Log In

42. posiedzenie Sejmu – zapowiedź

Informacja ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych nt. śledztwa ws. śmierci Igora Stachowiaka rozpocznie 42. posiedzenie Sejmu. Porządek obrad uzupełniono o wypowiedzi ministrów w tej sprawie na prośbę rządu. Ponadto w planach prac Izby są nowelizacje ustaw o ustroju sądów powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i nowe prawo zakazujące propagowania systemów totalitarnych. W pierwszym dniu posiedzenia Sejm zajmie się także wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Posłowie zdecydują także w sprawie składu tzw. komisji weryfikacyjnej, mającej zbadać nieprawidłowości przy reprywatyzacji warszawskich kamienic i działek.

Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491). Projekt wprowadza – jako zasadę ustrojową – losowy przydział spraw sędziom oraz zasadę równego obciążenia sędziów sprawami. Ma to zapewnić równe i sprawiedliwe obciążenie pracą kadry orzeczniczej sądów oraz zagwarantować bezstronność stronom postępowań. Proponowana nowelizacja doprecyzowuje zasady składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń majątkowych oraz poszerza zakres danych zawartych w oświadczeniu. Do składania tych dokumentów mają być także zobowiązani dyrektorzy i zastępcy dyrektorów sądów. Ponadto projekt zmienia model powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów. Wnioskodawców reprezentuje poseł Bartłomiej Wróblewski.

Izba będzie kontynuować prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa (pierwotny druk nr 1423). Projekt w pierwotnym brzmieniu przewiduje, że 15 członków Rady, którzy są sędziami, będzie wybierał Sejm. Zgodnie z projektem organami Rady – obok jej przewodniczącego i prezydium – mają być także pierwsze i drugie zgromadzenie Rady. Oba zgromadzenia mają osobno rozpatrywać i oceniać kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych oraz asesorów sądowych. Wymogiem pozytywnej oceny o kandydacie ma być uzyskanie pozytywnej oceny obu zgromadzeń. W przypadku rozbieżnych ocen ostateczną decyzję ma podejmować Rada w pełnym składzie. Po pierwszym czytaniu na forum Sejmu projekt trafił do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, której prace można śledzić pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=DA7C7E3A03D5B711C125812400455CB9#.

Sejm zajmie się w pierwszym czytaniu senackim projektem z druku nr 1538, który umożliwia usuwanie z przestrzeni publicznej pomników i nazw jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy promujących komunizm lub inny system totalitarny. Projekt wprowadza zakaz wznoszenia pomników propagujących ustrój totalitarny. Pojęcie „pomniki” ma obejmować również: kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki. Zakazane będzie nadawanie przez samorządy nazw promujących system totalitarny takim jednostkom jak: szkoły i ich zespoły, przedszkola, szpitale, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury, instytucje społeczne, sołectwa, dzielnice, osiedla i inne. Gminy będą miały obowiązek usunięcia pomników w ciągu 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Zaproponowano także roczny termin na wyeliminowanie zakazanych nazw instytucji oraz jednostek pomocniczych gminy. Uzasadnienie projektu przedstawi senator Robert Mamątow.

W porządku obrad jest też rozpoczęcie prac nad rządowym projektem nowego Prawa wodnego (druk 1529), wykonującym unijną Ramową Dyrektywę Wodną. W projekcie uregulowano m.in. gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Proponowana ustawa reguluje także sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami jako mieniem Skarbu Państwa. Projekt uzasadni Minister Środowiska.

Pełny harmonogram obrad 42. posiedzenia Sejmu jest dostępny pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px