stojącego w odległości mniejszej niż wyżej opisana. Nowe przepisy dotyczą elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW, czyli nie obejmują mikroinstalacji. W myśl ustawy, nie będzie można rozbudowywać istniejących wiatraków, które nie spełniają kryterium odległości – dozwolony będzie tylko ich remont i prace niezbędne do prawidłowego użytkowania. Ustawa przewiduje również, że możliwa będzie budowa domów mieszkalnych w mniejszej odległości od elektrowni wiatrowej niż wymagana, jeżeli takie inwestycje są uwzględnione w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji, gdy takich dokumentów nie ma, gminy będą miały 36 miesięcy na uchwalenie – na dotychczasowych zasadach – planów miejscowych przewidujących lokalizację budynków mieszkalnych. Następnie ustawa będzie przedmiotem prac Izby drugiej.

KA172650.view

Zmiany w Prawie łowieckim, dotyczące zasad odpowiedzialności za szkody łowieckie to kolejna decyzja podjęta przez posłów w głosowaniach ostatniego dnia bieżącego posiedzenia Izby. Nowelizacja określa tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz ustalania wysokości odszkodowań. Zgodnie z nowelizacją szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny będą pokrywane przez Skarb Państwa. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta oraz ustalenie wysokości odszkodowania z tego tytułu będzie składany do wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Oględzin i szacowania szkód ma dokonywać przedstawiciel wojewody. Czynność ma być dokonywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie. W czynnościach będą mogły wziąć udział strony postępowania, czyli właściciele i posiadacze gruntów rolnych oraz dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, a na wniosek którejkolwiek ze stron także przedstawiciele izby rolniczej. Wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę, po wzięciu pod uwagę ustaleń zawartych w protokole sporządzonym po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód oraz opinii rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona. Strony niezadowolone z decyzji będą mogły w terminie miesiąca od jej doręczenia odwołać się do sądu. Odszkodowania mają być wypłacane w terminie 30 dni od momentu, w którym decyzja w sprawie ich wysokości stała się ostateczna. Szczegóły procedury ma określić w rozporządzeniu minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem do spraw rolnictwa. W celu zapewnienia finansowania szkód łowieckich ustawa przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw środowiska. Środki będą pochodzić ze składek wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa. Z kolei dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mają odpowiadać za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania. Także ich przedstawiciele mają być odpowiedzialni za dokonywanie oględzin i ustalanie wysokości odszkodowań. Na żądanie strony w czynnościach tych będzie mógł uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej. Przyjęte przez Sejm rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących uzyskiwania wpisu na listę rzeczoznawców uprawnionych do szacowania szkód łowieckich, które mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Sejm przyjął ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa w związku z relokacją lub przesiedleniami cudzoziemców do Polski. Nowelizacja dostosowuje polskie regulacje do unormowań wynikających z decyzji Rady UE 2015/1523 z 14 września 2015 r. i 2015/1601 z 22 września 2015 r. Na ich podstawie Polska zobowiązała się do przyjęcia uchodźców relokowanych z Grecji i Włoch. Chodzi m.in. o wydłużenie do 45 dni dotychczasowego 7-dniowego terminu przewidzianego na przekazanie przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt w Polsce mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (w sytuacjach szczególnych nowelizacja dopuszcza przedłużenie tego terminu o 14 dni). Jednocześnie rezygnuje się z dotychczasowego domniemania, iż w razie braku informacji uważa się, że wjazd cudzoziemca do Polski i jego pobyt na tym terytorium nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nowelizacja wprowadza obowiązek wypowiedzenia się organów, do których zwróci się Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W przypadku poinformowania przez którąkolwiek z instytucji szefa UDSC o tym, że wjazd cudzoziemca do Polski i jego pobyt na jej terenie stwarza zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa – cudzoziemiec ten nie zostanie zakwalifikowany do przesiedlenia lub relokacji. Ponadto nowelizacja przewiduje, że szef UDSC powiadomi państwo, z którego miała nastąpić relokacja, że cudzoziemiec nie został do niej zakwalifikowany. W dalszej kolejności nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Izba zakończyła również parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają gwarantować bezpieczeństwo wszystkim biorcom i dawcom krwi od momentu pobrania krwi aż do czasu jej przetoczenia. Nowelizacja wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektyw unijnych, w tym m.in. 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 r. ustanawiającą normy jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składników krwi. Ustawa m.in. zobowiązuje wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa do prowadzenia systemu jakości. Ma on gwarantować, że cały proces pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania i transportu jest pod ścisłą kontrolą i odpowiada wszystkim wymaganym normom oraz standardom, a każdy jego etap jest opisany w określonej procedurze i będzie możliwy do zweryfikowania. Nowelizacja wprowadza też podstawy prawne, które umożliwią funkcjonowanie systemu teleinformatycznego e-krew, który ma zostać opracowany w latach 2017-2019. Następnie ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Obrony Narodowej Sejm skierował rządowy projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu podniesienie efektywności systemu antyterrorystycznego i zwiększenie bezpieczeństwa obywateli.  Cele projektu mają zostać osiągnięte przez lepszą koordynację działań służb i doprecyzowanie zasad współpracy między nimi, a także zapewnienie skutecznych działań w przypadku podejrzenia przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz odpowiedniego reagowania na nie. Proponowane rozwiązania mają też sprzyjać poprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Ponadto nowe procedury oraz obowiązki informacyjne i rejestracyjne przyspieszą proces decyzyjny w przypadku zamachu terrorystycznego.

W Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa będą kontynuowane prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza liczne zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak podkreślają wnioskodawcy, jego celem jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w przepisach dotyczących OZE, które nie weszły jeszcze w życie na mocy ostatniej nowelizacji. Projekt zmienia m.in. przepisy dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, mikroinstalacji i prosumentów oraz biomasy. Zgodnie z projektem na wsparcie w systemie aukcji będą mogły liczyć technologie, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Zmiany dotyczą też wprowadzenia tzw. koszyków technologicznych w tym systemie. Kolejność przeprowadzania aukcji dla poszczególnych koszyków określać będzie Minister Energii. Wnioskodawcy podkreślają też, że projekt ma wprowadzić przejrzyste zasady w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z OZE przy pomocy mikroinstalacji. Chodzi tu o tzw. prosumentów, czyli takie osoby, które energię jednocześnie wytwarzają i wykorzystują. Jak podkreślają autorzy projektu, ich działania mają być nakierowane jedynie na zaspokajanie własnych potrzeb energetycznych. Stąd też projektodawcy proponują m.in., aby system taryf gwarantowanych dla prosumentów został zastąpiony nowym systemem wsparcia tzw. opustowym. Zgodnie z tą propozycją prosument będzie mógł rozliczyć różnicę między energią wytworzoną (np. w panelu fotowoltaicznym) i pobraną (np. kiedy panel nie wytwarza prądu). Projekt wprowadza też m.in. pojęcia mikro- i makroklastru energii tj. porozumienia interesariuszy. Odnosi się także do kwestii związanych z biomasą lokalną. Projekt zakłada też m.in. możliwość budowy instalacji spalania wielopaliwowego, zmienia definicję instalacji OZE i wprowadza nową hybrydowej instalacji.

KA173043.view

Dziś także w drodze głosowania Sejm podjął uchwałę w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli – więcej informacji w oddzielnym komunikacie.

W dzisiejszych głosowaniach posłowie zdecydowali także o odrzuceniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Sejm odrzucił też poselski projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych.

Ponadto, w drugim czytaniu Sejm zajął się rządowym projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (druk nr 515). Projekt zakłada, że podczas trwania, zaplanowanego na lipiec bieżącego roku, Szczytu NATO w Warszawie zabronione będzie uczestnictwo w zgromadzeniach spontanicznych. Ponadto funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu będą mogli rejestrować obraz i dźwięk w trakcie wydarzeń związanych ze Szczytem. Zarejestrowany materiał, który nie będzie zawierał dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia byłby niszczony maksymalnie 30 dni od daty zarejestrowania. Z procedury zniszczenia sporządzony byłby protokół. W celu zapewnienia uczestnikom wydarzenia najwyższego poziomu bezpieczeństwa projektowana nowelizacja przewiduje również możliwość przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz żołnierzy zawodowych. Za nadgodziny zostanie im wypłacony zryczałtowany ekwiwalent pieniężny. Ponadto rząd proponuje, żeby  zamówienia związane z organizacją Szczytu NATO w Warszawie kontrolowało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pisemne sprawozdanie z tej kontroli CBA przedstawiłoby sejmowej Komisji Obrony Narodowej do 30 września 2016 r. Pierwsze czytanie projektu zostało przeprowadzone na posiedzeniu Sejmu. Następnie został on skierowany do dalszych prac w Komisji Obrony Narodowej, która proponuje m.in. żeby sprawozdanie z kontroli CBA zostało przedstawione też senackiej Komisji Obrony Narodowej. Komisja wprowadziła do projektu również poprawki redakcyjno-legislacyjne. Sprawozdanie komisji przedstawił na posiedzeniu Sejmu poseł Artur Soboń. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px